105-Ḿnh Thánh Máu Thánh chỉ là tưởng niệm hay có thật không?

 

Hỏi:

Trong bữa tiệc từ giă các môn đệ trước khi đi chịu chết, sau khi đọc lời chúc tụng, Chúa Giêsu trao bánh và rượu cho các môn đệ và phán: "Các con hăy cầm lấy mà ăn, này là Ḿnh Thầy" hay: "Các con hăy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy" hăy làm việc này mà tưởng niệm Thầy". Những người không tin, họ nói: Đây chỉ là việc Chúa dạy làm để tưởng niệm Ngài, chứ không phải là Ḿnh Thánh Máu Thánh Chúa thật. Xin Cha vui ḷng giải đáp để chúng con được vững niềm tin trước những chủ trương sai lại này.

 

Đáp:

Có 2 điều cần nói tới như bạn viết 1/ Đây chỉ là tưởng niệm, 2/ Không phải là Ḿnh Máu Chúa thật.

 

1/ Đây chỉ là tưởng niệm?

Những "người không tin" th́ họ nói sao mặc họ, không cần nêu ư kiến họ cho người tin (tín hữu, giáo dân…).

Có lẽ bạn hiểu chữ "tưởng niệm" theo nghĩa thông thường (kí ức nhớ tới một việc đă qua…xong th́ thôi, không đem lại một quyết định tiêu cực hay tích cực) 

Bản dịch của Hội Đồng Giám Mục Việt nam dịch là "nhớ" đến Thầy"(Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

-Trước hết, việc "nhớ " này rất quan trọng trở thành trung tâm điểm của sinh hoạt GHCG.  Sách Giáo lí Công giáo 92 (năm ban hành) viết:

# 1341:   Lời Chúa truyền hăy lập lại các cử chỉ và các lời của Ngài "cho tới khi Ngài lại đến" không những đ̣i hỏi phải tưởng nhớ Chúa Giêsu và những ǵ Ngài đă làm, nhưng nhắm vào việc phải cử hành phụng vụ: nghĩa là các tông đồ và những người kế vị các ông phải cử hành lễ tưởng niệm Chúa Kitô, tưởng niệm cuộc đời của Ngài, sự chết và sự Sống lại của Ngài cũng như sự Ngài cầu bầu cho chúng ta nơi Cha Ngài.

 #1342: Ngay từ hồi đầu, Giáo Hội đă trung thành với lệnh truyền của Chúa. (CvTđ 2,42.46).

 # 1343: Từ hồi đó đến nay, việc cử hành Thánh Thể vẫn tồn tại, và ngày nay người ta vẫn thấy khắp nơi trong Giáo Hội việc cử hành đó với cũng một cơ cấu nền tảng như xưa. Việc cử hành này vẫn là trung tâm điểm của sinh hoạt Giáo Hội.

2/ Không phải là Ḿnh Máu Chúa thật?

Nếu ai tin Kinh thánh th́ Kinh thánh viết rơ ràng:

-Thánh Matthêu chương 26, câu 26: "Đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh,dâng lời chúc tụng,rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói, "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là ḿnh Thầy".26,27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói, "Tất cả anh em hăy uống chén này, 26,28 Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.

-Thánh Luca viết: 22,19 Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói, "Đây là ḿnh Thầy, hiến tế v́ anh em. Anh em hăy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy".

Nếu ai đó nói là "không phải là Ḿnh Máu Chúa thật, th́ cho là mấy ông chép Phúc âm bịa chuyện chăng, viết tiểu thuyết chăng, Chúa Giêsu nói "Đây là Ḿnh Ta" mà đó chỉ là tấm bánh ḿ th́ Chúa Giêsu nói dối chăng? Một Đức Chúa Trời mà nói dối! Các chuyện khác trong Kinh thánh ai tin được? Kinh thánh c̣n thế giá ǵ? Hơn tỉ người Công giáo trên thế giới ngu quá, cúi đầu thờ kính tấm bánh???

Kinh thánh "dù một chấm một phảy" cũng phải ứng nghiệm, v́ do Chúa Thánh Thần soi cho một số người viết ra, dạy những điều cần cho phần rỗi loài người.

Ngược lại, nếu Chúa Giêsu "chân thật vô cùng" không nói dối, không đánh lừa, th́ ai đó dám nói "không phải là MTC" có thoát trọng tội phạm thượng chăng?

*Giáo Hội công giáo đă gọi Ḿnh, Máu Chúa là sự biến đổi từ bánh rượu nên Ḿnh Máu Chúa này cách rất đúng và chính xác là biến bản  thể (Transubtantiation)"( DS 1642), (nghĩa là mắt ta c̣n thấy bánh, mũi ta ngửi mùi rượu, nhưng bản tính bánh không c̣n nữa, ta gọi là h́nh bánh. Sau khi linh mục đọc lời truyền phép như Chúa Giêsu dạy "Đây là Ḿnh Thầy, đây là Máu Thầy", bánh đă trở nên Ḿnh Máu Chúa Giêsu).

 *Công đồng  Trentô dạy phải tin rằng: "Toàn thể bản thể bánh trở nên Ḿnh, và toàn thể bản thể rượu trở nên Máu CKT, chỉ c̣n h́nh bánh h́nh rượu tồn tại mà thôi (D. 884).

 

*Thánh Tôma Aquino tiến sĩ viết: Tùy thể (h́nh bánh h́nh rượu) tồn tại là điều xứng hợp, - để ta chịu nhiệm tích cách thuận tiện hơn, v́ ăn thịt và uống máu người là điều ghê tởm, nhưng ăn thịt và uống máu Chúa dưới h́nh trạng bánh rượu th́ không c̣n gớm nữa, và - để đức tin được thêm công, v́ chúng ta rước Chúa trong vô h́nh,

 

*Sách Giáo lí Cg số 1381 c̣n nêu lời thánh Tôma trên. Ngài nói: "Chúng ta không thể dùng các giác quan để nhận biết sự hiện diện của Ḿnh thật và Máu thật Chúa Kitô trong bí tích này, nhưng phải nhờ đức tin mà thôi, và đức tin th́ dựa vào uy tín của Thiên Chúa".

Bởi vậy, chú giải đoạn Lc 22,19: "Này là Ḿnh Thày sẽ bị nộp v́ anh em", thánh Cyrillo tuyên bố rằng: "Bạn đừng hỏi có thật thế không, nhưng hăy đón nhận lời Chúa với niềm tin, v́ Ngài là Chân Lư, Ngài không thể nói dối"( Th.Tôma, S.th. 3,75,1)

Chính vị chủ tế, sau khi truyền phép Ḿnh và Máu thánh như Chúa Giêsu và Hội thánh dạy đă tuyên bố: "Đây là mầu nhiệm đức tin".

 

Sách Giáo lí cũng dạy về 4 hoa trái của việc Rước lễ:

1/ Rước lễ sẽ giữ ta tránh xa tội lỗi. (1393) 

2/ Rước lễ tăng sức cho đức ái (1394)

3/ Rước lễ giúp ta kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Kitô, (1391, 1396)

4/ Rước lễ cho ta bảo đảm được sống đời đời như Chúa Giêsu nói:"Ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời (Ga 6,51)

 

Quá đẹp, quá tốt.

Những người không tin, không rước Thánh Thể thiệt tḥi biết bao!

Nhưng nếu ai rước Thánh Thể th́  "phải ở trong t́nh trạng có ân sủng. Nếu ai biết ḿnh đă phạm tội trọng, th́ không được bước tới bàn tiệc Thánh Thể, nếu không nhận được ơn tha tội trước đó nơi bí tích Sám hối" (1415).

 Kết:

 # 1386: Trước sự cao cả của bí tích này, người tín hữu chỉ c̣n biết khiêm nhường mượn lời viên bách quản mà thưa Chúa rằng: " Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea" ("Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, th́ linh hồn con sẽ lành mạnh"(Mt 8,8)

"Để dọn ḿnh cách xứng đáng khi lănh nhận bí tích này, các tín hữu sẽ giữ chay như luật Giáo Hội truyền
( CIC, can. 919) Cách đi đứng (các cử chỉ, áo quần) phải nói lên sự tôn kính, vẻ long trọng và niềm vui của giây phút Chúa Kitô là thượng khách của chúng ta. (1387).

Mong các tín hữu hiểu biết và cùng với Đức Mẹ và triều đ́nh thần thánh tôn thờ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.

(Lm. Đoàn Quang, CMC)