Linh mục: Thừa tác viên Ḷng Thương Xót Chúa

(Cẩm nang giúp các cha giải tội và các cha linh hướng)

MỤC LỤC

0.Mục lục văn thư

01.Giới thiệu xá giải

1-6.Nhập đề: Hướng tới sự Thánh thiện

7-23. Thừa tác vụ Thống hối- Ḥa giải

24-43. Nền tảng tiếp cân trong BTHG

44-63.Thể hiện đức ái mục vụ (44-63)

64-76. THỪA TÁC VỤ LINH HƯỚNG (64-76)

77-86.Thừa tác vụ linh hướng

87-100.Hướng dẫn thực hành linh hướng

101-124.Đức tính của vị linh hướng, đt của người được LH.  Linh hướng cho linh mục, cho tu sĩ, cho giáo dân

125-134. a hợp các mức độ huấn luyện khác nhau trong hành tŕnh linh hướng

135-140 Kết luận: "Hăy để Chúa Kitô lớn lên trong anh em" (Gl 4,19)

Phụ lục I - Linh mục Kiểm điểm Lương Tâm (qua 20 câu hỏi)

Phụ lục II - Lời Cầu nguyện trước và sau khi giải tội

///