12. Bệnh nhân hôn mê (coma), người nhà xin rút ống thở, để bệnh nhân chết tự nhiên?

Hỏi:

Khi cha mẹ hay người thân hôn mê bất tỉnh lâu ngày, nằm trong bệnh viện, mặt mũi đầy dây rợ, t́nh trạng kiệt quệ không nói, không mở mắt, coi rất mủi ḷng, con cháu  bận đi làm, không có thời giờ thăm viếng chăm sóc. Vậy có được xin rút ống ra, để cha mẹ thở tự nhiên, ăn tự nhiên, phó thác sự sống chết cho Chúa được không? Nghĩ cũng phân vân, để cũng tội cho cha mẹ, rút ống ra lại sợ bất hiếu!!!

(Người con khó xử) 

Đáp: 

Trước hết, cần nhớ: GHCG luôn "Tôn trọng mạng sống người vô tội từ trong ḷng mẹ cho tới ḷng đất", để mọi người được sinh, sống, chết cách tự nhiên theo ư Chúa. Theo câu hỏi trên có điều Không được, và  điều Được:

1/ Không được rút:

-Khi bệnh nhân hôn mê (coma) lâu ngày, nhưng vẫn 1/"c̣n sống, th́ họ có quyền được săn sóc, được chuyền nước, chuyền thức ăn vào cơ thể, 2/ bệnh nhân vẫn có thể tiếp nhận nước và lương thực, có lợi cho họ, dù bác sĩ tuyên bố "bệnh nhân hôn mê sẽ không bao giờ tỉnh lại". Thực tế, đă có những bệnh nhân tỉnh lại.

2/ Được rút:

-Khi bệnh nhân hôn mê 1/ Không thể tiếp nhận nước và lương thực được nữa, 2/ Khi nước và lương thực trở nên "gánh nặng quá cho bệnh nhân, 3/ Khi bệnh nhân gần chết, hết cách cứu.  

(-Bộ Đức Tin xác nhận (5/1980): "Khi cái chết không thể tránh được đă gần kề, dù có dùng phương cách nào đi nữa; được cho phép lương tâm quyết định từ chối (refuse) các h́nh thức trị liệu không mấy bảo đảm mà c̣n phiền hà (only secure a precarious and burdensome) để kéo dài sự sống; tuy nhiên vẫn phải duy tŕ cách trị liệu thông thường cho bệnh nhân".

-Nguyên tắc luân lư cho phép: Nếu bệnh nhân đă tới t́nh trạng vô vọng th́ không cần kéo dài mạng sống thể lư. Trường hợp này, có thể rút bỏ phương tiện ngoại thường (rút ống thở), để trở lại phương tiện tự nhiên.

-Bệnh nhân có quyền từ chối những phương pháp chữa trị khác thường. 

-Khi Y sĩ thấy rằng bệnh nhân vô phương chữa trị, nên ngưng các cố gắng cứu chữa bệnh nhân.

 Cần bác sĩ chẩn đoán đúng trường hợp đă "vô vọng" chưa?dù có dùng cách nào đi nữa. Cái chết đă "gần kề"chưa? 

Mục vụ chăm sóc phần hồn: Liệu cách khôn ngoan cho bệnh nhân biết t́nh trạng của họ để họ dọn ḿnh lănh các Bí tích cuối đời về cùng Chúa.

Áp dụng các nguyên tắc trên, sẽ thấy an tâm hơn.  

Linh mục. Đoàn Quang, CMC

----------------------------

Nếu mun đc thêm:

B Đc Tin Ṭa thánh tr li Hi đng Giám mục HK:

Trường hp liên quan đến nhng bnh nhân trong t́nh trng gi là “tho mc (vegetative state). Đó là trường hp nhng bnh nhân b hôn mê bt tnh (coma) mà mi phương pháp cu cha ca y khoa đă vô phương giúp cho phc hi. T́nh trng hôn mê này c kéo dài khiến bnh nhân không tnh li mà cũng không tt hơi th.

Đó là t́nh trng ca mt bnh nhân tên là Chiavo bên Florida chết năm 2005. V́ bnh nhân c thoi thóp trong cơn hôn mê bt tnh này t nhiu năm và mi phương pháp cu cha đă tr nên vô hiu, nên người chng, vi s h tr ca các bác sĩ tr liu, đă xin ṭa án đi cho phép rút ng truyn nước và đ ăn lng ra khi cơ th bnh nhân. Ṭa cho phép và người ta đă rút ng truyn kia ra, và ch vài ngày sau đó bnh nhân đă tt th.

Ṭa Thánh Vatican đă phê phán vic này là vô luân. Và cũng nhân v này, Hi Đng Giám Mc Hoa Kỳ, trong thc mc gi sang Ṭa Thánh tháng 7 năm 2005, đă nêu hai câu hi sau đây:

1- Có bó buc (v luân lư để) cung cp đ ăn và nước ung cho các bnh nhân trong t́nh trng “tho mc (vegetative state) không? (tr trường hp cơ th ca bnh nhân không c̣n tiếp nhn được na)

2- Có được phép ngưng cung cp đ ăn và nước ung cho bnh nhân trong t́nh trng trên, nếu bác sĩ đă kết lun là bnh nhân sẽ không bao gi hi tnh li được na?

Đ tr li cho hai câu hi này, ngày 01 tháng 8 năm 2007 , Đc Hng Y William Lavada, Tng Trưởng B Giáo Lư Đc Tin (Congregation of the Doctrines of the Faith) ca Ṭa Thánh đă tr li rơ như sau :

1- V câu hi th nht, câu tr li là . Vic tiếp đ ăn và nước ung, dù bng phương pháp nhân to, trên nguyên tc, cũng là phương tin thích đáng đ bo toàn s sng. Do đó, bó buc phi cung cp đ ăn và nước ung cho bnh nhân. Như vy sẽ tránh cho bnh nhân khi đau kh và chết v́ đói và khát nước. (suffering and death by starvation and dehydration)

2- V câu hi th hai, câu tr li là KHÔNG. Lư do, bnh nhân dù trong t́nh “trng tho mc thường xuyên (permanent vegetative state), th́ vn là con người vi đy đ nhân phm, nên phi được săn sóc b́nh thường và cân xng, k c được cung cp đ ăn và nước ung dù vi phương tin nhân to (artificial means).

Đc Thánh Cha Bênêđíchtô XVI đă chp thun hai câu tr li trên đây, khi tiếp kiến Đc Hng Y Tng Trưởng B Giáo lư Đc Tin và cho phép công b các câu tr li trên đây. (Orgins, September 2007, Volume 37, Number 16).

 

Như vy, Ṭa Thánh không cho phép vic ngưng tiếp đ ăn và nước ung, dù bng phương pháp nhân to, cho bnh nhân lâm vào t́nh trng vegetative state (tho mc) mê man bt tnh, dù y khoa có cho vic này là vô ích đi vi bnh nhân trong trường hp này.

Đây là vn đ luân lư y khoa (medical ethics) mà các y sĩ, y tá và tín hu Công giáo cn nm vng đ thi hành khi chăm sóc bnh nhân.