(Các Giờ kinh Phụng vụ là lời cầu của HT.  Noi gương Chúa Kitô ngợi khen ĐCCha.  Là kinh nguyện của giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Thánh hóa trọn ngày sống. Cầu cho các nhu cầu của Hội thánh và con người  (Tônghiến Laudis Canticum, ĐGH Paul 6, số 1-2 )

Mùa Thường                          

4 Lễ Trọng về Chúa trong Mùa Thường: *Lễ Chúa Ba ngôi (CN sau lễ CTT HX)    *Lễ MMáu Chúa (CN sau lễ CBNgôi)  

                  *Lễ TTChúa (Thứ Sáu sau lễ MMáu Chúa)       *Lễ TT Đức Mẹ (Thứ Bảy sau lễ TTC)   *Lễ Chúa Kitô Vua (CN 34)

*Ca vịnh, BĐKS Tuần 1:  Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7  

*Ca vịnh, BĐKS Tuần 2:  Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7  

*Ca vịnh, BĐKS Tuần 3:  Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7  

*Ca vịnh, BĐKS Tuần 4:  Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7  

 *Kính CácThánh trong Tháng (Cv, BĐKS): Tháng1    Th2    Th3    Th4    Th5    Th6     Th7    Th8    Th9    Th10    Th11    Th12

1/ Lễ nhớ Thánh buộc (M) hoặc không buộc (m) ngày thường đọc CV theo Ngày trong tuần, và phần RIÊNG, đọc LỜI NGUYỆN KẾT về thánh. Bài đọc 2 lấy ở Hạnh thánh (Văn kiện #234-#235).   2/ KHÔNG cử hành lễ Nhớ:  Các Chúa nhật, lễ trọng, lễ kính, MV từ 17-24, Bát nhật GS, Mùa Chay, Tuần Thánh, Bát nhật PS.

*Kinh Sáng Kính Nhớ Đức Mẹ Ngày Thứ Bảy (tùy ư)

    *Kinh tối  (Đọc trước khi đi ngủ, dù đă quá nửa đêm. (Văn kiện qui định số 84)                       *Giờ kinh cầu cho tín hữu đă qua  đời     

 

Mùa Vọng

Ca vịnh và BĐKS Tuần 1   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 2   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 3   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

                                                     (Tuần 4   Chúa nhật 

(Năm 2013: Ngày 17   Ngày 18   Ngày 19   Ngày 20   Ngày 21   Ngày 22   Ngày 23   Ngày 24  

 

Mùa Giáng sinh

Ca vịnh và BĐKS *25. Lễ Giáng sinh - Lễ Thánh gia - 26 Th Têphanô27 Th Gioan, 28 Các Th Anh Hài, Ngày 29, Ngày 30, Ngày 31

Ca vịnh và BĐKS *Ngày 1/1 Lễ Mẹ Thiên ChúaNgày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5Ngày 6Ngày 7

 Ca vịnh và BĐKS *CN Lễ Hiển linhThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7, Lễ Chúa Chịu Rửa

 

Mùa Chay 

Ca vịnh và BĐKS Thứ Tư lễ Tro     Thứ Năm      Thứ Sáu      Thứ Bảy

Ca vịnh và BĐKS Tuần 1    Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 2   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 3   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 4   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 5   Chúa nhật   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS  CNLễ Lá    Thứ Hai TT    Thứ Ba TT    Thứ Tư TT    Thứ Năm TT    Thứ Sáu TT    Thứ Bảy TT

 

Mùa Phục Sinh

    Ca vịnh và BĐKS Tuần 1  CN  Phục Sinh      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 2  CN 2 Ḷng TXC     Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

 Ca vịnh và BĐKS Tuần 3 CN 3 sau Phục sinh  Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

 Ca vịnh và BĐKS Tuần 4 CN 4 sau Phục sinh   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 5 CN 5 sau Phục sinh   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 6 CN 6 sau Phục sinh   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7

Ca vịnh và BĐKS Tuần 7 CN Lên Trời   Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7   CN Hiện Xuống 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ

(Updated and Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia)

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được dịch từ bộ Liturgia Horarum, ấn bản 1987,

do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện,

tái bản năm 2001 (có bổ sung)

đă được Ủy Ban Giám Mục đặc trách Phụng Tự thông qua,

và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận.

 

Saig̣n, ngày 6-5-1995

Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục

đặc trách Phụng Tự

Bart. Nguyễn Sơn Lâm

-------