MỤC LỤC

1. Tuổi thơ

2. Nẩy sinh ơn gọi linh mục và thừa sai

3. Học việc buôn bán rượu

4. Người chủng sinh. Thế Chiến Thứ I

5. Sứ vụ thừa sai tại Nam Kỳ

6. Bệnh phong cùi

7. Những vụ gặt đầu tiên

8. Đời sống thường nhật

9. Giám Mục Sàig̣n trong thời biến loạn

10. Vị Giám Mục cùi. Về lại Di-Linh

11. Đau đớn và Niềm vui. Cái chết

12. Con người của cầu-nguyện, các bạn thiết

13. Trong gia-đ́nh (Ngôi Làng của Niềm Vui)

14. Ở xứ "Mọi"

15. Những lá thư từ Nam Kỳ

Cảm tưởng và Thư Mục