68.Xưng tội cha Việt cộng?

Hỏi:

Năm 1977, con có đi ngang nhà thờ Ba Chuông trên đường Trương Minh Giảng Sài g̣n, và ghé vào đó để xưng tội ( Cha Từ ngồi ṭa ) Khi ra khỏi nhà thờ th́ có người hỏi : Ơ hay sao chú lại xưng tội với cha Cộng Sản . Con nghĩ là nếu Cha c̣n trong Giáo Hội th́ cũng không có sao đâu

Ngày xưa con có nghe một thí dụ về một tướng cướp giả dạng là Linh Mục để giải tội cho một người sắp qua đời ...  như thế người đó có được hưởng phép giải tội hay không ?

Đáp:

Trong Bí tích Giải tội đ̣i có hối nhân xưng thú xin tha và linh mục thay mặt Chúa tha tội cho hối nhân.

Về  hối nhân: Giáo hội dạy: (Giáo luật điều 959):  Trong Bí Tích Thống Hối, những tín hữu nào thú tội với một thừa tác viên hợp pháp, hối hận về những tội ấy và dốc ḷng sửa ḿnh, th́ được Thiên Chúa tha thứ những tội đă phạm sau khi chịu Bí Tích Rửa Tội, qua sự xá giải do tác viên ấy ban, và đồng thời họ được giao ḥa với Giáo Hội mà họ đă làm tổn thương khi phạm tội".

Về linh mục giải tội, Giáo hội dạy:  (Giáo luật điều 966,1):     Để việc xá giải được hữu hiệu, luật đ̣i hỏi thừa tác viên, ngoài quyền thánh chức, c̣n phải hưởng năng quyền thi hành quyền thánh chức ấy đối với các tín hữu mà ngài ban ơn xá giải"

* Xét trường hợp của anh: Anh không biết linh mục ngồi trong ṭa giải tội có hợp pháp hay không, anh vào xưng tội cách thành thực, tội anh vẫn được tha thứ hết.

Nhưng linh mục không có "năng quyền ban ơn xá giải mà cứ xá giải th́ mắc lỗi trước mặt Chúa và Giáo hội, trừ trường hợp hối nhân nguy tử.

Tướng cướp giả làm linh mục giải tội cho người ta theo ví dụ của anh, vừa không có chức linh mục, vừa không có quyền giải tội, mà dám giải tội, th́ mắc tội trọng trước mặt Chúa, c̣n hối nhân có "được hưởng phép giải tội hay không" tùy lượng thương xót của Thiên Chúa thôi.