Tiếng Gọi Tnh yu

(Cha Gisu dạy Sơ Josepha Menendez, người Tybn)

(nguồn: memaria.org)

Tiếng Gọi Tnh Yu, Bi#: (1),    (2),    (3),    (4),    (5),    (6),    (7),    (8),    (9),    (10),

(11),    (12),    (13),    (14),    (15),    (16),    (17),    (18),    (19),    (20),

(21),    (22),    (23),    (24),    (25),    (26),    (27),    (28),    (29),    (30),

(31),    (32),    (33),    (34),    (35),    (36),    (37),    (38),    (39),    (40),

(41),    (42),    (43),    (44),    (45),    (46).

Sch Tiếng Gọi Tnh Yu: Lời Tựa
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 1-10)
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 11-20)
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 21-30)
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 31-40)
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 41-50)
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 51-60)
Tiếng Gọi Tnh Yu: Chương 61-68)

~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Cha ~~~~~~~~