76.Tội phạm thánh (Sacrilege)

Hỏi:  Xin cha cho biết về "tội phạm thánh" có nói tới trong truyện linh mục Tom Maniyangat được thiên thần dẫn đi thăm hỏa ngục, luyện ngục và thiên đàng như đă đăng trong web xuanha.

(Thuan Phan)

 

Đáp: Tội phạm thánh thường liên quan tới 1/ sự thánh như phép Giải tội, phép Ḿnh Thánh Chúa, 2/ nơi thánh như nhà thờ, 3/ người hiến thánh như đức giáo hoàng, giám mục… 4/ đồ vật hiến thánh, 5/ buôn bán của thánh.

Xin giải rộng:

1/ Phạm Phép thánh như phép Giải tội.

Khi người xưng cố t́nh giấu tội trọng, v́ thế xưng tội không "nên" (không thành).
Khi người nào "giả" làm linh mục ngồi giải tội cho người ta.

- Phạm sự thánh đến phép Ḿnh Thánh Chúa (Bí tích Thánh Thể), khi biết ḿnh có tội trọng mà c̣n Rước lễ; ăn cắp MTC về để xúc phạm, làm nhục Chúa ví dụ: giày đạp, đâm chém, đốt, bỏ MTC vào chỗ dơ dáy!!!; bắn súng vào Nhà chầu có MTC!!!

 

2/  Phạm nơi thánh đă hiến dâng để thờ phượng Chúa là nhà thờ, nhà nguyện công cộng, nghĩa địa đă làm phép.

Làm những việc thế tục như tŕnh diễn văn nghệ, khiêu vũ, họp chợ, mở tiệc...bắn giết nhau, trong nhà thờ đă thánh hiến là phạm nơi thánh (sacred places).  (GL 1205-1213).
- Nhưng trường hợp khẩn thiết phải cho người tị nạn, đau ốm, bị thương ở trong nhà thờ tạm thời, th́ không phải là phạm nơi thánh.

 

3/ Phạm người đă hiến thánh: (người đă dâng ḿnh cho Thiên Chúa) như Đức Giáo hoàng, các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ.

Đánh đập, xỉ nhục họ là phạm người thánh (personal sacrilege). H́nh phạt chỉ định tùy tội trạng. (GL 1370).

- Người đă tận hiến có thể phạm thánh chống lại bậc ḿnh: Tội lỗi đức Khiết tịnh, tội như buôn bán, tội mê cờ bạc, tội say sưa, tội ra vào tửu quán, ổ điếm...

 

4/ Phạm đồ vật đă hiến thánh, đă làm phép để dùng vào việc thờ phượng như chén thánh, xương thánh, tượng ảnh thánh , sách Lễ... cần phải được tôn kính.

Dùng những đồ thánh vào việc phàm tục . Ví dụ: Lấy chén thánh uống rượu...

 

5/ Phạm  tội buôn bán của thánh (tội Simony)

Lấy tiền mua bán của thiêng liêng. Tội này phát xuất từ phù thủy Simon trong sách Tông đồ Công vụ 8,18-24, hắn muốn dùng tiền mua quyền năng Thánh Thần, nhưng Chúa đă phạt hắn qua thánh Phêrô.

Những của thiêng liêng như Bí tích, lời cầu nguyện, Ân xá...

Những của vật chất như tượng, ảnh, xương thánh...Người ta thường chỉ lấy tiền với danh nghĩa "tiền đồ vật, tiền chuyên chở".

 

* Chúa là Đấng thương xót vô cùng, v́ Con Chúa đă chết để cứu mọi người, điều cần là phải ăn năn sám hối, cải thiện.

* Hơn nữa, những con cái ngoan của Chúa cần phải yêu mến đền tạ những tội phạm đến T́nh thương của Chúa trong Bí tích Giải tội và Thánh Thể.

Thánh Phaolo lưu ư các tín hữu trong thư 1 Corinhtô đoạn 11, 27-30  như sau:

"Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, th́ cũng phạm đến Ḿnh và Máu Chúa.  Ai nấy phải tự xét ḿnh, rồi hăy ăn Bánh và uống Chén này.  Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt ḿnh.  V́ lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đă chết".

* Rước lễ là bảo đảm để được sống đời đời, nhưng có 3 điều kiện để được đáng Rước lễ: 1/ Sạch tội trọng, 2/ Có ư ngay lành, 3/ Giữ chay 1 giờ.