37.Sao Đức Mẹ không hiện ra nơi người Tin lành?

Hỏi:

Đức Mẹ đă nhiều lần xuất hiện tại nhiều nơi như Lộ Đức, Fatima, La Vang..., nhưng đều ở những chỗ có nhiều cộng đồng Công Giáo. Tại sao Đức Mẹ không xuất hiện ở những chỗ có cộng đồng Tin Lành, làm nhiều phép lạ để minh xác quyền năng của Mẹ? Đức Mẹ đă khi nào xuất hiện giữa cộng đồng Tin Lành chưa?

 Đáp:

-  Câu hỏi này phải hỏi Đức Mẹ mới rơ được. Đức Mẹ làm theo mục đích Người nhắm tới. Con cái Công giáo nghe lời Mẹ th́ Mẹ hiện ra khuyên nhủ, Tin lành họ không tin kính Đức Mẹ th́ hiện ra với họ để đạt mục đích ǵ đây?

Đức Mẹ đă hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới, khuyên nhủ khóc than cũng nhiều, nhưng con cái Mẹ có tin, có nghe, có ăn năn cải thiện để được cứu rỗi hay không? Nhớ lời Kinh thánh: "Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng ḷng..."