10. ĐI VÀO ĐỜI SAU

*Thăm bệnh nhân

*Sách Lâm mạnh (để chết lành)

*Đọc chuỗi kinh Ḷng Thương xót Chúa bên giường bệnh nhân
 

*Giúp bệnh nhân lănh Ơn đại xá giờ lâm tử

***Thiên đàng

***Luyện ngục,

*Sách Luyện ngục:Cuộcthanhtẩycuốicùng

 

*LN:PhỏngvấnMariaSimma

 

*LN:TiếngnóitừLuyệnngục

 

*Sách Tháng cầu cho các linh hồn Luyên tội

 

***Hỏa ngục