11. CẤP CỨU-MẸO CHỮA BỆNH

 

*MụclụctổngqutTm bi thuốc gia truyền

 

 

*Cứu khẩn cấp Tai Biến Mạch Mu No (Stroke)

 

 

*ThuốcGiatruyềncuốn1

 

*ThuốcGiatruyềncuốn2

 

*ThuốcGiatruyềncuốn3

 

 

*100Cythuốcvạnlinh

 

*Cc mn ăn kị nhau