Mục lục 7 chiếc bánh và 2 con cá

Lời đầu, Tin mừng Gioan gợi hứng

bánh 1, sống phút hiện tại

bánh2, phân biệt giữa Chúa và việc của Chúa

bánh 3, một bí quyết: Cầu nguyện

bánh 4, sức mạnh độc nhất: Phép Thánh Thể

bánh 5, yêu thương cho đến hiệp nhất

cá 1, Mẹ Maria là mối t́nh đầu

cá 2, Tôi chọn Chúa

Kết luận, con chọn Chúa

------------------------------

Nếu muốn đọc sách, xin hỏi mua tại:

Regina Gift shop

1900 Grand Ave, (P.O.Box 836)

Carthage, MO 64836- 0836

Đt:  (417) 358-3740   /   Fax:(417) 359- 9164

http://www.reginashop.com/SachRegina/PhanLoaiSach/Listing.htm

- Email: regina@reginashop.com