55.Những vị nào được kể là giáo phụ (Church Fathers)?

Hỏi:

Những vị nào được kể là giáo phụ (Church Fathers) trong Giáo hội ?

 Đáp:

- Giáo phụ gồm các vị (giám mục, văn sĩ viết về GH, đă tiếp xúc với các tông đồ, hoặc ảnh hưởng gần trong 3 thế kỷ, tức 3 trăm năm đầu.

Có thể kể như thánh Clêmentê, thánh Ignatiô Antiôchia, thánh Polycarpô, tác giả sách Didache, Hermas, thư Barnaba, thánh Ambrôsiô, thánh Augustinô, thánh Giêrônimô, thánh Gregoriô Nazian, thánh Basiliô, thánh Gregôriô Nissa, thánh Gioan Kim khẩu, thánh Anathasiô.