MỤC LỤC

THÀNH THỰC SÙNG KÍNH MẸ MẸ MARIA

(th.GrigniondeMonfort)

(True Devotion to Mary -English version for youth)

 

1.Mẹ Maria là kho tàng giấu ẩn

2.Mẹ Maria là một thế giới huyền diệu.

3.Thành thực sùng kính Mẹ Maria là điều rất cần thiết
4.Muốn được cứu rỗi, phải thành thực sùng kính Mẹ Maria.

5.Thành thực Sùng kính Mẹ là Dấu người được cứu rỗi

6. Nhiệm vụ Đức Mẹ trong thời cuối

7. Mối thù vạn đại giữa Mẹ Maria khiêm tốn và Satan kiêu ngạo

8.Con cái Mẹ chinh phục thế gian, nhưng khinh chê thế gian và bị thế gian khinh thường

9. Nền tảng và cốt yếu ḷng Sùng kính Mẹ

10. Phân biệt tôi tớ và nô lệ

11.Thế giới rất cần Mẹ Maria làm trung gian giữa Chúa Giêsu và ta

12. Ta bất xứng, muốn đến cùng Chúa, phải nhờ trung gian

13. Những đặc điểm phân biệt cách sùng kính thật, giả 

14. 5 Cách sùng kính chân thực

15. Mấy phương pháp thực hành

120-133 Thế nào là tận hiến?

134-150 Lí do việc tận hiến

151-175 Lí do việc Tận hiến (tiếp)

176-182 Câu truyện Esau-Jacob

183-200 Số phận người lành -kẻ dữ

201-207 Những săn sóc ân cần Mẹ Maria dành cho linh hồn Tận hiến

208-220 Những kết quả tốt đẹpcủa việc Tận hiến

*221-233 Phương pháp Tận hiến bên ngoài

234-241 Thánh Monfort Khuyến khích đeo xích như dấu hiệu đă tận hiến

242-252 Mầu nhiệm Giáng sinh và kinh Kính mừng

*253-261 Phương pháp bên trong

262. Kinh Tận hiến

 

(xuanha.net tŕnh bày lại trên web, dựa theo bản dịch của Linh mục Nguyễn Tri Ân, OP,

do Dân Chúa xuất bản 1980)