63. Giữ luật T́nh yêu của Thiên Chúa.

(trg 322)

 

Luật của Cha không phải là luật độc đoán, bạo tàn mà chỉ là luật của T́nh yêu. Đúng vậy, luật của Cha là t́nh yêu, và Cha là Cha của các con. Cha vừa bày tỏ cho các con lề luật của Cha như thế  

nào, Trái Tim Cha là sao, Trái Tim mà các con không biết rằng có con đă gây bao nhiêu tổn thương. Các con t́m Cha để cho sự chết. Cha t́m các con để ban sự sống. Cha và các con, ai sẽ thắng?

Linh hồn các con sẽ măi măi Chai ĺ khi nh́n ngắm Đấng đă ban cho các con sự Sống và T́nh yêu.

 

"Cha không thể chứa nổi được những ngọn lửa t́nh yêu thương các linh hồn. ôi! T́nh yêu mạnh quá lẽ, mạnh đến nối có thể san bằng mọi trở ngại. Cha muốn các linh hồn yêu mến Cha. Cha muốn Cha là Vua của chúng. Muốn kéo chúng vào thương tích của Cha...