27.Chúa Cha biết hơn Chúa Con?

Hỏi: Từ xưa đến nay, Giáo hội dạy các bổn đạo phải tin Đức Chúa Trời có Ba ngôi và Ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào trước sau hơn kém nhau, nhưng con đă nhận ra rằng: Ngôi Cha biết hơn ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Một điều đă được ngôi Con xác nhận trong Phúc âm của thánh Marcô đoạn 13  câu 32  (đó là ngày chung thẩm) hay c̣n gọi là ngày tận thế: Chúa Con không biết mà chỉ Chúa Cha biết!

(Nguyễn, Boston)

Đáp: Thời trước hay thời nay, hoặc thời sau này, giáo lư đạo Công giáo vẫn là: Một Đức Chúa Trời, Một Chúa nhưng ba ngôi, ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn kém nhau. Nhưng nói theo trí khôn loài người th́ Cha hơn Con.

Câu Phúc âm ông hỏi như thế này:    Marco 13,32 "C̣n về ngày hay giờ đó th́ không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ  có Chúa Cha biết mà thôi".

Theo lời giải thích trong sách Phúc âm dẫn giải của Đức cố giám mục Phạm Ngọc Chi th́:

"Chúa Giêsu là con Thiên Chúa , đồng bản tính với Đức Chúa Cha, lẽ ǵ Ngài không biết? Thánh Augutinô và Tôma đáp: Xét nguyên về bản tính loài người, Chúa Giêsu cũng biết, nhưng Ngài biết không để nói ra. Ngài không có sứ mệnh tuyên bố điều đó. Ngày nay các nhà giải nghĩa Thánh kinh c̣n thêm một lẽ nữa: phá hủy thế gian hay thưởng phạt người ta, tuy là việc chung của cả 3 ngôi Thiên Chúa , nhưng quen qui định cho ngôi Cha. Bởi vậy chỗ này cũng như việc 2 con ông Zêbêdêo xin ngồi 2 bên tả hữu Chúa Giêsu (Mc 10,38-40), Ngài nói tránh đi cũng v́ lẽ đó". (Phạm Ngọc Chi, PADG, Ra khơi, Sài g̣n, 1959, trang 437).