Mục lục

 

1 Những Ơn ích của Ân xá

2 Tông huấn Giáo lư Ân xá

3 Bảng liệt kê Ân xá (Đại xá (hay Toàn xá), Tiểu xá...      

(có link các Kinh đọc)

---

4 Indulgentiarum doctrina (English)

5 The Enchiridion of Indulgences (English)