146.XIN LỄ CẦU HỒN

 

* Con được biết xin lễ để chỉ cho các linh hồn c̣n ở Luyện Ngục (hoặc cho chính ḿnh) là cách làm việc đền tội hiệu quả nhất thay cho các Ngài (hoặc cho chính ḿnh), cách này hiệu quả hơn tất cả các cách khác. Điều này có đúng không, thưa Cha?

- Anh nói rất đúng, v́ Thánh lễ là việc của Chúa.

 Sách GlCg 1992 viết trong số 1088 "Chúa Kitô vẫn ở bên cạnh Giáo Hội của Ngài, trong Thánh Lễ và trong con người thừa tác viên, "Ngài đă tự dâng hiến ḿnh trên Thập giá xưa, th́ nay cũng chính Ngài là người dâng lễ qua thừa tác vụ của các vị tư tế".

 

* Con lại được biết khi ḿnh làm các việc lành, việc đền tội (ngoại trừ việc xin lễ hoặc tham dự Thánh lễ ấy) thay cho các Ngài (hoặc cho ḿnh), th́ ḿnh phải ở trong t́nh trạng sạch tội trọng. Nếu không th́ các việc lành, việc đền tội ấy không sinh ơn ích ǵ cả cho các Ngài (hoặc cho chính ḿnh). Điều này có đúng không Cha?

- Rất đúng.

 

* Nếu ḿnh xin lễ nhưng v́ lư do nào đó lại không thể tham dự Thánh lễ ấy (Thánh lễ mà ḿnh xin), th́ Thánh lễ ấy có sinh ơn ích trọn vẹn không, thưa Cha? Ḿnh có buộc phải tham dự Thánh lễ ấy và phải rước Ḿnh Thánh Chúa không ạ (v́ ḿnh đang mắc tội trọng mà chưa kịp xưng tội chẳng hạn)?

- Thánh lễ ban ơn bởi việc (per se), nên dù anh không tham dự, lễ vẫn có hiệu quả trọn vẹn ban ơn cứu độ, v́ là việc của Chúa. Nếu lễ được linh mục đạo đức, sốt sắng dâng lên, th́ ích lợi hơn nữa bởi người dâng (per accident).

 

* Thưa Cha, ḿnh chỉ cần xin một Lễ 30 (30 lễ liên tiếp) cho một linh hồn c̣n ở Luyện Ngục (hoặc cho một người c̣n sống) có phải là đă đủ không, thưa Cha? V́ con được đọc trong Hạnh Thánh Vinh Sơn: ngay cả người em gái của Ngài cũng được lên Thiên Đàng ngay lập tức, sau khi Ngài đă dâng 30 lễ liên tiếp cho bà (v́ bà báo cho Ngài biết, lẽ ra bà phải ở Luyện Ngục cho đến ngày tận thế).

-Không ai dám quyết chung cho mọi trường hợp, điều đó tùy thánh ư Chúa, có trường hợp chỉ cần 1 lễ, trường hợp khác được xin cả trăm lễ chỉ cho, mà linh hồn ấy không được hưởng, như truyện linh hồn luyện ngục về cho biết, v́ khi sống, linh hồn đó đă không tin hoặc quá thờ ơ với thánh lễ.

 

*Thưa Cha, ḿnh có thể xin lễ cho chính ḿnh được không ạ (với ư để đền tội cho ḿnh trước, pḥng khi sau này ḿnh chết rồi, c̣n phải ở Luyện Ngục)? Nếu được th́ ư chỉ khi ḿnh xin lễ là ǵ ạ? V́ con được biết có một Đức Giáo Hoàng dạy: tốt nhất hăy làm việc đền tội khi ḿnh c̣n sống, là khi ḿnh c̣n có thể làm được.

- Xin lễ chỉ cho ḿnh khi c̣n sống, và chính ḿnh tham dự cầu cho ḿnh th́ tốt quá rồi. Lễ xin sẽ ghi là: chỉ như ư. Thế là đủ, không ai thắc mắc ǵ.

(Tùng, Sài g̣n)

 

Lm. markb,cmc