58.Bí tích Hôn Phối và Phép giao Hôn phối khác nhau thế nào?

Hỏi:

-Có phải người người Công Giáo kết hôn với người ngoại đạo th́ chỉ được hưởng Phép Giao mà thôi không?

Phép giao cũng dành cho người Công Giáo kết hôn với nhau khi họ "làm lễ cưới" ở trong pḥng mặc áo lễ, sau khi có con với nhau phải không?

 Đáp:

Căn cứ vào Phép Rửa tội để trả lời câu hỏi này:

a- Giữa 2 người Công giáo , hoặc 1 Công giáo, và 1 đă rửa tội trong đạo Chính thống (Oxthodox), Tin lành (Protestant) mà Phép Rửa tội của họ đă được Giáo hội Công giáo nh́n nhận là thành (valid). Các linh mục làm phép cưới cần biết điều này, th́ gọi là Bí tích Hôn phối (Sacrament of Marriage).Giáo luật 1055,2.

b- Giữa 1 người Công giáo và 1 người không rửa tội (ví dụ: người đạo Ông bà, đạo Phật...) đă được phép chuẩn của Giáo hội Công giáo để lấy nhau, th́ không gọi là Bí tích, nhưng theo kiểu nhà đạo Việt nam quen gọi là Phép giao (Contract of Marriage).

c- Sửa chữa HP: (Làm trong pḥng mặc áo lễ) Khi 2 người đă Rửa tội thành như nói trên, cần hữu hiệu hóa (làm cho thành-Convalidation) hôn phối theo Giáo luật điều 1156-1160, hoặc cần điều trị tại căn (sửa từ gốc-Radical Sanation), vd. khi ngăn trở (đđ 1073-1094) và (1095-1107) chấm dứt, th́ gọi là Bí tích.  Nhưng sửa chữa cho HP với người không Rửa tội, vẫn không gọi là Bí tích.

(*Ngăn trở các điều 1073-1094: Chức thánh, tuổi, bất lực giao hợp, son sẻ mà lường gạt, ngăn trở HP trước, ngăn trở rửa tội ở đạo khác, ngăn trở lời khấn trọn Ḍng tu, bị ép kết hôn,  giết người phối ngẫu, họ hàng, về liêm sỉ sống công khai với họ máu cấp 1, họ nuôi cấp 1, anh em họ nuôi cấp 2.

*Ngăn trở các điều 1156-1160: phạm điều HP duy nhất, sự ưng thuận, phạm luật cấm, phạm luật Giáo hội, có sự hoài nghi)

Lm. Đoàn Quang, CMC