176. Á Bí tích

Hỏi: Á Bí tích là ǵ?

Đáp: Theo Việt nam tự điển của Hội Khai Trí, Tiến Đức th́ Á: nghĩa là bậc thứ, bậc hai. Ở đây ta không lấy các nghĩa khác.

Trong Công giáo hay dùng danh từ Á Bí tích (Sacramentals: nghĩa là Bí tích bậc 2, không phải là 7 Bí tích, ví dụ: khấn Ḍng, làm phép nhà, tầu,ảnh, tràng hạt...)

Á thánh (Blessed- người chưa được tuyên phong là thánh, chưa được tôn vinh như thánh). Ngày nay Á thánh c̣n gọi là Chân phúc (tiếng Bắc), Chân Phước (tiếng Nam)