02. Tượng ảnh dư thừa, đă cũ, vứt bỏ đi đâu?

Hỏi: Tượng ảnh dư thừa không dùng hết, bây giờ dọn đi nhà mới, vứt bỏ hay làm sao cho phải phép? (người bang Ok)

Đáp:

Trước hết nên dựa vào hướng dẫn của Giáo hội:

1. " Không nên trưng bày quá nhiều ảnh tượng trong một nhà, một ṭa, ảnh tượng chỉ nên trưng bày một số hạn chế và hợp lư" (Hiến chế Phụng vụ 125).

 2.. " Ảnh tượng đă làm phép, đă cũ nát, được đốt hay xé bỏ đi cách trọng kính. Các tranh ảnh, b́a báo in h́nh Chúa Đức Mẹ chưa làm phép có thể xé bỏ, không phải áy náy (nguyên tắc luân lư).

Thực tế:

Thế nhưng đối với nhiều người công giáo Việt, vứt bỏ ảnh tượng, xé đi, đốt đi, họ không đành ḷng, giữ lại th́ nhiều quá, không biết để đâu.

Xin đề nghị một giải pháp dung ḥa:

Những tượng ảnh nào c̣n dư không dùng tới khi di chuyển sang nhà mới, nên bỏ vào một thùng giấy, dán vài chữ " Ai muốn lấy, mời tự nhiên". Rồi xin phép cha sở, cha quản nhiệm, đem ra để cuối nhà thờ cho những ai cần th́ đem về thờ, kính tại nhà họ...

Hi vọng cách này ổn thỏa đôi đàng?