MỤC LỤC KINH THÁNH 100 TUẦN

ĐGM. Nguyễn Khảm hướng dẫn. Áp dụng Cựu ước vào Tân Ước và đời sống đạo hiện nay. Nhiều điều cần biết...

(nguồn: web tgpsaigon)

Thánh lễ bế giảng Lớp Kinh Thánh 100 tuần khóa 3

Tuần 114: Tin Mừng Gioan (Chương 18-21)

Tuần 113: Tin Mừng Gioan (Chương 13 - 17)

Tuần 112: Tin Mừng Gioan (Chương 6 - 12)

Tuần 111: Tin Mừng Gioan (Chương 1 - 6)

Tuần 110: Khải Huyền (Chương 12 - 22)

Tuần 109: Khải Huyền (Chương 1 - 11)

Tuần 108: Các thư thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Thánh Gioan

Tuần 107: Thư thứ hai của Thánh Phêrô và thư Thánh Giuđa

Tuần 106: Thư thứ nhất của Thánh Phêrô

Tuần 105: Thư của Thánh Giacôbê

Tuần 104: Thư 1 & 2 Timôthê - Thư gửi Titô

Tuần 103: Sách Công vụ Tông đồ (chương 18 - 28)

Tuần 102: Sách Công vụ Tông đồ (chương 9 - 18)

Tuần 101: Sách Công vụ Tông đồ (chương 1 - 8)

---

Tuần 100: Tin Mừng theo Thánh Luca (chương 19 - 24)  

Tuần 99: Tin Mừng theo Thánh Luca (chương 14-19)

Tuần 98: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 7-13)

Tuần 97: Tin Mừng theo Thánh Luca (Chương 1-6)

Tuần 96: Thư Do Thái (Chương 7-13)

Tuần 95: Thư Do Thái (Chương 01-07)

Tuần 94: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 26-28)

Tuần 93: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 20-25)

Tuần 92: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 13-19)

Tuần 91: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 7-12)

Tuần 90: Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Chương 1-6)

Tuần 89: Thư Côlôsê và thư Êphêsô

Tuần 88: Thư Philipphê và thư Phêlômon

Tuần 87: Thư Rôma (chương 12 - 16)

Tuần 86: Thư Rôma (chương 6 - 11)

Tuần 85: Thư Rôma (chương 1 -6)

Tuần 84: Thư thứ hai Côrintô (chương 8 -13)

Tuần 83: Thư thứ hai Côrintô (chương 1 - 7)

Tuần 82:  Thư thứ nhất Côrintô (chương 13 - 16)/ Tân ước tuần 7

Tuần 81: Thư thứ nhất Côrintô (chương 8 - 12)

Tuần 80: Thư thứ nhất Côrintô (chương 1-7)

Tuần 79. Thư Galat

Tuần 78. Thư Thessalonica 1, 2

Tuần 77. Tin mừng Marcô Chương 9-16

Tuần 76: Tin mừng theo Marcô

Tuần 75: Thánh vịnh Tạ ơn

Tuần 74: Sách Thánh vịnh

Tuần 73: Sách Khôn ngoan

Tuần 72: Sách Huấn ca

Tuần 71: Sách Daniel (2)

Tuần 70: Sách Daniel (1)

Tuần 69 Sách Macabê 2

Tuần 68 Sách Macabê I

Tuần 67: sách Giuditha và sách Esther

Tuần 66: Sách Tobia

Tuần 65: Sách Giôna

Tuần 64: Sách Giảng Viên

Tuần 63: Sách Diễm Ca

Tuần 62: Sách Gióp, chương 22-42

Tuần 61: Sách Gióp, chương 1-21

Tuần 60: Sách Châm Ngôn, chương 16-31

Tuần 59: Sách Châm Ngôn, chương 1-15

Tuần 58: Sách sử biên niên I & II

Tuần 56-57: 56Sách Isaia III, chương 56-66 & Tuần 57: Sách Dacaria II

Tuần 55: Sách Giôen và Malakhi

Tuần 54: Sách Haggai và Zacaria I

Tuần 53: Sách Ezra và Nehemia

Tuần 52: Sách Isaia II, chương 49-55

Tuần 51: Sách Isaia II, chương 40-48

Tuần 50: Sách Êzêkiel, chương 37-48

*Tuần 49: Sách Êzêkiel, chương 25-36

*Tuần 48: Sách Ezekiel chương 13-24

*Tuần 47: Sách Êzêkiel, chương 1-12

Tuần 46 Sách Aica, Baruc, Thư Gieremia

Tuần 45: Sách Giêrêmia, chương 40 - 52

Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39

Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

Tuần 42: Sách Giêrêmia

Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

Tuần 40: Sách Mica

Tuần 39: Sách Isaia, chương 24 - 39

Tuần 38: Sách Isaia ch 13 - 23

Tuần 37: Sách Isaia, chương 8-12

Tuần 36: Sách Isaia, chương 1-7

 

Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14-35

 

Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8-14

 

Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1-7

Tuần 32: Sách Amos

Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

Tuần 30: Sách các Vua 2, chương 1-13

Tuần 29: Sách Các Vua 1, chương 12-22

Tuần 28: Sách Các Vua 1, chương 1-11

Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13-34

Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1-12

Tuần 25: Sách Samuel 1, chương 16 - 31

Tuần 24: Sách Samuel 1, chương 1-15

Tuần 23: Sách Bà Rút, chương 1 - 4

Tuần 22: Sách Thủ lănh

Tuần 21: Sách Giosua

Tuần 20: Sách Đệ Nhị Luật, chương 27-34

Tuần 19: Sách Đệ Nhị Luật, ch. 12-26

Tuần 18: Sách Đệ Nhị Luật, ch. 1-11

Tuần 17: Sách Dân số, chương 25 - 36

Tuần 16: Sách Dân số, chương 13 - 24

Tuần 15: Sách Dân Số, chương 1 - 12

Tuần 14: Sách Dân Số, chương 1-12

Tuần 13: Sách Lêvi, chương 17-27

Tuần 12: Sách Lêvi, tổng quát

Tuần 11: Sách Xuất Hành, chương 25-34

Tuần 10: Sách Xuất Hành, chương 16 - 24

Tuần 9: Sách Xuất Hành, chương 7- 15

Tuần 8: Sách Xuất Hành, chương 1 - 7

*Tuần 7: Sách Sáng Thế, chương 37 - 50

*Tuần 6: Sách Sáng Thế, chương 25 - 36

*Tuần 5: Sách Sáng Thế, chương 20 - 25

*Tuần 4: Sách Sáng Thế, chương 12 - 19:

*Tuần 3: Sách Sáng Thế, chương 5 - 11:

*Tuần 2 Sáng thế chuơng 3-5.

*Tuần 1 Sách Sáng thế chuơng 1-2,