Bốn Lễ Trọng Kính Chúa

Trong Mùa Thường Niên

 

Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Ba Ngôi

 

 

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Lời ca hát, nguyện dâng lên Thánh Phụ,

V́ công tŕnh sáng tạo Chúa làm nên,

Là bài thơ xưng tụng Đấng nhân hiền :

Ôi hùng vĩ, công tŕnh Ngôi Thánh Phụ !

 

Lời khen ngợi, ḷng trào dâng Thánh Tử,

Thập giá Ngài giải thoát mọi sinh linh.

Hy lễ đây cứu sống cả tạo thành :

Quảng đại quá, hy lễ Ngôi Thánh Tử !

 

Lời vinh tụng, kính mừng Thần Khí Chúa,

Ngài xướng lên qua điệu hát cộng đoàn,

Khúc ân t́nh vang dội khắp trần gian,

Ôi huyền diệu, ân t́nh Thần Khí Chúa !

 

Dâng điệu hát, dâng cung đàn muôn thuở

Cho trọn niềm con thảo với Chúa Cha,

Với Chúa Con : t́nh huynh đệ mặn mà,

Và Thần Khí : lửa mến yêu tha thiết.

 

Ca vịnh

 

Tv 112

 

ĐC: Xin tôn vinh mừng chúc Ba Ngôi,

Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn măi đến thiên thu vạn đại.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hăy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến măi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,

Đấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nh́n xem bầu trời trái đất?

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *

đặt ngồi chung với hàng quyền quư,

hàng quyền quư dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

Tv 147

 

ĐC: Nào chúc tụng Ba Ngôi cực thánh,

Ba Ngôi nhưng một Chúa cao vời,

hăy cùng nhau dâng lời cảm tạ,

bởi Chúa hằng thương xót chúng ta.

 

Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

này Xion, hăy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

 

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,

con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *

Cơi biên cương, Người thiết lập ḥa b́nh,

và cho ngươi no đầy lúa ḿ tinh hảo.

 

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,

lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *

Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,

sương giá như tro, Người rải rắc.

 

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,

chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *

Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,

thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

 

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp,

chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. *

Chúa không đối xử với dân nào như vậy,

không cho họ biết những điều luật của Người.

 

Tc Ep 1,3-10

 

ĐC: Nào dâng lên Một Chúa Ba Ngôi,

là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

dâng lên lời tôn vinh chúc tụng

đến vạn đại thiên thu.

 

Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Trong Đức Kitô,

từ cơi trời, Người đă thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

 

Trong Đức Kitô,

Người đă chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

 

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ t́nh thương của Người.

 

Theo ư muốn và ḷng nhân ái của Người,

Người đă tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Đức Giêsu Kitô,

 

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

 

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,

chúng ta được cứu chuộc, *

được thứ tha tội lỗi,

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

 

Ân sủng này, Thiên Chúa đă rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

 

Người cho ta được biết thiên ư nhiệm mầu: *

thiên ư này là kế hoạch yêu thương

Người đă định từ trước trong Đức Kitô.

 

Đó là đưa thời gian tới hồi viên măn, *

là quy tụ mọi loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lănh là Đức Ki tô.

 

Lời Chúa (Rm 11,33-36)

Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai ḍ cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dơi được! Thật vậy, ai đă biết tư tưởng của Chúa? Ai đă làm cố vấn cho Người? Ai đă cho Người trước, để Người phải trả lại sau? V́ muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! Amen.

 

Xướng đáp

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

* Hăy dâng lời ca tụng suy tôn măi măi.

X Chỉ một ḿnh Thiên Chúa vinh hiển quyền uy. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài

là Một Chúa Ba Ngôi

chân thật và chí tôn chí thánh.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúa Cha đă dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà làm cho Con Một Người là Đức Kitô sống lại, và trở nên nguồn sống cho chúng ta. Vậy ta hăy dâng lời tôn vinh chúc tụng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cử Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, đến cùng Hội Thánh,  - để Người nhân danh Đức Kitô mà làm cho Hội Thánh luôn luôn hiệp nhất trong t́nh thương và chân lư vẹn toàn.

Xin sai nhiều sứ giả Tin Mừng đến với muôn dân, để giảng dạy và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,  - và để củng cố đức tin của họ.

Xin cử Thánh Thần đến trợ giúp những ai chịu thử thách v́ danh Đức Kitô,  - và soi sáng để họ biết làm chứng cho sự thật.

Xin cho mọi người nhận biết Cha cùng với Ngôi Lời và Thánh Thần chỉ là một Thiên Chúa,  - để họ tin kính, cậy trông và yêu mến Chúa Ba Ngôi.

Cha là Thiên Chúa của kẻ sống, xin cho những người đă chết được sống lại,  - và muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đă sai Con Một là Lời Chân Lư và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh,

Chúa tài t́nh thống lănh thời gian,

Cho người suốt buổi làm ăn,

Đêm về trọn giấc yên hàn nghỉ ngơi.

 

Kinh cầu nguyện, ngàn lời con hát,

Thỏa nhường bao, bát ngát trời mây!

Ngày qua rồi lại đến ngày

Sống đời vinh hiển sum vầy cùng Cha.

 

Trước bệ rồng, thiết tha quỳ lạy,

Thần dân Ngài hết thảy nài van

Được cùng chư thánh thiên đàng

Tưng bừng góp tiếng ḥa vang nguyện cầu.

 

Đoàn con cái khấu đầu phủ phục

Dâng những lời hoan chúc hiển vinh:

Ba Ngôi một Chúa nhân lành

Muôn ngàn phước cả uy linh vô cùng.

 

Ca Vịnh

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đă đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ĐC: Lạy Thiên Chúa toàn năng,

là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

xin phù trợ chúng con.

 

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Người vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đă an bài, *

th́ con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là ǵ mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công tŕnh tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên ḅ đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Tv 32, I

Ca ngợi Chúa quan pḥng

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).

 

ĐC: Xin chúc tụng Ba Ngôi cực thánh :

Chúa Cha là nguồn t́nh thương,

Chúa Con là mạch ân sủng,

Chúa Thánh Thần là suối ơn hiệp thông.

 

Người công chính, hăy reo ḥ mừng Chúa,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

 

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhă nhạc vang lừng.

 

V́ lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

t́nh thương Chúa chan ḥa mặt đất.

 

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *

Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

 

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,

mọi thế nhân hăy khiếp oai Người. *

V́ Người đă phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

 

Chúa đảo lộn chương tŕnh muôn nước,

Người phá tan ư định chư dân. *

Chương tŕnh Chúa ngàn năm bền vững,

ư định của ḷng Người vạn kiếp trường tồn.

 

Tv 32, II

Ca ngợi Chúa quan pḥng

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).

 

ĐC: Lạy Ba Ngôi cực thánh:

Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần

là nguồn mạch chân lư.

 

Hạnh phúc thay quốc gia

được Chúa làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào

Người chọn làm gia nghiệp.

 

Từ trời cao nh́n xuống,

Chúa thấy hết mọi người,

từ thiên cung Chúa ngự,

Chúa dơi theo người thế.

 

Ḷng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

 

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dững lực. *

hăo huyền thay, mong thắng nhờ chiến mă,

nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi người.

 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào ḷng Chúa yêu thương, *

hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

 

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù tŕ. *

Vâng có Người, chúng tôi mừng rỡ,

v́ hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

 

Xin đổ t́nh thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 

Xướng đáp

X Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

Đ Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

 

 

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đă sai Con Một là Lời Chân Lư và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

Chủ sự: Lạy Chúa Trời xin mở miệng con

Cộng đoàn: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

Tv 99

 

Hăy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng ḥ reo.

 

Hăy nh́n nhận Chúa là Thượng Đế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hăy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi v́ Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

Sáng Danh...

 

 

ĐC: Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,

nào chúng ta hăy đến bái thờ.

 

Thánh thi

 

Sấp ḿnh lạy Ba Ngôi Một Chúa,

Ánh thiều quang muôn thuở sáng soi,

Phận hèn dâng kính Chúa Trời

Câu ca điệu hát với đôi lời cầu.

 

Ḷng tin kính trước sau chẳng đổi:

Chúa là Cha tuyệt đối quang vinh,

Ngôi Hai Con Một hiển linh,

Thánh Thần do bởi mối t́nh cha con.

 

Ôi chân lư, ôi ḷng ái tuất,

Chính Ngài là phước thật vô biên;

Nay tin cậy mến trung kiên,

Mai lên gặp Chúa thỏa niềm ước mong!

 

Ôi cứu cánh, ôi nguồn sinh lực,

Tác tạo nên muôn vật muôn loài;

Thủy chung chỉ có ḿnh Ngài

Ủi an nâng đỡ những ai tín thành!

 

Mọi sự đều phát sinh bởi Chúa,

Được Ngài ban no thỏa niềm vui,

Thánh Nhan tỏa ánh rạng ngời,

Ấy là phần thưởng cho người cậy trông.

 

Cùng chạy đến t́nh thương Thánh Phụ,

Và nguyện xin Thánh Tử Thánh Thần,

Câu kinh ḥa tiếng thở than,

Dám mong lượng cả từ nhân đáp lời.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,

quả thật, Ngài xứng đáng vinh hiển,

tôn kính và uy quyền,

cùng muôn lời chúc tụng ngợi khen.

 

Tv 62, 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con t́m kiếm Chúa.

Linh hồn con đă khát khao Ngài,

tấm thân này ṃn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nh́n Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

Bởi ân t́nh Ngài quư hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

Ḷng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn ră khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

Quả thật Ngài đă thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm t́nh, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù tŕ.

Sáng danh...

 

 

2 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,

muôn loài muôn vật Chúa dựng nên

đều phải chúc tụng bái thờ Ngài

và tôn vinh măi măi.

 

Tc Đn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hăy ca ngợi Chúa

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công tŕnh của Chúa,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, ḱa thời đông tiết giá.

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, ḱa hoa lá cỏ cây,

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, ḱnh ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, ḍng dơi Ítraen,

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường.

Chúc tụng Chúa đi, này Khanania,

Adaria và Misaen hỡi,

muôn ngàn đời, hăy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cơi trời cao thẳm,

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ư: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

 

3 Muôn vật đều do Thiên Chúa mà có,

nhờ Người mà tồn tại

và quy hướng về Người.

Ta hăy tôn vinh Người măi măi.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ,

v́ có Chúa là Đấng tạo thành ngươi.

Con cái Xion, hăy nhảy mừng,

v́ được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

Bởi v́ Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hăy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo ḥ,

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Để trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đă viết từ xưa.

Đó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Sáng danh ...

 

 

Lời Chúa (1Cr 12, 4-6)

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

 

Xướng đáp

Chúng con xin chúc tụng và tôn vinh Ngài,

* lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

X Xin cảm tạ Ngài muôn muôn thuở. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Xin chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi,

Đấng sáng tạo và điều khiển mọi loài,

xin chúc tụng bây giờ và măi măi,

đến muôn thuở muôn đời.

 

Thánh ca Tin Mừng "Chúc tụng Đức Chúa" (Benedictus)

 

*Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen,

Đă viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ ḍng dơi trung thần Đavít,

Người đă cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đă dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đă thề với tổ phụ Ápraham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng c̣n sợ hăi,

Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

*Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy ḷng trắc ẩn,

Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo b́nh an.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúng ta hăy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và cùng nhau dâng lởi tôn vinh chúc tụng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Chúa chí thánh, chúng con là những kẻ yếu hèn, không biết phải cầu nguyện thế nào cho xứng,  - xin cử Thánh Thần đến trợ giúp và cầu nguyện thay cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đă cầu xin Chúa Cha cử Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến với Hội Thánh,  - xin thương để Thánh Thần ở lại với chúng con măi măi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến giúp chúng con sống bác ái, hiền ḥa,  - và ăn ở sao cho trung thành, khiêm tốn, tiết độ và thanh khiết.

Lạy Cha toàn năng, Cha đă cử Thánh Thần của Đức Kitô đến, để Người dạy chúng con gọi Cha là Cha,  - xin cho chúng con là nghĩa tử cũng được đồng thừa kế với Đức Kitô.

Lạy Chúa Kitô, sau khi lên ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa đă cử Thánh Thần đến làm chứng về Chúa,  - xin cho chúng con cũng biết làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đă sai Con Một là Lời Chân Lư và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

 


Kinh Trưa

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ t́nh thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Để chúng con, trong ḷng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn c̣n nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Ḷng chúng con hoa thắm nở b́nh an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đă xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác măi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Đức Kitô, Con Một Chúa,

Đấng trị v́ cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

 

Giờ 3 ĐC: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con kêu cầu Chúa,

chúng con ca ngợi Chúa, chúng con thờ lạy Chúa.

 

Giờ 6 ĐC: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,

Chúa là niềm hy vọng, là nguồn ơn giải thoát

và là vinh dự của chúng con.

 

Giờ 9 ĐC: Chúng con tuyên xưng rằng:

Chúa là Đấng thường hằng bất biến,

sống măi muôn đời, và thông suốt mọi sự.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật

 

Tv 117

Tiếng reo mừng chiến thắng

Đức Giêsu Kitô là viên đá mà quư vị là thợ xây đă loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

I.

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ítraen hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Nhà Aharon hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Ai kính sợ Chúa hăy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đă kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ ǵ,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

th́ hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

II.

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đă trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngă,

nhưng Chúa đă phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Ḱa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đă ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đă ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

III.

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

 

Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

v́ đă đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Đó chính là công tŕnh của Chúa,

công tŕnh kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Đây là ngày Chúa đă làm ra,

nào ra hăy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Đức Chúa là Thượng Đế,

Người giăi sáng trên ta, *

tay cầm lá, hăy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hăy tạ ơn Chúa v́ Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn t́nh thương.

 

Giờ Ba

 

Lời Chúa (2Cr 1, 2122)

Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô, và đă xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đă đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào ḷng chúng ta làm bảo chứng.

 

Xướng đáp

X Hăy vào cửa thánh điện mà cất tiếng tạ ơn

Đ và tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con

và Chúa Thánh Thần.

 

Giờ Sáu

 

Lời Chúa (Gl 4, 4b6)

Thiên Chúa đă sai Con ḿnh tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đă sai Thần Khí của Con ḿnh đến ngự trong ḷng anh em mà kêu lên: "Ápba, Cha ơi!".

 

Xướng đáp

X Hăy tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,

Đ là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đă sai Con Một là Lời Chân Lư và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

Giờ Chín

 

Lời Chúa (Kh 7,12)

Xin dâng kính Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Xướng đáp

X Chúc tụng Chúa trên ṿm trời tận chốn cao xanh.

Đ Xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

 


Kinh Chiều II

 

Thánh thi

 

Lời ca hát, nguyện dâng lên Thánh Phụ,

V́ công tŕnh sáng tạo Chúa làm nên,

Là bài thơ xưng tụng Đấng nhân hiền:

Ôi hùng vĩ, công tŕnh Ngôi Thánh Phụ!

 

Lời khen ngợi, ḷng trào dâng Thánh Tử,

Thập giá Ngài giải thoát mọi sinh linh.

Hy lễ đây cứu sống cả tạo thành:

Quảng đại quá, hy lễ Ngôi Thánh Tử!

 

Lời vinh tụng, kính mừng Thần Khí Chúa,

Ngài xướng lên qua điệu hát cộng đoàn,

Khúc ân t́nh vang dội khắp trần gian,

Ôi huyền diệu, ân t́nh Thần Khí Chúa!

 

Dâng điệu hát, dâng cung đàn muôn thuở

Cho trọn niềm con thảo với Chúa Cha,

Với Chúa Con: t́nh huynh đệ mặn mà,

Và Thần Khí: lửa mến yêu tha thiết.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật Kinh Chiều II với các điệp ca sau đây:

 

1 Lạy Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần

là Ba Ngôi muôn trùng cao cả,

là Thiên Chúa chân thật trường tồn.

 

Tv 109, 15.7

Đức Kitô là Vua và Thượng Tế

Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

 

Sấm ngôn của Đức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xion, Đức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa ḷng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Đức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lănh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự ḷng Cha, Cha đă sinh ra Con."

 

Đức Chúa đă một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thủa, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Menkixêđê."

 

Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

2 Lạy Ba Ngôi cực thánh,

xin giải thoát, xin cứu độ chúng con,

và ban cho được sống muôn đời.

 

Tv 113A

Chúa giải thoát Ítraen khỏi Aicập

Anh em hăy biết rằng: ḿnh cũng ra khỏi Aicập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âutinh).

 

Thủa Ítraen ra khỏi Aicập,

thủa nhà Giacóp rời bỏ ngoại bang, *

th́ Giuđa trở thành nơi Chúa ngự,

Ítraen nên lănh địa của Người.

 

Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,

sông Giođan cũng chảy ngược ḍng. *

Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,

như thể đàn cừu, g̣ nổng tung tăng.

 

Biển kia ơi, việc ǵ mà trốn chạy?

Giođan hỡi, cớ chi chảy ngược ḍng? *

Ḱa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?

Này g̣ nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

 

Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hăy rung chuyển,

trước thánh nhan Chúa Trời nhà Giacóp, *

Người biến đá tảng thành hồ ao,

và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

 

3 Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

Đấng đă có, hiện có, và đang tới.

 

Tc Kh 19,12.57

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

 

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,

Đấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Halêluia.

 

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Halêluia.

 

Halêluia. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đă lên ngôi hiển trị: *

Nào ta hăy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

 

Halêluia. V́ nay đă tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đă điểm trang lộng lẫy. Halêluia.

 

Lời Chúa (Ep 4, 36)

Anh em hăy thiết tha duy tŕ sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận ḥa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đă được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người.

 

Xướng đáp

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

* Hăy dâng lời ca tụng suy tôn măi măi.

X Chỉ một ḿnh Thiên Chúa vinh hiển quyền uy. *

 

Tc Tin Mừng

ĐC: Lạy Chúa Cha tự hữu,

lạy Thánh Tử, Con Một Chúa Cha,

lạy Thánh Thần, Đấng an ủi phù tŕ

là Ba Ngôi cực thánh,

chúng con xin hiệp ḷng ca ngợi,

và đồng thanh tung hô :

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

 

Thánh ca Tin Mừng "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa" (Magnificat)

 

*Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa

Thần trí tôi hớn hở reo mừng

V́ Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

 

*Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nh́n tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

*Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường ḷng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

*Chúa độ tŕ Ítraen, tôi tớ của Người,

Như đă hứa cùng cha ông chúng ta.

 

V́ Người nhớ lại ḷng thương xót

Dành cho tổ phụ Ápraham

Và cho con cháu đến muôn đời.

Sáng danh...

 

 

Lời cầu

Chúa Cha đă dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà làm cho Con Một Người là Đức Kitô sống lại, và trở nên nguồn sống cho chúng ta. Vậy ta hăy dâng lời tôn vinh chúc tụng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cử Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, đến cùng Hội Thánh,  - để Người nhân danh Đức Kitô mà làm cho Hội Thánh luôn luôn hiệp nhất trong t́nh thương và chân lư vẹn toàn.

Xin sai nhiều sứ giả Tin Mừng đến với muôn dân, để giảng dạy và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,  - và để củng cố đức tin của họ.

Xin cử Thánh Thần đến trợ giúp những ai chịu thử thách v́ danh Đức Kitô,  - và soi sáng để họ biết làm chứng cho sự thật.

Xin cho mọi người nhận biết Cha cùng với Ngôi Lời và Thánh Thần chỉ là một Thiên Chúa,  - để họ tin kính, cậy trông và yêu mến Chúa Ba Ngôi.

Cha là Thiên Chúa của kẻ sống, xin cho những người đă chết được sống lại,  - và muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đă sai Con Một là Lời Chân Lư và sai Thánh Thần, Đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...