*Ngừa thai trái tự nhiên theo dân gian: (thêm Anh ngữ chuyên môn để khỏi lẫn)

 1-Diệt tinh bằng a/ uống thuốc ngừa thai (birth control pill), b/ tiêm thuốc ngừa thai (norplant), c/ rửa âm đạo,  d/ bôi kem diệt tinh trùng (vaginal spermicides, foam),

2-Cản tinh bằng a/ túi bọc hay bao cao xu (condom), b/ màng chắn cửa ḿnh (cervical caps, diaphram), c/ ṿng xoắn (IUD: intra-uterine device), d/ giao hợp nửa chừng, giao hợp ngưng ngang  (coitus interruptus, interrupted intercourse).

3-Tuyệt đường tinh, trứng: - a/ Cắt ống dẫn tinh nơi đàn ông (vasectomy), - b/ Buộc buồng trứng nơi đàn bà (tubal ligation),