157. Niềm tin vào Lời Chúa trong Thánh Lễ

 

H: Xin giúp con hiểu về tương quan giữa cử hành Lời Chúa trong thánh lễ và tín hữu cần có niềm tin thế nào?

(kimluyen@...)

 

Trả lời:

Hiến chế Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican 2 chỉ dẫn như sau:

số 47. Thánh lễ và mầu nhiệm Vượt qua. "Trong Bữa Tiệc sau hết, đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đă thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Ḿnh Máu Người, để nhờ đó Hy Tế Khổ Giá kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến...đây là bí tích t́nh yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc ly phục sinh, trong đó khi lănh nhận Chúa Kitô, tinh thần ta được tràn đầy ân sủng, và bảo chứng cho ta, một vinh quang tương lai".

số 48. Giáo dân tham dự thánh lễ cách tích cực. V́ thế, Giáo Hội hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách xa lạ, câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm đó nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự hoạt động thánh một cách ư thức, thành kính và linh động".

số 51. Phần Thánh Kinh. Để bàn tiệc lời Chúa được bày dọn phong phú hơn cho các tín hữu, phải mở rộng kho tàng Thánh Kinh hơn nữa; muốn thế, trong khoảng một số năm ấn định, phải đọc cho dân chúng phần Thánh Kinh quan trọng hơn.

Mong rằng 3 số trên của Hiến chế giúp bạn hiểu tầm quan trọng của Lời Chúa trong thánh lễ, và thái độ cần có của chúng ta khi dự mầu nhiệm thánh này.

Lm. markb, cmc