(web: honganthienchua.us)

 

T́nh Mẹ Yêu Con

(LM An B́nh, CMC)

 

Nếu ai đọc ít là 3 Kinh Kính Mừng mỗi ngày (để nhớ và cám ơn Thiên Chúa Ba Ngôi về 3 đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria) sẽ được ơn hoán cải, sẽ bảo đảm phần rỗi và là vũ khí hữu hiệu chống lại cơn cám dỗ.

 

Nghe (01) (02) (03) (04) (05) 

 

(06) (07) (08) (09) (10)

 

(11) (12) (13) (14) 

 

(15) (16) (17)

 

Dẫn giải ư nghĩa: Mẹ Thiên Chúa - Mẹ Đồng Công - Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Mẹ Đồng Trinh Toàn Vẹn.

... và những Phép Lạ Mẹ Maria đă ban.