1. ĐỨC MARIA TRONG ƠN TIỀN ĐỊNH TỪ ĐỜI ĐỜI

 

Với con mắt trí năng, tôi thấy Đấng Tối cao tự tại như thế nào: Người có một bản thể và những thuộc tính vô cùng, một Chúa duy nhất, nhưng là Ba ngôi. Từ đời đời, Ba ngôi bằng nhau hoàn toàn. Tôi được dự vào cuộc Người quyết định thực hiện những công tŕnh ra bên ngoài, từ hư không, Người dựng nên tất cả những hữu thể có trong tư tưởng Người.

Tri thức của Thiên Chúa là tri thức đơn giản và không phân chia, nhưng để trí ta có thể hiểu được, phải chia tri thức ấy ra từng hành vi, hay từng lúc, từng giai đoạn. Nhất là khi những thụ tạo ta t́m hiểu càng tùy thuộc nhau, nối tiếp, lôi cuốn nhau, càng phải phân chia tri thức của Chúa ra mới hiểu được.

- Giai đoạn đầu tiên, Người "muốn" thông ḿnh ra ngoài bản tính Người, nghĩa là cho các thụ tạo Người thích, được tham dự vào thần tính của Người.

- Giai đoạn thứ hai, Người "quyết định" thực hiện việc thông ḿnh ra để tôn vinh Người bên ngoài,  để biểu lộ những vẻ cao cả của Người ra.

- Giai đoạn ba, Thiên Chúa "xác định trật tự" việc thông ḿnh Người ra, để có một ḥa điệu tốt đẹp nhất giữa các hữu thể thụ tạo. Trước hết theo quyết định của Người, Ngôi Lời của Người sẽ hợp nhất với một linh hồn và một thể xác. Thứ đến, có những hữu thể khác sẽ được tạo nên theo h́nh ảnh Người, làm nên loài người. Ngay lúc đó, hết mọi người đă được hiện diện trong trí Người. Như vậy, việc Ngôi Hai hiệp với bản tính loài người là tác phẩm hướng ngoại đầu tiên của Thiên Chúa. Sau khi Thiên Chúa tự nhận biết ḿnh, yêu mến ḿnh, Người cũng nhận biết và yêu mến một sự kiện hết sức liên khít với thần tính Người, đó là việc Ngôi Hiệp. Và Ngôi Lời trở nên người sẽ là Thủ lănh mọi thụ tạo, và qua Ngôi Lời, mọi thụ tạo đều nhằm tới Đấng Sáng Tạo ḿnh. Đó là việc rất hợp lư.

- Giai đoạn bốn, Thiên Chúa "quyết định nhân tính của Ngôi Lời" sẽ tiếp nhận tất cả những ân sủng có thể, và linh hồn Người có sức bao nhiêu, sự thánh thiện, tri thức, hạnh phúc và vinh quang sẽ tràn vào bấy nhiêu. Thứ đến, theo một hậu quả tất yếu, Người Mẹ sinh ra Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria, cũng đi liền với quyết định này. Trí năng Thiên Chúa quan niệm về Mẹ là thụ tạo đầu tiên trong toàn thể thụ tạo, và lập tức thần tính và các thuộc tính của Thiên Chúa đổ tràn vào Mẹ như một con sông lớn. Thiên chức làm Mẹ của Mẹ đ̣i phải có bao nhiêu, và Mẹ có khả năng tiếp nhận bao nhiêu, con sông đó sẽ tràn vào bấy nhiêu. Tôi nhận thấy, khi tác tạo nên Mẹ Maria, Thiên Chúa đă tỏ ra ḱ diệu hơn khi tạo dựng tất cả các thụ tạo khác hợp lại. Nấc thứ ba trong giai đoạn này là Thiên Chúa quyết định sáng tạo một nơi để cho Ngôi Lời Nhập Thể và Mẹ Người cư ngụ: Chúa quyết định sáng tạo Thiên đàng và vũ trụ này chỉ cốt dành cho hai Mẹ Con chí thánh ấy.

- Giai đoạn năm, Thiên Chúa ban lệnh sáng tạo thiên thần, gồm ba phẩm trật và chín đẳng cấp, trước hết để tôn vinh Thiên Chúa, sau để nh́n nhận Ngôi Lời Nhập Thể làm Vua và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mẹ Người làm Nữ Vương, ngay từ lúc đó, thiên thần đă được áp dụng công trạng Chúa Giêsu Kitô sẽ lập làm giá mua ân sủng dành cho họ. Cũng trong giai đoạn này, thiên thần lành được tiền định và thiên thần dữ bị đoạ phạt, tùy họ sử dụng ư chí tự do của họ. Thiên Chúa sáng tạo một thiên đàng cho thần lành, và một hỏa ngục tại trung tâm trái đất cho thần dữ, cũng trong giai đoạn này.

- Sau cùng là giai đoạn sáu, Thiên Chúa quyết định sáng tạo cho Chúa Giêsu Kitô một dân tộc gồm rất đông những người được sáng tạo theo h́nh ảnh Người, để họ vừa là anh em, vừa là tôi tớ của Chúa. Phải có một người nam duy nhất và một người nữ duy nhất để khởi phát và tăng triển nhân loại, đó là ông Adong bà Evà. Tất cả những ân sủng Chúa Giêsu Kitô sẽ lập cho loài người đều được qui cho Adong là con người đầu tiên ấy. Adong có thể đă bảo tồn măi được ơn công chính nguyên thủy, nhưng Thiên Chúa cũng thấy trước là Adong sẽ sa ngă và tất cả ḍng dơi ông cũng sa ngă trong ông, trừ một ḿnh Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Phương thuốc để cứu chữa sự sa ngă thảm thương ấy cũng được Thiên Chúa xác định và đặt cả trong cuộc tử nạn cùng sự chết của Chúa Giêsu. Thiên Chúa lại cũng quyết định luôn rằng, nếu không có tội lỗi để tái tạo, nhất định Ngôi Lời cũng xuống trần gian, v́ đó là làm vinh quang tối cao cho Thiên Chúa, và là nguyên nhân cứu cánh của việc sáng tạo. Nhưng nếu thế, Chúa Giêsu sẽ được các ơn ngoại nhiên không thể đau khổ và không chịu chết.

Số phận đời đời của loài người cũng đă được xác định trong lúc ấy, tùy công trạng họ lập hay tội họ phạm, cũng như đă xác định cho thiên thần. Không một kẻ nào bị đoạ phạt có thể than trách được Thiên Chúa, v́ nếu họ đă dùng ư muốn tự do của họ mà phạm tội, họ cũng có thể nhờ ân sủng không ai thiếu để thánh hóa ḿnh.