Cha Đaminh M. Trần Đ́nh Thủ

Tông đồ Trái Tim Đức Mẹ

 

 

1- Cha TĐT được ơn lập Ḍng

2- Truyền bá ḷng sùng kính TTĐM tại xứ Dương A
3- Cha TĐT phổ biến ḷng sùng kính Trái Tim Mẹ tại Xứ Liên thủy
4- Trông cậy Đức Mẹ giúp đưa Ḍng từ Bắc vô Nam
5- Trông cậy phó thác cho Mẹ về kinh tế Ḍng tại miền Nam

6-Tôn vinh Mẹ qua NSan Trái Tim Mẹ& Phong Trào Đền Tạ TTM

7-Đức Mẹ phù hộ Trung tâm Truyền giáo đầu tiên của Ḍng tại B́nh định

8- Trông cậy phó thác cho Mẹ trong chiến tranh tại Nhà Đá, Qui nhơn
9- Linh mục TĐT Cậy trông, phó thác cho Mẹ khi bị giam tù lần I

10- Truyền lại Ḷng Sùng kính Mẹ cho con cái thiêng liêng trong Ḍng

11- Ḷng sùng kính Đức Mẹ của cha TĐT qua kinh nguyện

12- Ḷng Trông cậy Đức Mẹ trong kinh "Cầu cho Việt Nam"

13- Mở Lớp Huấn luyện Tận hiến cho Đức Mẹ Cha TĐT bị bắt, giam tù lần thứ hai (1987-1993)

 

14. Lược sử Ḍng Đồng công