52.Con cháu cùng tổ tông Adong-Evà sao lại nói nhiều thứ tiếng?

Hỏi:

Tại sao loài người có nhiều tiếng nói: Việt, Tàu, Anh, Pháp...?

 Đáp:

-  Babel dịch theo nguyên ngữ là lộn xộn, hỗn độn. Đọc sách Sáng thế đoạn 11 câu 1-9 về việc Xây tháp Babel ta biết chuyện như sau:

1 Thời ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau.2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ t́m thấy một đồng bằng ở đất Sin a và định cư tại đó.3 Họ bảo nhau: "Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung! " Họ dùng gạch thay v́ đá và lấy nhựa đen làm hồ.4 Họ nói: "Nào! Ta hăy xây cho ḿnh một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất."

5 Chúa Yavê xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây.6 Yavê phán: "Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đă như thế th́ từ nay, chẳng có ǵ chúng định làm mà không làm được.7 Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa."8 Thế là  Yavê phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa.9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Baben, v́ tại đó,  Yavê đă làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó,  Yavê đă phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.