NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

(Tác giả: ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận)

 

(nguồn: dunglac.org)

 

(Cầu xin cho ĐHY sớm được ghi danh vào Sổ bộ Các thánh của Chúa)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MỤC LỤC

§01- Ra đi

§02- Bổn Phận

§03- Bền Chí

§04- Tiếng Gọi

§05 - Sống Nội Tâm

§06 - Siêu Nhiên

§07 - Cầu Nguyện

§08 - Hy Sinh

§09 - Quả Tim

§10 - Chí Khí

§11 - Chúa Hiện Diện

§12 - Hội Thánh

§13 - Đức Tin

§14 - Tông Đồ

§15 - Thánh Lễ

§16 - Vâng Phục

§17 - Thanh Bần

§18 - Trong Trắng

§19 - Gia Đ́nh

§20 - Khiêm Nhường

§21 - Cẩn Mật

§22 - Vui Tươi

§23 - Khôn Ngoan

§24 - Học

§25 - Phát Triển

§26 - Dấn Thân

§27 - Canh Tân

§28 - Cuộc Sống Mới

§29 - Gian Khổ

§30 - Đứa Con Hạnh Phúc

§31 - Bác Ái

§32 - Việc Tầm Thường

§33 - Lănh Đạo

§34 - Kiểm Điểm

§35 - Mẹ Maria

§36 - Hy Vọng

§37 - Sống Hy Vọng

§38 - Con Có Một Tổ Quốc

39-Thay Lời Kết