Noi gương các Thánh tử đạo họ Đoàn

(trích sách "Ḍng Máu Anh hùng" của Lm. Vũ Thành)

1. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng miền Bắc

2. Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục miền Trung

3. Thánh Phêrô Đoàn Công Quí, linh mục miền Nam