39.Vợ chồng ngoài Công giáo, rửa tội nhập Công giáo, có cần làm lễ hôn phối nữa không?

Hỏi:

Tại sao 2 người ngoài Công giáo nhập đạo, th́ sau khi rửa tội, họ không cần làm phép Hôn phối nữa, v́ các linh mục giải nghĩa là rửa tội xong, đương nhiên họ thành vợ chồng Công giáo. C̣n khi một bên đă là Công giáo, bên kia rửa tội để thành người Công giáo, th́ lại phải làm phép Hôn phối?

(DVC)

Trả lời:

Theo luật đời, người ngoài Công giáo lấy nhau theo đúng luật th́ họ đă thành vợ chồng.

Nếu họ ĐĂ thành (hữu hiệu) vợ chồng trước khi rửa tội, th́ sau khi rửa tội, không lí ǵ bắt họ thành vợ chồng lần nữa, (cũng như thực hành trong giáo hội dạy rằng "ai đă được rửa tội thành trong giáo hội khác, th́ khi nhập công giáo không phải rửa tội lại".

Ngược lại, khi một bên công giáo và một bên rửa tội để nên người công giáo, th́ họ CHƯA thành vợ chồng, nên theo luật Công giáo (Giáo luật) buộc các phần tử ḿnh phải lănh Bí tích này.

(Giáo luật điều 11 (giáo luật chỉ buộc người đă rửa tội), điều 1059 (hôn phối người công giáo buộc lập theo luật giáo hội), điều 1108 (hôn phối chỉ thành (hữu hiệu) khi được lập trước Bản quyền...).

Lm. Đoàn Quang, CMC