MỤC LỤC

Hiến chế Mạc khải (Dei Verbum) Công đồng Vatican 2

1.Kinh Thánh là ǵ?

2.Kinh Thánh có đáng tin cậy không?

3.Kinh Thánh được viết từ thời nào?

4. Kinh Thánh được lưu truyền thế nào?

5. Sổ bộ kinh Thánh Công giáo gồm bao nhiêu cuốn?

6. Người Công giáo phải quư trọng Kinh Thánh thế nào? Cầu nguyện bằng Kinh Thánh thế nào? Lectio Divina?

7. Tại sao gọi là Phúc âm? Tin lành? Tin mừng?

8. Có mấy Phúc âm?

9. Phúc âm nào ra đời trước?

10. Phúc âm ra đời thế nào?

11. Phúc âm, Tin mừng là ǵ, có đặc điểm ǵ?

12. Tin mừng theo Matthêu

13. Tin mừng theo Marcô

14. Tin mừng theo Luca

15. Tin mừng theo Gioan

16. Giá trị lịch sử của 4 Phúc âm

17. Tên nước Do thái thời Chúa Giêsu

18. Chính trị Nước Do thái thời Chúa Giêsu

19. Quan niệm Tôn giáo nơi người Do thái thời Chúa Giêsu

20. Đền thờ Giêrusalem thời Chúa Giêsu

21. Các hội đường Do thái thời Chúa Giêsu

22. Các Ngày Lễ, và cách tính ngày giờ thời Chúa Giêsu

23. Các đảng phái trong đạo Do thái đời Chúa Giêsu

24. Người Do thái Quan niệm về Đấng Cứu thế

 

25. Kư hiệu các sách toàn bộ Kinh Thánh

26. T́m hiểu Thánh vịnh (Psalms)

---

28Nov.2012