(gpnt.net)

 

TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào sách Samuen quyển 1 và 2

Trọng tâm của cả hai cuốn sách mang tên Samuen (ngoại trừ mười lăm chương đầu tiên không đọc trong Kinh Sách) đó là h́nh ảnh nổi bật và dễ thương của vua Đavít.
Đây là một thời đại rất quan trọng trong lịch sử dân Thiên Chúa. Trên b́nh diện chính trị cũng như tôn giáo, thời đại các thủ lănh là một thời đại khá hỗn loạn. Sau đó, ngôn sứ Samu en mới thiết lập thể chế quân chủ, đặt Saun lên làm vua, rồi đến Đavít. Đây là thời quốc gia được thống nhất và thịnh vượng, về chính trị cũng như tôn giáo. Những kẻ thù của dân Ítraen, trong (dân Canaan) cũng như ngoài (các dân du mục và các dân Philitinh) đều phải quy hàng và thần phục. Trên đất Paléttin, một quốc gia mới đă ra đời, có một tầm vóc khá quan trọng. Dân Ítraen nhận ra rằng : đất nước được thịnh vượng là nhờ t́nh thương của Thiên Chúa, ḷng tin của họ nhờ đó mà thêm vững mạnh, và từ từ họ bỏ được thái độ bắt cá hai tay của giai đoạn trước. Các đền thờ các thần Canaan tuy chưa hoàn toàn bị triệt hạ, nhưng đă lu mờ trước đền thánh Giêrusalem. Chính vua. Đavít đă muốn cho đền thánh này mang tầm vóc quốc gia. Tại đó, qua Ḥm Bia Giao Ước, Thiên Chúa hiện diện và thi ân giáng phúc cho dân Người.

 

Trong tiến tŕnh này, vai tṛ của vua rất quan trọng, do đó người ta có thói quen xem vua như người thay mặt Thiên Chúa, người đem lại cho khắp bàn dân thiên hạ mọi phúc lành của Giao Ước. Đây là khởi điểm của chủ thuyết xem vua như Đấng Thiên Sai (Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong, c̣n gọi là Đấng Mêsia), tiêu biểu cho niềm hy vọng sống động của dân Ítraen. Tuy nhiên, nếu các sách Samuen quyển 1 và 2 phong phú về mặt thiêng liêng cũng như phụng vụ, không phải v́ đă ghi lại những thay đổi lớn của thời đại này, cho bằng v́ đă để lại cho hậu thế h́nh ảnh phong phú vô song của vua Đavít. Đây là một nhân vật có bản lĩnh lớn, làm ta say mê v́ các đức tính nhân bản (khéo léo, can đảm, nuôi mộng lớn, có tài lôi kéo người khác), nhưng hơn thế nữa, v́ tầm vóc tôn giáo của ông. Hai đặc điểm của ông sẽ được đặc biệt khai thác và từ đó làm phát sinh những luồng tư tưởng quan trọng. Trước hết, ông đă để lại cho hậu thế một di sản lớn lao và một ḷng tin sắt đá : trong cuộc đời cũng như sau khi chết, ông tiêu biểu cho vị thiên sai như ḷng Chúa muốn, để người ta hướng về đó mà đợi chờ Đấng Thiên Sai của thời cuối cùng ; đặc biệt hơn nữa, đời sống thiêng liêng cá nhân của ông có một phẩm chất cao, dù có thiếu sót, vẫn vượt trội thời đại của ông, biến ông thành gương mẫu cho những ai muốn nên bạn hữu của Thiên Chúa nhờ có đức tin đơn sơ, ḷng tin tưởng tuyệt đối, cố gắng không ngừng để vươn lên trong đời sống cầu nguyện. Chẳng phải t́nh cờ mà ông được xem như tác giả tập Thánh vịnh, và chắc chắn một số trong đó đă có được nguồn gốc xa xôi trong những tâm t́nh tôn giáo của ông vua thi sĩ, tổ phụ tinh thần của các người nghèo trong dân Ítraen.

CHÚA NHẬT

Bài đọc 1 1 Sm 16,1-13
Ông Samuen xức dầu tấn phong Đavít làm vua


Tuân lệnh Thiên Chúa, ông Samuen Cho Đavít biết rằng ông đă được Thiên Chúa tuyển lựa. Sự lựa chọn này làm ta ngạc nhiên, v́ Thiên Chúa thấy tận đáy ḷng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
1 Đức Chúa phán với ông Samuen : "Ngươi c̣n khóc thương Saun cho đến bao giờ, khi ta đă gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ítraen nữa? Ngươi hăy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giesê người Bêlem, v́ Ta đă thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua". 2 Ông Samuel thưa: "Con đi thế nào được? Vua Saun mà nghe biết th́ vua sẽ giết con!". Đức Chúa phán:  "Ngươi hăy đem theo một con ḅ cái tơ, và hăy nói: "Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa.3 Ngươi sẽ mời Giesê đến dự hy lễ ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay."
 

4 Ông Samuen làm điều Đức Chúa đă phán ; ông đến Bêlem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói : "Ông đến có phải là để đem b́nh an không ? "5 Ông trả lời : "B́nh an ! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hăy thanh tẩy ḿnh và đến dự hy lễ với tôi." Ông thanh tẩy ông Giesê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.
 

6 Khi họ đến, ông thấy Êliáp, ông nghĩ : "Đúng rồi ! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây !" 7 Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuen : "Đừng xét theo h́nh dáng và vóc người cao lớn của nó, v́ Ta đă gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nh́n theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, c̣n Đức Chúa th́ thấy tận đáy ḷng."8 Ông Giesê gọi Avinađáp và cho cậu đi qua trước mặt Samuen, nhưng ông Samuen nói : "Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn."9 Ông Giesê cho Sama đi qua, nhưng ông Samuen nói : "Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn."10 Ông Giesê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Samuen, nhưng ông Samuen nói với ông Giesê : " Đức Chúa không chọn những người này."

 

11 Rồi ông lại hỏi ông Giesê : "Các con ông có mặt đầy đủ chưa ? " Ông Giesê trả lời : "C̣n cháu út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Samuen liền nói với ông Giesê : "Xin ông cho người đi t́m nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây."12 Ông Giesê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuen : "Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi ! Chính nó đó ! "13 Ông Samuen cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào Đavít từ ngày đó trở đi. Ông Samuen đứng dậy và đi Rama.

Xướng đáp Tv 88,20.22.21
X Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân ;
* Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ.
Đ Ta đă t́m ra nghĩa bộc Đavít, đă xức dầu thánh tấn phong người. *

Bài đọc 2

Đức Kitô là Vua và Tư Tế đến muôn đời


Trích khảo luận của linh mục Phaolinô Luxiphêranô, về Chúa Ba Ngôi.

 

Đấng cứu độ chúng ta, khi làm người, đă thực sự trở thành Đấng đă được xức dầu. Như thế, Người tỏ ḿnh là quân vương thật và cũng là tư tế thật : cả hai đều là một nơi Người, và không tước vị nào kém tước vị nào nơi Đấng Cứu Độ. Bạn hăy nghe Đấng làm vua nói : Tôi đă được Chúa đặt làm quân vương trị v́ Xion, núi thánh của Người. Và hăy nghe Chúa Cha làm chứng Đức Kitô c̣n là tư tế nữa : Muôn thuở, con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. Trong thời luật cũ, ông Aharon là người đầu tiên được xức dầu làm tư tế Thiên Chúa. Thiên Chúa không phán theo phẩm trật Aharon, để đừng ai nghĩ rằng chức tư tế của Đấng Cứu Độ có thể do cha truyền con nối. Nhưng chức tư tế của Đấng Cứu Độ th́ không truyền lại cho người khác theo cách cha truyền con nối, v́ lẽ chính Người là tư tế măi măi, như có lời chép : Muôn thuở, con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê.
 

Vậy khi làm người, Đấng Cứu Độ vừa là vua, vừa là tư tế, Người được xức dầu không phải bằng dầu vật chật, mà bằng dầu thiêng liêng. Xưa kia trong Ítraen, các vua và tư tế được phong làm vua hay làm tư tế do việc xức dầu bằng dầu vật chất, nhưng không ai cùng một lúc mang hai chức vụ, mà mỗi người hoặc chỉ làm vua, hoặc chỉ làm tư tế thôi. Giữa muôn loài, chỉ một ḿnh Đức Kitô là hoàn toàn có tất cả sự viên măn. Người đă đến để kiện toàn chính Lề Luật.
 

Mặc dầu không ai trong họ kiêm cả hai chức vụ, mỗi người chỉ được xức dầu hoặc để làm vua hoặc chỉ để làm tư tế, nhưng tất cả đều được gọi là Kitô, tức là những người được xức dầu. C̣n Đấng Cứu Độ, Đấng thực sự là Kitô, th́ đă được xức dầu tấn phong bằng Thánh Thần, để ứng nghiệm điều đă chép về Người : Chính v́ vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đă xức cho Ngài dầu thơm hoan lạc, tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu. Người vượt trổi các đồng liêu, những kẻ cùng mang danh Kitô, chính v́ Người được xức dầu thơm hoan lạc là Thánh Thần chứ không phải dầu nào khác. Nhờ chính Đấng Cứu Độ mà chúng ta biết đó là điều chân thật. V́ khi nhận sách ngôn sứ Isaia rồi mở ra và đọc lên rằng : Thần Khí của Đức Chúa đă xức dầu tấn phong tôi, th́ bấy giờ Người nói rằng : lời ngôn sứ các thính giả vừa nghe đă được ứng nghiệm.

 

Ngay cả thánh Phêrô, thủ lănh các Tông Đồ, cũng dạy rằng : Dầu thánh xức cho Người làm Đấng Cứu Độ khiến Người làm Đấng Kitô là Thánh Thần và cũng là quyền năng của Thiên Chúa. Trong sách Công Vụ Tông Đồ, khi thánh Phêrô ngỏ lời với ông đại đội trưởng Conêliô, một người đầy ḷng tin và thương xót, không kể nhiều điều khác, người có nói : Bắt đầu từ miền Galilê, sau phép rửa mà ông Gioan đă rao giảng, Đức Giêsu, xuất thân từ miền Nadarét, đă được Thiên Chúa dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế.
 

Bạn thấy đó, chính thánh Phêrô cũng nói : Khi làm người, Đức Kitô đă được xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng. Do đó, chính Đức Giêsu khi làm người, đă thực sự trở thành Đấng Kitô. Nhờ được xức dầu bằng Thánh Thần, Người đă trở thành Vua và Tư Tế đến muôn đời.

Xướng đáp
X Các bạn hăy xem, Đấng ngự đến để cứu độ muôn dân cao cả biết dường nào !
* Người là vua công chính, và miêu duệ Người sẽ vô cùng vô tận.
Đ Người ngự đến cho chúng ta được hưởng nhờ, như vị tiền phong, như thượng tế đến muôn đời theo phẩm trật Menkixêđê. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

(Đọc các Chúa nhật ngoài Mùa Chay, các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh và Giáng Sinh, các ngày lễ trọng, và lễ kính)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.

 

Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Đă chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung ḷng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đă ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ HAI

Bài đọc 1 1 Sm 17,1-10.32.38-51

Đavít t́nh nguyện chiến đấu chống lại người Philitinh


Ai cũng biết câu chuyện Đavít với Goliát : ta được chứng kiến một bên là sự khôn ngoan của con người chỉ dựa vào chính ḿnh, vào sức lực và khí giới, bên kia là sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
1 Người Philitinh tập trung quân đội để giao chiến. Chúng tập trung ở Xôkhô thuộc Giuđa và đóng trại giữa Xôkhô và Adêca, tại Ephét Đammim.2 Vua Saun và người Ítraen cũng tập trung, đóng trại trong thung lũng Cây Vân Hương, và dàn trận đối diện với người Philitinh.3 Người Philitinh đứng trên núi bên này, c̣n người Ítraen đứng trên núi bên kia, giữa họ là thung lũng.
 

4 Một đấu thủ từ doanh trại Philitinh tiến ra. Tên nó là Goliát, người thành Gát. Nó cao khoảng ba thước,5 đầu đội mũ chiến bằng đồng, ḿnh mặc áo giáp vảy cá ; áo giáp ấy bằng đồng, nặng năm mươi kư.6 Chân nó mang tấm che bằng đồng, vai đeo cây lao bằng đồng.7 Cán giáo của nó như trục khung cửi thợ dệt ; và mũi giáo của nó bằng sắt, nặng sáu kư. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn.
 

8 Nó đứng lại và gọi hàng ngũ Ítraen. Nó bảo họ : "Sao chúng bay ra dàn trận ? Ta đây chẳng phải là người Philitinh, c̣n chúng bay chẳng phải là bề tôi Saun sao ? Hăy chọn lấy một người và nó hăy xuống đây với ta.9 Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, th́ chúng tao sẽ làm nô lệ chúng bay. C̣n nếu ta mạnh hơn nó và hạ được nó, th́ chúng bay sẽ làm nô lệ chúng tao và sẽ hầu hạ chúng tao."10 Tên Philitinh lại nói : "Ta đây, hôm nay ta thách hàng ngũ Ítraen : Hăy đưa ra cho ta một người, để chiến đấu tay đôi !"
 

32 Đavít nói với vua Saun : "Đừng ai ngă ḷng v́ nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Philitinh ấy." 38 Vua Saun lấy y phục của ḿnh mặc cho Đavít, đội mũ chiến bằng đồng lên đầu và mặc áo giáp cho cậu.39 Đavít đeo gươm của vua ngoài y phục rồi thử bước đi, v́ cậu không quen. Đavít nói với vua Saun : "Con không thể bước đi với những thứ này được, v́ con không quen." Rồi Đavít bỏ những thứ đó ra.
40 Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm ḥn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philitinh.

 

41 Tên Philitinh từ từ tiến lại gần Đavít, đi trước mặt nó là người mang thuẫn.42 Tên Philitinh nh́n, và khi thấy Đavít, nó khinh dể cậu, v́ cậu c̣n trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai.43 Tên Philitinh nói với Đavít : "Tao là chó hay sao mà mầy cầm gậy đến với tao ?" Và tên Philitinh lấy tên các thần của ḿnh mà nguyền rủa Đavít.44 Tên Philitinh nói với Đavít : "Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dă thú."45 Đavít bảo tên Philitinh : "Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. C̣n tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ítraen mà mày thách thức.46 Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày ĺa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Philitinh làm mồi cho chim trời và dă thú. Toàn cơi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ítraen,47 và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, v́ chiến đấu là việc của Đức Chúa và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao !"
 

48 Khi tên Philitinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đavít, th́ Đavít vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philitinh.49 Đavít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một ḥn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Philitinh. Ḥn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngă sấp mặt xuống đất.50 Thế là Đavít thắng tên Philitinh nhờ dây phóng và ḥn đá. Cậu hạ tên Philitinh và giết nó. Nhưng trong tay Đavít không có gươm.51 Đavít chạy lại, đứng trên xác tên Philitinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó.
Người Philitinh thấy người hùng của ḿnh đă chết th́ chạy trốn.

Xướng đáp 1 Sm 17,37 ; x. Tv 56 (57),4.5
X Đức Chúa đă giật tôi khỏi nanh sư tử và vuốt gấu.
* Chính Người sẽ giật tôi khỏi tay quân thù.
Đ Chúa Trời đă gửi xuống t́nh thương và ḷng thành tín của Người, Người đă cứu mạng tôi khỏi bầy sư tử. *

Bài đọc 2

Người Kitô hữu là một Kitô khác


Trích khảo luận của thánh Grêgôriô, giám mục Nítxê, về đời trọn lành của Kitô hữu.


Thánh Phaolô đă tuyên bố rơ ràng hơn bất cứ ai rằng thánh nhân vừa biết Đấng Kitô là Đấng nào, vừa biết kẻ đă mang danh Người, th́ phải ăn ở làm sao. Thánh nhân đă cặn kẽ noi gương Chúa đến độ có thể diễn tả được Chúa nơi chính bản thân ḿnh. Thật vậy, nhờ tận t́nh noi gương Đức Kitô như thế, người đă biến tâm hồn ḿnh nên giống mẫu mực là Đức Kitô. V́ thế, khi nhận thức sâu xa về những điều tốt đẹp của ḿnh, thánh nhân nói :… Anh em muốn có bằng chứng cho thấy Đức Kitô nói trong tôi. Và người c̣n nói : Tôi sống không c̣n phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.
 

Ở đây, thánh nhân c̣n cho ta thấy rơ danh Kitô mạnh mẽ dường nào khi người nói : Đức Kitô là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Người c̣n gọi Đức Kitô là b́nh an, là ánh sáng siêu phàm nơi Thiên Chúa ngự, là lễ đền tội, là ơn cứu chuộc, là thượng tế, là Chiên lễ Vượt Qua, là ơn xá tội cho các linh hồn, là phản ảnh và huy hoàng, là h́nh ảnh của bản thể Thiên Chúa, là Đấng tạo thành vũ trụ, là của ăn của uống thiêng liêng, là tảng đá và là nước, là nền móng đức tin, là đá góc, là h́nh ảnh Thiên Chúa vô h́nh, là Thiên Chúa cao cả, là đầu của thân thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo mới, là của đầu mùa những kẻ đă yên giấc, là trưởng tử trong số những người từ cơi chết sống lại, là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc, là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, là người Con Một được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, là Đức Chúa hiển vinh, là khởi nguyên của vạn vật, là vua công chính, và hơn nữa, là vua b́nh an, vua mọi loài, nắm quyền thống trị một vương quốc vô cùng vô tận.
 

Ngoài những danh hiệu trên đây, thánh nhân cũng dùng những danh hiệu khác tương tự để gọi Đức Kitô, đến nỗi không dễ dàng kể ra hết được. Nhưng nếu ta gom hết các danh hiệu lại và nối kết từng danh hiệu một, th́ tất cả sẽ mở ra cho thấy sức mạnh hiệu diệu kỳ của danh thánh và uy quyền của Đức Kitô mà không lời nào diễn tả nổi. Tất cả sẽ tỏ cho chúng ta thấy tuỳ theo khả năng lănh hội của ḷng trí chúng ta.
Chúa nhân lành đă thông ban cho chúng ta một danh hiệu cao quư nhất, linh thiêng nhất, trọng đại nhất, vượt trên mọi danh hiệu, đến độ chúng ta được vinh dự mang chính danh của Đức Kitô khi được gọi là “Kitô hữu”. V́ thế, mọi danh xưng dùng để giải thích tên gọi trên nhất thiết phải được tỏ rơ nơi con người chúng ta. Chúng ta đừng để ḿnh bị xem là “Kitô hữu” giả, nhưng phải dùng đời sống ḿnh mà minh chứng cho tên gọi ấy.

Xướng đáp Tv 5,12 ; 88 (89),16-17
X Lạy Chúa, những người trú ẩn bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui măi tới muôn đời. Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh :
* Nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
Đ Nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa, nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

///THỨ BA

Bài đọc 1 1 Sm 17,57 18,9.20-30

Vua Saun căm thù ông Đavít


Ngay từ lúc bước vào triều vua Saun, Đavít vốn là bạn hữu của Thiên Chúa, đă thấy vị thế của ḿnh lớn lên. Ông có thể làm cho vua sinh ḷng ghen ghét, nhưng tất cả những ǵ người ta làm nhằm mục đích chống ông lại trở thành thuận lợi cho ông. Như thế, Thiên Chúa bẻ găy âm mưu người phàm khi họ t́m cách phá chương tŕnh cứu độ của Người.

Lời Chúa trong sách Samuen, quyển 1.
17, 57 Lúc Đavít trở về sau khi hạ tên Philitinh, ông Ápne đón cậu, dẫn cậu đến trước mặt vua Saun, tay cậu xách cái đầu tên Philitinh.58 Vua Saun hỏi cậu : "Hỡi người thanh niên, con là con ai ? " Đavít trả lời : "Con là con của tôi tớ ngài là Giesê, người Bêlem."
 

18, 1 Ông Đavít vừa nói với vua Saun xong th́ tâm hồn ông Giônathan gắn bó với tâm hồn ông Đavít, và ông Giônathan yêu mến ông như chính ḿnh.2 Hôm ấy vua Saun giữ ông Đavít lại và không cho về nhà cha ông.3 Ông Giônathan lập giao ước với ông Đavít, v́ ông yêu mến ông ấy như chính ḿnh.4 Ông Giônathan cởi chiếc áo khoác đang mặc mà cho ông Đavít, cho áo, cho cả gươm, cả cung, cả thắt lưng của ông.5 Khi ông Đavít ra trận, mọi nơi vua Saun sai ông đi, ông đều thành công, và vua Saun đặt ông chỉ huy các chiến binh. Ông vừa ḷng toàn dân và cả triều thần vua Saun nữa.
 

6 Lúc quân dân đến, khi ông Đavít hạ được tên Philitinh trở về, th́ phụ nữ từ hết mọi thành của Ítraen kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Saun, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng năo bạt.7 Phụ nữ vui đùa ca hát rằng :
"Vua Saun hạ được hàng ngàn, ông Đavít hàng vạn."
8 Vua Saun giận lắm, và bực ḿnh v́ lời ấy. Vua nói : "Người ta cho Đavít hàng vạn, c̣n ta th́ họ cho hàng ngàn. Nó chỉ c̣n thiếu ngôi vua nữa thôi ! "9 Từ ngày đó về sau, vua Saun nh́n Đavít với con mắt ghen tị.
 

20 Cô Mikhan, con gái vua Saun, yêu ông Đavít. Người ta cho vua hay và vua thấy điều đó là phải.21 Vua Saun tự bảo : "Ḿnh sẽ gả con gái cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó, và tay người Philitinh hại nó." Vậy vua Saun nói với ông Đavít lần thứ hai : "Hôm nay con sẽ là rể của ta."22 Vua Saun ra lệnh cho triều thần : "Hăy nói nhỏ với Đavít rằng : "Nhà vua có cảm t́nh với ông và triều thần ai cũng mến ông. Bây giờ ông hăy làm rể nhà vua."23 Triều thần vua Saun nói lại những lời ấy cho ông Đavít nghe. Ông Đavít nói : "Các ông coi chuyện làm rể nhà vua là chuyện không đáng kể ư ? Tôi, tôi chỉ là một người nghèo không đáng kể."24 Triều thần vua Saun thưa lại với vua rằng : "Ông Đavít đă nói những lời như thế."25 Vua Saun nói : "Các ngươi hăy nói với Đavítthế này : Nhà vua không đ̣i sính lễ nào khác ngoài một trăm bao quy đầu người Philitinh, để trả thù quân địch của nhà vua." Vua Saun tính dùng tay người Philitinh mà hạ ông Đavít.
 

26 Triều thần vua Saun thuật lại cho ông Đavít những lời ấy. Ông Đavít thấy chuyện làm rể vua là phải. Chưa hết hạn,27 ông Đavít đă lên đường, đi với người của ông. Ông hạ hai trăm người Philitinh, rồi đem bao quy đầu của chúng về, đếm đủ cho vua, để làm rể vua. Bấy giờ vua Saun gả cô Mikhan, con gái vua, cho ông Đavít.
28 Thấy thế, vua Saun hiểu rằng Đức Chúa ở với ông Đavít và cô Mikhan, con vua, yêu ông.29 Vua Saun càng thêm sợ ông Đavít, và vua Saun trở thành kẻ thù của ông Đavít suốt đời.30 Các thủ lănh người Philitinh ra trận, nhưng mỗi khi chúng ra trận, th́ ông Đavít thành công hơn mọi bề tôi vua Saun, khiến danh tiếng ông lừng lẫy.

Xướng đáp Tv 55 (55),2.4.14
X Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, v́ người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.
* Con tin tưởng vào Ngài.
Đ V́ Ngài cứu mạng con khỏi chết, lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân. *

Bài đọc 2

Chúng ta phải tuyên xưng Đức Kitô bằng cả cuộc đời


Trích khảo luận của thánh Grêgôriô, giám mục Nítxê, về đời trọn lành của Kitô hữu.

Có ba điều cho thấy rơ đặc điểm của đời sống Kitô hữu : hành động, lời nói và tư tưởng. Trong ba điều, trước hết là tư tưởng. Thứ đến là lời nói, v́ lời nói dùng từ ngữ để bộc lộ và giăi bày tư tưởng đă được cưu mang và h́nh thành trong tâm trí. Sau tư tưởng, lời nói là hành động, v́ hành động dùng việc làm để thực hiện những ǵ đă được tâm trí nghĩ ra. Vậy, nếu trong cuộc sống, chúng ta phải hành động, suy nghĩ hay nói năng, th́ mọi lời nói, việc làm, tư tưởng của chúng ta cần phải phù hợp với các danh hiệu cao vời vốn được dùng để tuyên xưng Đức Kitô. Như thế, chúng ta sẽ không nghĩ ǵ, không nói ǵ, không làm ǵ trái với ư nghĩa tuyệt vời của các danh hiệu đó.
 

Vậy người nào đă được phúc mang danh hiệu cao cả của Đức Kitô phải làm ǵ nếu không phải là suy xét cẩn thận mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của ḿnh, và thẩm định xem những tư tưởng, lời nói, việc làm ấy có hướng tới hay lạc xa Đức Kitô không ? Có nhiều cách để thực hiện việc thẩm định cao cả này. Hành động, suy nghĩ hay nói năng bất cứ điều ǵ do dục vọng thúc đẩy đều không xứng hợp với Đức Kitô chút nào, nhưng mang dấu ấn và h́nh ảnh của Tên thù địch. Nó lấy dục vọng làm bùn nhơ bôi vào viên ngọc tâm hồn, để làm biến dạng và tiêu tan vẻ sáng ngời của viên bảo ngọc ấy.
 

C̣n những ǵ tinh tuyền và không vương bất cứ t́nh cảm hỗn độn nào th́ đều hướng tới Đức Kitô là vị thủ lănh và là Đấng tác tạo sự b́nh an. Người là mạch suối tinh tuyền và bất hoại. Ai đến đó múc lấy cho ḿnh những tư tưởng và tâm t́nh, người ấy sẽ nên giống Đấng là nguồn mạch, chẳng khác nào nước óng ánh trong b́nh cũng chính là nước vọt lên từ mạch suối.
 

V́ sự tinh tuyền nơi Đức Kitô cũng như sự tinh tuyền nơi tâm trí chúng ta chỉ là một. Nhưng sự tinh tuyền nơi Đức Kitô chính là nguồn mạch, c̣n sự tinh tuyền nơi tâm trí chúng ta th́ từ nguồn mạch ấy chảy ra, đem đến cho cuộc đời chúng ta vẻ đẹp vốn có trong các danh hiệu của Đức Kitô. Nhờ đó, con người bên trong và con người bên ngoài hoà hợp với nhau như một một bản tấu, bởi v́ những tư tưởng hàm chứa trong các danh hiệu của Đức Kitô hướng dẫn và thúc đẩy chúng ta sống khiêm tốn và đạo hạnh.
Vậy, theo ư tôi, sự trọn lành của đời sống Kitô hữu hệ tại điểm này : chúng ta được chia sẻ mọi danh hiệu nói lên danh Đức Kitô, chúng ta phải đem hết tâm hồn, kinh nguyện và cách sống mà bày tỏ sức mạnh của các danh hiệu ấy.

Xướng đáp Cl 3,17 ; Rm 14,7
X Anh em có làm ǵ, nói ǵ, th́ hăy làm hăy nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô
* và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Đ Không ai trong chúng ta sống cho chính ḿnh, cũng như không ai chết cho chính ḿnh. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ TƯ

Bài đọc 1 1 Sm 19,8-10 ; 20,1-17

Gionathan yêu Đavít như yêu chính ḿnh


T́nh bạn giữa Đavít và Gionathan dễ làm ta mủi ḷng. T́nh bạn đó làm nổi bật ảnh hưởng cực kỳ lớn lao cúa một người có sức thu hút ngay cả với những ai lẽ ra phải chống lại ḿnh.


Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
19 8 Chiến tranh lại tái diễn, ông Đavít ra trận và chiến đấu với người Philitinh. Ông đánh chúng một đ̣n đau và chúng chạy trốn trước mặt ông.9 Một thần khí xấu của Đức Chúa xuống trên vua Saun. Vua đang ở trong nhà, tay cầm cây giáo, c̣n ông Đavít đang gảy đàn.10 Vua Saun t́m cách dùng cây giáo ghim ông Đavít vào tường, nhưng ông này tránh được, và vua cắm cây giáo vào tường. Ông Đavít chạy đi và trốn thoát đêm ấy.
 

20, 1 Ông Đavít trốn khỏi Naigiốt thuộc Rama, và đến nói trước mặt ông Giônathan : "Tôi đă làm ǵ, tôi có lỗi ǵ, có tội ǵ với cha anh, mà người lại t́m hại mạng sống tôi ? "2 Ông Giônathan trả lời : "Không đời nào ! Anh sẽ không chết đâu ! Anh xem : cha tôi không làm điều ǵ, lớn hay nhỏ, mà không tiết lộ cho tôi. Vậy sao cha tôi lại giấu tôi điều này ? Không có chuyện đó đâu ! "3 Ông Đavít nói lại và thề : "Cha anh thừa biết tôi được đẹp ḷng anh, nên đă tự bảo : "Giônathan không được biết điều này, kẻo nó buồn phiền. Có Đức Chúa hằng sống, có anh đang sống đó, tôi xin thề : giữa tôi và cái chết chỉ c̣n một bước."4 Ông Giônathan nói với ông Đavít : "Ḷng anh muốn sao, tôi sẽ làm cho anh như vậy."

 

5 Ông Đavít trả lời ông Giônathan : "Mai là ngày đầu tháng, và tôi phải ngồi ăn với đức vua. Anh sẽ để cho tôi đi và tôi sẽ ẩn ngoài đồng cho đến chiều ngày kia.6 Nếu cha anh thấy vắng tôi, anh cứ nói : "Anh Đavít đă nài nẵng xin phép con chạy về Bêlem, thành của anh, v́ ở đó có hy lễ hằng năm cho toàn thị tộc.7 Nếu người nói : "Tốt lắm", th́ tôi tớ anh đây được b́nh an. Nhưng nếu người nổi giận, th́ anh nên biết rằng người đă quyết tâm làm điều ác.8 Xin anh lấy t́nh mà xử với tôi tớ anh đây, v́ anh đă nhân danh Đức Chúa mà lập giao ước với tôi tớ anh. Nếu tôi có lỗi, th́ chính anh hăy giết tôi đi, chứ sao lại đưa tôi đến với cha anh ? "9 Ông Giônathan nói : "Không đời nào anh được nghĩ thế ! V́ nếu tôi biết rằng cha tôi đă quyết tâm làm điều ác để hại anh, chẳng lẽ tôi lại không báo cho anh biết sao ? "10 Ông Đavít nói với ông Giônathan : "Ai sẽ báo cho tôi biết, nếu cha anh trả lời anh cách cứng cỏi ?"
 

11 Ông Giônathan bảo ông Đavít : "Nào chúng ta ra ngoài đồng", và cả hai ra ngoài đồng.12 Ông Giônathan nói với ông Đavít : "Có Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen chứng giám ! Ngày mai ngày kia, vào giờ này, tôi sẽ ḍ ư cha tôi. Nếu mọi sự tốt đẹp cho Đavít, mà bấy giờ tôi lại không sai người đến tiết lộ cho anh,13 th́ xin Đức Chúa phạt Giônathan thế này, và c̣n thêm thế kia nữa ! C̣n nếu cha tôi muốn làm điều ác hại anh, th́ tôi sẽ tiết lộ cho anh, sẽ để cho anh đi, và anh sẽ đi b́nh an. Xin Đức Chúa ở với anh như đă ở với cha tôi !14 Nếu tôi c̣n sống, th́ xin anh lấy t́nh mà xử với tôi như Đức Chúa đ̣i hỏi. C̣n nếu tôi chết,15 th́ xin anh đừng dứt bỏ t́nh nghĩa với gia đ́nh tôi măi măi, ngay cả khi Đức Chúa loại bỏ các kẻ thù của Đavít khỏi mặt đất, không sót một tên."16 Ông Giônathan lập giao ước với nhà ông Đavít và nói : "Xin Đức Chúa hỏi tội các kẻ thù của Đavít ! "17 Ông Giônathan c̣n bắt ông Đavít thề, v́ t́nh yêu của ông đối với ông Đavít : thật vậy, ông yêu Đavít như yêu chính ḿnh.

Xướng đáp Cn 17,17 ; 1 Ga 4,7
X Bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc,
* vào ngày hoạn nạn mới thấy rơ ai là anh em.
Đ Phàm ai yêu thương, th́ đă được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

T́nh bằng hữu chân thật, hoàn hảo và vĩnh viễn


Trích khảo luận của Chân phúc Enrêđi, viện phụ, về t́nh bằng hữu thiêng liêng.
Trong các thanh niên, Gionathan trổi vượt hơn cả. Chàng không ham danh tước cũng chẳng mong quyền hành, nhưng đă kết ước cùng Đavít, và v́ t́nh bạn, đă coi bề tôi ngang hàng với chủ. Một kẻ bề tôi đang phải trốn tránh vua cha, đang ẩn náu trong hoang địa, một kẻ bị án tử chỉ c̣n chờ chết, mà chàng lại quư bạn hơn chính ḿnh. Chàng đă hạ ḿnh xuống, nâng bạn ḿnh lên. Chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, c̣n tôi sẽ làm phó cho anh.
 

Ôi, tấm gương sáng ngời về t́nh bằng hữu chân thật ! Chuyện lạ biết bao ! Vua cha th́ nổi cơn thịnh nộ với một kẻ bề tôi, khích động cả nước chống lại hắn như chống lại kẻ muốn tranh ngai vàng ; rồi ông buộc cho các tư tế tội phản loạn, và tàn sát họ chỉ v́ một mối nghi ngờ ; ông lục soát rừng rậm, tảo thanh thung lũng, đem quân vây hăm núi đồi ; người người quyết chí trả thù cho vua được hả giận. Chỉ Gionathan, người duy nhất có lư để ghen, th́ lại nghĩ là ḿnh phải làm ngược ư vua cha, t́m cách giúp bạn trốn đi, góp ư kiến với bạn trong t́nh cảnh éo le như thế. Coi t́nh bằng hữu trọng hơn cả ngai vàng, chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, c̣n tôi sẽ làm phó cho anh. Rồi bạn để ư xem vua cha khích cho chàng thanh niên ghen ghét bạn ḿnh làm sao : ông nguyền rủa, nạt nộ, doạ tước quyền nối ngôi, nhắc cho biết là sẽ mất hết vinh dự.
 

Thật vậy, dầu vua cha đă tuyên án tử cho Đavít, Gionathan vẫn không bỏ bạn. Chàng nói : Tại sao Đavít lại phải chết ? Anh ấy có tội t́nh chi ? Anh ấy đă làm ǵ ? Chính anh ấy đă liều mạng đánh bọn Philitinh, và phụ vương đă mừng rỡ. Vậy th́ tại sao Đavít lại phải chết ? Nghe Gionathan nói thế, vua giận điên lên, lấy sức phóng lao định ghim cho Gionathan dính vào tường, rồi nguyền rủa doạ nạt thêm : Thằng con của người đàn bà hư thân mất nết kia, tao biết mày thương nó để mày mang nhục và người đàn bà nhơ nhuốc đẻ ra mày cũng phải mang nhục. Vậy những ǵ độc địa nhất có thể trút lên người thanh niên, ông mửa ra hết. Ông c̣n thêm những lời kích thích tham vọng, khơi dậy ḷng ghen tương và gia tăng nỗi cay đắng : Bao lâu thằng con trai lăo Giexê c̣n sống, th́ vương quyền của mày sẽ không vững đâu !
 

Nghe những lời trên, ai lại không động ḷng, ai chẳng phải ghen lên ? T́nh nghĩa nào, t́nh bạn nào lại không tàn phai, không tan vỡ ? Thế mà chàng thanh niên dạt dào t́nh mến kia vẫn giữ trọn lời thề kết nghĩa, vẫn mạnh mẽ giữa những tiếng doạ nạt, vẫn nhẫn nhục trước những lời nguyền rủa. V́ t́nh bằng hữu, chàng coi rẻ ngai vàng, chỉ nhớ đến t́nh thân mà không màng danh lợi. Chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, c̣n tôi sẽ làm phó cho anh.
 

Thế mới là t́nh bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn ; ghen tương không thể huỷ hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không thể phá tan. Bị thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà vẫn không ngă quỵ, bị nguyền rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao mà cũng không chuyển. Vậy bạn hăy đi và hăy làm như vậy.

Xướng đáp Hc 6,14-16
X Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc ;
* ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng.
Đ Người kính sợ Đức Chúa điều khiển được t́nh bạn của ḿnh ; v́ bản thân ḿnh thế nào, th́ cận thân ḿnh cũng thế. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…


///THỨ NĂM

Bài đọc 1 1 Sm 21,19 ; 22,15

Đavít t́m đường trốn thoát


Bị vua Saun xua đuổi v́ ganh tị, Đavít t́m nơi hoang dă mà lẩn trốn, và trở thành thủ lănh của một băng nhóm. Ông đâu biết Thiên Chúa đang chuẩn bị cho ông lănh sứ mạng trong tương lai. Những mẩu chuyện sau đây cho ta thấy người bị săn đuổi phải biết kiên tŕ, và phải khôn ngoan khéo léo mới có thể lănh đạo những người thô lỗ không mấy văn minh.


Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
21, 1 Ông Đavít đứng dậy và ra đi, c̣n ông Giônathan th́ trở về thành.
2 Ông đến Nốp gặp tư tế Akhimeléc. Ông Akhimeléc run sợ ra đón ông Đavít và hỏi ông : "Sao ông chỉ có một ḿnh, không ai đi theo ? "3 Ông Đavít nói với tư tế Akhimeléc: "Đức vua đă giao cho tôi một nhiệm vụ và bảo tôi : "Không ai được biết ǵ về sứ mệnh và nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Các đầy tớ th́ tôi đă hẹn đến chỗ kia rồi.4 Bây giờ ông có sẵn ǵ không ? Xin ông cho tôi năm cái bánh hay có ǵ cũng được."5 Tư tế trả lời ông Đavít rằng : "Tôi không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh hiến, miễn là các đầy tớ đă giữ ḿnh, không gần gũi đàn bà."
 

6 Ông Đavít trả lời tư tế rằng : "Phải, chúng tôi bị cấm không được gần gũi đàn bà, như xưa nay, mỗi khi tôi ra trận : các đầy tớ đă giữ thân thể cho được thánh. Đây là một chuyến đi thường, nhưng quả thật hôm nay họ đă giữ thân thể cho được thánh."7 Bấy giờ tư tế cho ông của thánh, v́ ở đó không có bánh nào khác ngoài bánh tiến, thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa, mà người ta lấy đi để đặt bánh nóng vào, trong ngày thay bánh.
8 Chính hôm ấy, ở đó có một người trong các bề tôi vua Saun, bị giữ lại trước nhan Đức Chúa. Nó tên là Đôếch, người Êđôm, và đứng đầu các người chăn chiên của vua Saun.
 

9 Ông Đavít nói với ông Akhimeléc : "Ông không có sẵn ở đây một cây giáo hay một thanh gươm ư ? Tôi đă không mang theo cả gươm lẫn vũ khí của tôi, v́ việc của đức vua quá khẩn cấp !"
22, 1 Ông Đavít đi khỏi đó và trốn thoát vào hang Ađulam. Các anh ông và tất cả nhà cha ông nghe tin và xuống đó với ông.2 Bấy giờ tất cả những người cùng khốn, mắc nợ, bất măn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lănh của họ. Có khoảng chừng bốn trăm người ở với ông.
 

3 Từ nơi ấy ông Đavít đi Mítpê thuộc Môáp. Ông nói với vua Môáp : "Xin cho cha mẹ tôi sang với các ông cho đến khi tôi biết Thiên Chúa sẽ làm ǵ cho tôi."4 Ông dẫn họ đến trước mặt vua Môáp, và họ ở lại với vua suốt thời gian ông Đavít ở trong nơi ẩn náu.
5 Ngôn sứ Gát nói với Đavít : "Ông đừng ở lại trong nơi ẩn náu, hăy ra đi và trở về miền Giuđa." Ông Đavít ra đi và đến rừng Kherét.

Xướng đáp Rm 7,6 ; Mc 2,25.26
X Nay chúng ta không c̣n bị Lề Luật ràng buộc nữa, v́ chúng ta đă chết đối với cái vẫn giam hăm chúng ta.
* Chúng ta hăy phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của Lề Luật.
Đ Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách Thánh sao ? Vua Đavít đă làm ǵ, khi vua đói?  Vua đă vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. *

Bài đọc 2

Thiên Chúa như núi đá cao vời, không thể đạt tới


Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám mục Nítxê.

Những người đứng trên đỉnh núi cao nh́n ra biển khơi bao la có cảm giác như thế nào, th́ tâm trí tôi cũng cảm thấy như vậy, khi từ lời Chúa cao vời, như từ đỉnh núi nh́n xuống cơi tư tưởng thâm sâu khôn ḍ khôn thấu.
Từ nhiều nơi ngoài biển, người ta có thể nh́n thấy quả núi, phía quay ra biển, như thể bị chẻ đôi và bị xói ṃn từ đỉnh xuống chân, phần ngọn nhô ra như sắp đổ xuống đáy sâu. Vậy, từ đỉnh cao ấy, một người nh́n xuống biển sâu có cảm giác choáng váng như thế nào, th́ tâm hồn tôi cũng cảm thấy như vậy trước lời cao cả này của Chúa : Phúc thay ai có ḷng thanh sạch, v́ họ sẽ được nh́n thấy Thiên Chúa.
 

Thiên Chúa cho ai có ḷng thanh sạch được nh́n thấy Người. Không ai đă nh́n thấy Thiên Chúa bao giờ. Thánh cả Gioan đă nói như vậy. Thánh Phaolô, một trí tuệ siêu phàm, cũng khẳng định lời ấy khi nói : Không một người nào đă thấy hay có thể thầy Thiên Chúa. Người như vách đá trơn nhẵn và dựng đứng, không có chỗ nào trí khôn con người có thể bấu víu được. Khi ra những chỉ thị cho dân, ông Môsê sẽ cũng tuyên bố Thiên Chúa là Đấng không ai đạt tới, nên trí khôn chúng ta không tài nào hiểu thấu, cho dầu đă cố gắng nắm được đôi điều, hoặc đă vươn tới chỗ nào trên vách đá trơn trượt kia. Quả thế, ông nói : Không ai có thể thấy Chúa mà vẫn sống.
 

Vậy mà sự sống đời đời lại chính là thấy Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không thể thấy Thiên Chúa được. C̣n các ông Gioan, Phaolô và Môsê, những cột trụ đức tin, đă quả quyết như thế. Bạn có thấy choáng váng không khi tâm hồn bị cuốn hút vào những điều sâu thẳm trong lời nói trên đây ? Nếu Thiên Chúa là sự sống th́ ai không thấy Thiên Chúa là không thấy sự sống. Thiên Chúa không ai thấy được. Được Thánh Thần hướng dẫn, các ngôn sứ, rồi đến các Tông Đồ đă chứng thực như thế. Thế th́ con người c̣n ǵ để hy vọng nữa ?
Nhưng có Chúa nâng đỡ niềm hy vọng đang suy sụp của chúng ta như Người đă làm cho ông Phêrô : Người kéo ông lên, cho ông bước đi vững vàng trên mặt nước lúc ông ḥng ch́m.
 

Vậy nếu Ngôi Lời cũng đưa tay nâng đỡ chúng ta, và bàn tay ấy đă giúp đỡ chúng ta đứng vững, khỏi chao đảo giữa bao ḍng suy tư sâu nhiệm nào đó, th́ chúng ta sẽ không c̣n sợ hăi, nhưng ôm chặt lấy Ngôi Lời, Đấng vẫn đưa tay dẫn dắt chúng ta. Người nói : Phúc thay ai có ḷng thanh sạch, v́ họ sẽ được nh́n thấy Thiên Chúa.

Xướng đáp Ga 1,18 ; Tv 144 (145),3
X Không ai đă thấy Thiên Chúa bao giờ ;
* Đấng là Con Một của Thiên Chúa, và hằng ở nơi cung ḷng Chúa Cha, chính Người đă tỏ cho chúng ta biết.
Đ Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng, Người cao cả khôn ḍ khôn thấu. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

 

///THỨ SÁU

Bài đọc 1 1 Sm 25,14-24.28-39

Ông Đavít nhận lời tạ lỗi của bà Avigagin


Như bất cứ ai cầm đầu băng nhóm, Đavít có chuyện không hay với các chủ đất trong vùng. Nếu không gặp bà Avigagin khôn khéo, ông đă trả đũa bằng cách thanh toán các kẻ thù. Đây mới chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời ông. Rồi đây ta sẽ thấy ông tha thứ những lời lăng mạ nhiều thế kỷ trước khi có Tin Mừng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
14 Một trong số các đầy tớ báo tin cho bà Avigagin, vợ ông Navan rằng : "Này, ông Đavít đă sai người từ sa mạc đến chào ông chủ, và ông chủ đă xông vào họ.15 Những người ấy rất tốt với chúng tôi. Chúng tôi đă không bị quấy nhiễu, đă không mất mát ǵ, suốt thời gian chúng tôi di chuyển bên họ, khi chúng tôi ở ngoài đồng.16 Họ đă là thành luỹ bảo vệ chúng tôi, cả đêm lẫn ngày, suốt thời gian chúng tôi ở với họ mà chăn chiên dê.17 Bây giờ xin bà biết cho và xem phải làm ǵ, v́ người ta đă quyết định hại ông chủ và cả nhà ông. C̣n ông ấy th́ là một tên vô lại, không nói chuyện với ông ấy được."
 

18 Bà Avigagin vội vàng lấy hai trăm cái bánh, hai bầu da đầy rượu, năm con cừu đă làm thịt, năm thúng gié lúa rang, một trăm bánh nho khô và hai trăm bánh vả, và chất lên lưng lừa.19 Bà bảo đầy tớ : "Các anh hăy đi đằng trước tôi, c̣n tôi, tôi theo sau các anh." Nhưng bà không nói cho chồng bà là ông Navan biết.
20 Bà đang cỡi lừa đi xuống, khuất sau ngọn núi th́ ḱa ông Đavít và người của ông đang xuống về phía bà, và bà đă gặp họ.21 Ông Đavít tự bảo : "Thật uổng công tôi đă giữ tất cả những ǵ thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất một cái ǵ của nó. Nó đă lấy oán đền ơn.22 Xin Thiên Chúa phạt các kẻ thù của Đavít thế này và c̣n thêm thế kia nữa, nếu cho đến sáng mai, trong tất cả những người thuộc về nó, tôi c̣n để lại một tên đàn ông con trai nào ! "23 Thấy ông Đavít, bà Avigagin vội vàng xuống lừa, sấp ḿnh xuống trước mặt ông Đavít và sụp lạy sát đất.

 

24 Bà phục xuống dưới chân ông và nói : "Thưa đức ông, tôi xin chịu tội ! Nữ tỳ ngài xin được nói thấu tai ngài ! Xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói. 28 Xin vui ḷng xá lỗi cho nữ tỳ ngài. Thật vậy, Đức Chúa chắc chắn sẽ làm cho đức ông một nhà kiên cố, v́ đức ông chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa, và suốt đời ngài, người ta không t́m được nơi ngài một điều ác nào.29 Có người đứng lên để đuổi theo ngài và t́m hại mạng sống ngài, nhưng mạng sống của đức ông sẽ được bọc trong bọc những kẻ sống bên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài ; c̣n mạng sống các kẻ thù ngài, th́ Đức Chúa dùng dây phóng đá mà phóng đi.30 Vậy khi Đức Chúa làm cho đức ông tất cả điều tốt lành Người đă nói về ngài, và đặt ngài làm người lănh đạo Ítraen,31 th́ đức ông sẽ không phải ân hận và áy náy lương tâm v́ đă đổ máu vô cớ và trả thù cho chính ḿnh. Khi Đức Chúa xử tốt với đức ông, th́ xin ngài nhớ đến nữ tỳ ngài."
 

32 Ông Đavít nói với bà Avigagin : "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, hôm nay đă sai bà đến gặp tôi !33 Bà được chúc phúc v́ bà khôn ngoan, bà được chúc phúc v́ hôm nay đă giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù.34 Nhưng có Đức Chúa hằng sống là Thiên Chúa Ítraen, Đấng đă ngăn cản không cho tôi làm hại bà ! Giả như bà đă không vội vàng đến gặp tôi, th́ cho đến khi trời sáng, sẽ không c̣n lại một tên đàn ông con trai nào của Navan."35 Ông Đavít nhận từ tay bà những ǵ bà mang đến cho ông, và ông nói với bà : "Bà hăy lên nhà bà b́nh an. Bà xem đây : tôi đă nghe theo tiếng bà và đă nể bà."36 Bà Avigagin về với ông Navan. Ḱa ông đang mở tiệc ở nhà ông, một bữa tiệc vương giả ! Ḷng ông Navan vui vẻ. Ông say khướt nên bà không kể lại cho ông điều ǵ, dù nhỏ hay lớn, cho đến khi trời sáng.

 

37 Sáng hôm sau, khi ông Navan tỉnh rượu, vợ ông mới kể lại cho ông các sự việc ấy. Tim ông chết lặng trong lồng ngực, ông cứng đờ ra như đá.38 Khoảng mười ngày sau, Đức Chúa đánh phạt ông Navan và ông chết.
39 Ông Đavít nghe tin ông Navan đă chết, th́ nói : "Chúc tụng Đức Chúa, Đấng đă biện hộ cho tôi, khi tôi bị Navan sỉ nhục, và đă ngăn không cho tôi tớ Người làm điều ác. C̣n điều ác Navan đă làm, th́ Đức Chúa đă đổ lại trên đầu nó."

Xướng đáp 1 Sm 25,32.33 ; Mt 5,7
X Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, hôm nay đă sai bà đến gặp tôi !
* V́ hôm nay bà đă giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù.
Đ Phúc thay ai xót thương người, v́ họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. *

Bài đọc 2

Niềm hy vọng được thấy Thiên Chúa


Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám mục Nítxê.

Chúa nói : Phúc thay ai có ḷng thanh sạch, v́ họ sẽ được nh́n thấy Thiên Chúa. Lời hứa này hẳn phải thật lớn lao, vượt trên mọi hạnh phúc. Thật vậy, một khi đă đạt tới phúc lộc ấy, người ta c̣n mong ǵ khác nữa, bởi đă có mọi sự nơi Đấng họ được nh́n thấy ? Theo cách nói của Kinh Thánh, “thấy” đồng nghĩa với “có”. Chẳng hạn : Ước chi bạn thấy Giêrusalem phồn thịnh có nghĩa là : “Ước chi bạn được hưởng sự phồn thịnh của Giêrusalem”. Và khi nói : Ước chi kẻ gian ác bị loại trừ, chẳng được thấy vinh quang Đức Chúa, ngôn sứ muốn cho ta hiểu : “chẳng được thấy” chính là “chẳng được thông phần”.
 

Vậy khi ai được thấy Thiên Chúa, th́ khi nhờ thấy như thế, người ấy đạt được mọi sự phúc lộc ; được sống bất tận, đến muôn đời, được trị v́ đến vô cùng vô tận, được luôn luôn vui mừng, được ánh sáng chân thật chiếu soi, được nghe tiếng êm dịu của Thánh Thần, được đạt tới vinh quang cao vời, được hoan lạc vĩnh viễn, tóm lại là được mọi điều thiện hảo.
 

Thật thế, hạnh phúc trường sinh Chúa hứa ban mà chúng ta hy vọng, thật là lớn lao, như đă tŕnh bày trước đây, làm thế nào nh́n thấy Thiên Chúa, th́ điều đó cũng đă được chỉ bảo : đó là phải có ḷng trong sạch. Nghĩ đến đây, một lần nữa, tâm trí tôi lại đâm ra choáng váng và băn khoăn tự hỏi phải có ḷng trong sạch lại thuộc số những điều không thể thực hiện được, v́ vượt quá bản tính của chúng ta đó sao ? Vậy, nếu nhờ ḷng trong sạch mà được nh́n thấy Thiên Chúa, th́ ông Môsê và thánh Phaolô đă không nh́n thấy Người như thế. Các ngài quả quyết rằng không ai kể cả chính các ngài có thể thấy được Thiên Chúa. Như thế, hạnh phúc trường sinh mà hiện nay Ngôi Lời đề nghị, đương như là điều không thể thực hiện được và cũng không thể diễn tả được.
 

Do đó, suy nghĩ xem làm cách nào để nh́n thấy Thiên Chúa th́ có ích chi, nếu không có sức làm được việc ấy ? Nói như vậy, chẳng khác nào bảo : được ở trên trời th́ thật là hạnh phúc v́ ở đó thấy những điều mà ở đời này người ta không thấy. Có ai chỉ vẽ cho con đường lên trời th́ người nghe mới được biết hạnh phúc ở trên trời là ǵ. Bao lâu chưa vạch ra con đường lên trời, th́ biết hạnh phúc ở trên trời nào ích lợi ǵ, trái lại nó chỉ làm cho ta thêm dằn vật và khổ sở, v́ ta chỉ biết nhug điều ta c̣n thiếu và không có cách chi đạt được. Vậy lẽ nào Chúa khuyên ta làm mong điều vượt quá bản tính nhân loại của ta, lẽ nào lời dạy cao cả của Chúa lại vượt quá sức của loài người ?
 

Sự việc không phải thế ! Chúa đâu có truyền cho những con vật không có cánh phải hoá thành chim ; Người cũng chẳng bắt những loài đang sống dưới nước phải lên cạn. Vậy nếu nơi mọi vật khác, luật Chúa thích hợp với khả năng đón nhận của mọi vật và không khi nào cưỡng ép chúng làm những ǵ vượt quá bản tính của chúng, th́ căn cứ vào đó, ta phải hiểu rằng : ta không được thất vọng về hạnh phúc trường sinh Chúa hứa ban. Thật vậy, cả thánh Gioan, thánh Phaolô, ông Môsê và bất cứ ai như các ngài, đều đă được hưởng hạnh phúc tuyệt vời đó, tức là được ngắm nh́n Thiên Chúa. Cả vị đă nói lời sau đây : Tôi chỉ c̣n đợi ṿng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi. Cả vị đă được tựa vào ḷng Đức Giêsu, cả vị đă được nghe tiếng Thiên Chúa phán : Ta biết đến danh ngươi.

 

Những vị đă rao giảng rằng chiêm ngưỡng Thiên Chúa là việc vượt quá sức loài người, hẳn đă được hạnh phúc. Mà hạnh phúc là được ngắm nh́n Thiên Chúa, và điều kiện để được thấy Thiên Chúa là có ḷng trong sạch, nên ḷng trong sạch làm cho ta được hạnh phúc chắc chắn phải thuộc về những việc loài người có thể làm được.
V́ thế, có thể cùng với thánh Phaolô khẳng định rằng : xem thấy Thiên Chúa là việc vượt quá sức loài người và nói thế là đúng. Nhưng Chúa cũng chẳng nói ǵ ngược lại khi Người hứa : Ai có ḷng trong sạch sẽ được xem thấy Thiên Chúa.

Xướng đáp Tv 62 (63),2 ; 16 (17),15
X Lạy Thiên Chúa, linh hồn con đă khát khao Ngài,
* tấm thân này ṃn mỏi đợi trông.
Đ Sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thoả tinh chiêm ngưỡng Thánh Nhan. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

///THỨ BẢY

Bài đọc 1 1 Sm 26,5-25)

Cử chỉ cao thượng của Đavít


Chính v́ tôn kính người được Chúa xức dầu tấn phong mà ông Đavít có ḷng hào hiệp đối với người bách hại ông. Như vậy là ông báo trước lệnh truyền của Chúa Kitô : phải tha thứ cho ai có lỗi với ḿnh.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.
5 Ông Đavít lên đường và đến nơi vua Saun đóng trại. Ông Đavít trông thấy chỗ vua Saun và ông Ápne, con ông Ne, tướng chỉ huy quân đội của vua, đang nằm. Vua Saun nằm trong trại binh ; c̣n quân binh th́ đóng trại chung quanh.
 

6 Ông Đavít lên tiếng hỏi ông Akhimeléc, người Khết, và ông Avisai là con bà Xơrugia và là anh ông Giôáp : "Ai muốn cùng tôi xuống chỗ vua Saun đóng trại ? " Ông Avisai thưa : "Cháu xin xuống với cậu."7 Đang đêm, ông Đavít và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saun đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, c̣n ông Ápne và quân binh th́ nằm chung quanh.
 

8 Ông Avisai nói với ông Đavít : "Hôm nay Thiên Chúa đă nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi ; cháu không cần đâm nhát thứ hai."9 Ông Đavít nói với ông Avisai : "Đừng giết vua ! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đă xức dầu tấn phong mà vô sự đâu ? "10 Ông Đavít nói : "Có Đức Chúa hằng sống ! Chính Đức Chúa sẽ đánh phạt vua, hoặc khi ngày của vua đến mà vua phải chết, hoặc khi vua xuống giao chiến mà vua thiệt mạng.11 Nhưng xin Đức Chúa đừng bao giờ để tôi tra tay hại đấng Đức Chúa đă xức dầu tấn phong ! Bây giờ anh hăy lấy cây giáo ở phía đầu vua, cùng với b́nh nước, rồi chúng ta đi."12 Ông Đavít lấy cây giáo và b́nh nước ở phía đầu vua Saun, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, v́ Đức Chúa đă cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ.
 

13 Ông Đavít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đàng xa ; có một khoảng cách lớn giữa họ.14 Ông Đavít gọi quân binh và ông Ápne, con ông Ne, rằng : "Ông không trả lời sao, ông Ápne ? " Ông Ápne trả lời rằng : "Ngươi là ai mà dám gọi đức vua ? "15 Ông Đavít nói với ông Ápne : "Ông không phải là nam nhi sao ? Và trong Ítraen, có ai được như ông ? Vậy tại sao ông đă không canh giữ đức vua, chúa thượng của ông ? Có một người dân đă đến để giết đức vua, chúa thượng của ông.16 Điều ông đă làm, thật không tốt. Có Đức Chúa hằng sống ! Các ông đáng chết v́ đă không canh giữ chúa thượng của các ông, đấng Đức Chúa đă xức dầu tấn phong. Bây giờ hăy xem : cây giáo của đức vua đâu rồi, và b́nh nước ở phía đầu người đâu rồi ?"
 

17 Vua Saun nhận ra tiếng ông Đavít và nói : "Đavít con cha, có phải tiếng của con đấy không ? " Ông Đavít nói : "Thưa đức vua là chúa thượng của con, vâng, tiếng con đó ! "18 Rồi ông nói : "Tại sao chúa thượng lại đuổi theo tôi tớ ngài ? Con đă làm ǵ và tay con đă làm điều ǵ ác ?19 Bây giờ xin đức vua là chúa thượng của con vui ḷng nghe tôi tớ ngài nói. Nếu là ĐỨC CHÚA đă xúi ngài chống con, th́ xin Người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu là người phàm, th́ xin cho chúng bị nguyền rủa trước nhan Đức Chúa, v́ chúng đă xua đuổi con hôm nay, không cho con được dự phần cơ nghiệp của Đức Chúa, khi chúng bảo : "Hăy đi mà thờ các thần khác !20 Bây giờ xin cho máu con đừng chảy xuống đất xa nhan Đức Chúa, v́ đức vua Ítraen đă ra trận để t́m bắt một con bọ chét, như người ta đuổi theo một con chim cuốc trong vùng núi."
 

21 Vua Saun nói : "Cha thật đắc tội ! Đavít con cha, trở về đi ! Cha sẽ không hại con nữa, bởi v́ ngày hôm nay con đă coi mạng sống của cha là quư. Phải, cha đă hành động ngu xuẩn, cha đă sai lỗi nặng nề ! "22 Ông Đavít trả lời : "Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hăy sang mà lấy.23 Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và ḷng trung thành của họ : hôm nay Đức Chúa đă nộp cha vào tay con, nhưng con đă không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đă xức dầu tấn phong.24 Hôm nay con đă coi trọng mạng sống cha, th́ xin Đức Chúa cũng coi trọng mạng sống con như vậy, và giải thoát con khỏi mọi cảnh ngặt nghèo."
 

25 Vua Saun nói với ông Đavít : "Đavít con cha ơi, con được chúc phúc ! Chắc chắn con sẽ làm việc lớn, và sẽ thành công." Ông Đavít tiếp tục con đường của ḿnh, c̣n vua Saun th́ trở về nhà.

Xướng đáp Tv 53 (54),5.3.8.4
X Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn t́m hại mạng sống con ; lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
* xin lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.
Đ Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu. *

Bài đọc 2

Có thể gặp được Thiên Chúa ngay trong ḷng con người


Trích bài giảng của thánh Grêgôriô, giám mục Nítxê.

Trong đời sống con người, thân xác có được khoẻ mạnh là một điều tốt ; nhưng thật là hạnh phúc nếu được biết sức khoẻ là ǵ lại vừa thực sự được khoẻ mạnh. Thật thế, ai luôn ca tụng sức khoẻ mà cứ ăn những thứ làm cho máu ra xấu và sinh bệnh tật, th́ thử hỏi những lời ca tụng sức khoẻ kia có ích ǵ cho họ đang khi họ đang bị bệnh tật giày ṿ ? Ta cũng phải hiểu như thế về lời giảng dạy đă được tŕnh bày, nghĩa là Chúa không bảo người biết được điều ǵ đó về Thiên Chúa là người có phúc ; nhưng là người có Thiên Chúa ngự trong ḿnh. Chúa nói : Phúc thay ai có ḷng trong sạch, v́ họ sẽ được nh́n thấy Thiên Chúa.
 

V́ vậy tôi không nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không để cho người có con mắt linh hồn đă được thanh luyện nh́n thấy Người gần như trực diện ; nhưng có thể lời nói cao cả kia muốn gợi cho ta nhớ một lời khác rơ ràng hơn. Lời đó là : Triều đại Thiên Chúa đang ngự giữa các ông. Sở dĩ như thế là để dạy cho ta biết rằng : Ai thanh luyện ḷng ḿnh cho khỏi vương vấn thọ tạo và những t́nh cảm xấu xa, người ầy sẽ được nh́n ngắm h́nh ảnh bản tính Thiên Chúa trong vẻ xinh đẹp của ḷng ḿnh.
 

Tôi thiết tưởng Ngôi Lời đă dùng mấy câu vắn tắt Người đă nói để bao hàm lời khuyên nhủ như sau : Hỡi loài người đang mang trong ḿnh niềm khát vọng được chiêm ngưỡng sự thiện đích thực, th́ các người nghe nói : Uy nghi cao cả Thiên Chúa vượt hẳn các tầng trời, vinh quang của Người khôn xiết, vẻ đẹp của Người khôn tả, bản tính của Người khôn ḍ khôn thấu, th́ các người chớ để ḿnh tuyệt vọng v́ không thể nh́n ngắm điều ḿnh khao khát.
 

Vậy nếu bạn lại tẩy các vết nhơ dính đầy ḷng bằng một đời sống chuyên cần và chăm chỉ, th́ vẻ đẹp của Thiên Chúa sẽ sáng ngời nơi bạn. Cũng như thông thường một thanh sắt trước kia đen ś, sau khi được mài cho sạch mọi gỉ sét, sẽ sáng loáng dưới ánh mặt trời, th́ cũng vậy, con người nội tâm mà Chúa gọi là ḷng, một khi được tẩy sạch các vết nhơ làm cho linh hồn ra hư hỏng v́ cách ăn nết ở xấu xa, con người ấy sẽ phục hồi được h́nh ảnh nguyên thuỷ và trở nên tốt lành. Thật thế, cái ǵ giống sự thiện th́ tất nhiên là tốt.
 

Vậy, ai nhận biết ḿnh th́ cũng nh́n thấy nơi bản thân Đấng ḿnh khao khát ; thế nên người hạnh phúc là người có ḷng trong sạch và khi thấy ḿnh trong sạch th́ qua h́nh ảnh đó, họ nhận ra nguyên mẫu của ḿnh. Quả thế, cũng như ngời xem mặt trời trong gương, dù không nh́n thẳng lên mặt trời, nhưng cũng vẫn thấy được mặt trời chói lọi ở trong gương chẳng kém ǵ người nh́n thẳng vào mặt trời vậy. Chúa có ư nói: Cả bạn nữa, dù bạn không đủ sức để ngắm nh́n, để chiêm ngưỡng ánh sáng chưa ai đạt tới, nhưng nếu bạn trở về với h́nh ảnh xinh đẹp tuyệt vời được in trong bạn ngay từ đầu, th́ bạn cũng thấy nơi chính ḿnh Đấng bạn t́m kiếm.
Thiên Chúa là Đấng trong sạch, không hề vấn vương nết xấu hay chút dục vọng nào và hoàn toàn xa lạ với sự dữ. Vậy nếu bạn được như thế, th́ hẳn bạn đă có Thiên Chúa ở trong bạn rồi.
 

Vậy khi tâm hồn bạn trong trắng không nhiễm phải thói hư tật xấu, thanh thoát chẳng vấn vương tục luỵ và hoàn toàn không dính bén mùi đời, th́ bạn thật là diễm phúc v́ bạn có cái nh́n sâu sắc và tinh tường. Quả thế, điều người ta không thấy v́ không được thanh tẩy, th́ bạn thấy v́ bạn đă được thanh tẩy. Một khi con mắt linh hồn bạn không c̣n bị vật chất làm cho ra tối tăm mù mịt, bạn sẽ được hưởng kiến Thánh Nhan tỏ tường trong cơi ḷng thanh thản và trong sạch của bạn. Nhưng điều ấy nghĩa là ǵ ? Thưa đó là sự thánh thiện, trong sạch, đơn sơ : tất cả những điều như thế là ánh quang huy hoàng của bản thể Thiên Chúa làm cho chúng ta nh́n thấy Người.

Xướng đáp Ga 14,6.9 ; 6,47
X Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
* Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
Đ Ai tin vào Thầy sẽ được sống muôn đời. *

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, v́ những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, th́ Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

__________________
Gia Nhân