ĐOẠN THỨ NHẤT

Thiên Chúa tạo thành  và quản trị vạn vật theo Thánh ư Ngài

 

Bàn về Thánh ư của Thiên Chúa,

-Thánh Tôma lặp lại tư tưởng của Thánh Augustinô

và dạy rằng: Thánh ư Thiên Chúa  là căn

nguyên, là lư do hiện hữu của vạn vật (Sum p.l, q.19 a, 4).

- Quả thế, vua Thánh Đavít  đă viết:

"Chúa tạo nên mọi sự Ngài muốn, trên trời,

dưới đất, ngoài biển cũng như trong vực thẳm? (Tv 134,6).

-Trong sách Khải Huyền

c̣n chép: "Lạy Chúa là Chúa Trời tôi, Chúa

xứng đáng nhận lấy vinh quang, tôn quí, uy

quyền, v́ chính Chúa đă dựng nên muôn vật,

nhờ thánh ư Chúa mà các vật ấy đă có và

đă được tạo nên" (Kh 4, 11).

 

Cho nên chính thánh ư Thiên Chúa đă từ cái hư vô mà dựng

nên các tầng trời cùng với tinh tú huy hoàng,

đă dựng nên trái đất với tất cả các vật trên

mặt địa cầu cũng như các vật chứa đựng

trong ḷng đất.

Tóm lại mọi vật thụ tạo

hữu h́nh hay vô h́nh, sống động hay vô tri

giác, có trí khôn hay không, từ loài cao nhất

đến loài thấp nhất đều do Chúa dựng nên.

Nếu Chúa đă dựng nên mọi vật theo ư

định của Ngài như lời Thánh Phaolô nói

(Ep 1, 11), th́ việc các sự vật đó được ǵn giữ

và cai quản cũng do một ư định đó th́ chẳng

phải là rất hợp lư và rất mức cần thiết sao?

 

-Quả thực Đấng Khôn Ngoan đă dạy: Vật ǵ

có thể tồn tại được, nếu Chúa không muốn?

Hay có thể tự bảo tồn được ngoài mệnh lệnh

của Chúa? (Kn. 1 l,26). 

-Các công việc của Thiên Chúa đều hoàn

hảo - theo lời chép trong ca vịnh Moise

(Đnl 32,4).

-Thực hoàn hảo đến nỗi

chính Chúa là Đấng kiểm điểm nghiêm ngặt

và phán đoán thẳng thắn đă nhận thấy rằng:

khi công việc tạo thành đă hoàn tất th́ vạn

vật đều tốt và rất tốt nữa (St 1,31).

-Nhưng dĩ nhiên là Đấng đă dựng nên trái đất do sự

khôn ngoan và giữ vững tầng trời bằng sự

khôn ngoan (Cách ngôn 3, 19), th́ cũng có

thể hoàn toàn trong việc quản trị vạn

vật cũng như trong việc tạo thành được.

 

V́ thế Người không ngại nhắc lại cho chúng ta

rằng: Chúa Quan Pḥng

xếp đặt mọi việc (Kn 12,13)

đúng mức, chắc chắn (Kn 11,21),

công minh và nhân hậu (Kn 12, 15; 15, 1).

Và không ai có thể hỏi Người được rằng:

Sao Chúa lại làm thế (Gv 8,4)

V́ nếu Chúa đă chỉ định cho tạo vật một

mục đích như ư Chúa muốn và tự chọn các

phương thế để đưa tới mục đích đó, th́ Ngài

chỉ có thể chỉ cho một mục đích khôn ngoan

và tốt lành, và chỉ hướng dẫn các vật đó đến

mục đích bằng các phương tiện hoàn toàn và

khôn ngoan mà thôi.

 

Thánh Phaolô nói: "Đừng có dại dột (Ep 5,17)

nhưng các con hăy cố gắng để hiểu biết đâu

là thánh ư Chúa, để khi thi hành theo ư muốn của Chúa,

rồi chúng con sẽ được hưởng hiệu quả của lời

Người đă hứa(Dt 10,36) nghĩa là được hạnh phúc

đời đời, v́ có lời chép rằng:

"Thế gian sẽ tiêu tan cùng với những tham muốn của nó,

 nhưng người thi hành ư muốn của Chúa sẽ tồn tại muôn đời".

(1Ga 2,17).

 ------------------

Tóm tắt:

Cần nắm vững nguyên tắc 1:

-Mọi vật hữu h́nh và vô h́nh trong vũ trụ đều do Thiên Chúa toàn năng dựng nên,

-Ngài cai quản chúng một cách khéo léo vô cùng, để đưa chúng về mục đích cao quí đă đặt.