182. Địa danh Do thi

(Mail anh Hung Vu Le, Si gn)

 H: Con chưa phận biệt được r rng cc địa danh: Do Thi, Palestin, Israel, Đế quốc Rma (từ thời xưa cho đến nay). Xin Cha giải thch.

Đ: Mời anh Hng đọc 2 links sau:

*http://xuanha.net/Kinhthanh/

17tennuocdothaithoichuagiesu.htm

*http://xuanha.net/Kinhthanh/

18chinhtrinuocdothaithoichuagiesu.htm