(web: Honganthienchua.us)
 

Đức Mẹ La Vang

 

(Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận v

 

cc chứng từ về php lạ của Đức Mẹ)

 

Nghe:

 

(01) (02) (03) (04) 

 

(05) (06) (07) (08)