Truyện Cha Taulère

 

Cha Taulère, vị tu sĩ đạo đức và thông

thái thuộc Ḍng Thánh Đa Minh đă để lại

một tấm gương cảm kích về vấn đề này.

 

Hết ḷng ao ước tiên bộ trong đàng nhân

đức, và không hề tin vào sự thông biết của

ḿnh. Cha nài xin Chúa đă 8 năm trường, xin

Chúa sai một vị tôi tớ đến giảng dạy cho Cha

con đường vắn và chắc chắn nhất để nên

hoàn thiện. Một hôm cha cảm thấy khát vọng

mạnh mẽ hơn thường, cha liền tăng thêm lời

nài xin. Bỗng cha nghe thấy có tiếng phán:

"Hăy đi đến nhà thờ như thế... Con sẽ gặp

được người con t́m kiếm". Vị tiến sĩ đạo đức

liền khởi hành ngay. Tới nhà thờ đă chỉ, cha

gặp ở cửa nhà thờ một người ăn mày trông

rất đáng thương: toàn thân chỉ có một chiếc

áo tả tơi che không đủ kín, chiếc áo rách quá

không đáng được gọi là áo nữa, hai chân

không có giầy, đầy bùn bẩn, với tất cả dáng

điệu tiều tụy đáng thương. Nhác trông vẻ bề

ngoài đó, cỏ lẽ người hành khất cần xin của

nuôi xác hơn là có thể giúp cho người khác

những ư kiến siêu nhiên.

 

Tuy thế cha Taulère cũng tới gần và hỏi:

-Chào bạn và chúc bạn may mắn.

-Thưa cha, cám ơn lời chào chúc của cha.

Nhưng con nhớ rằng chưa bao giờ con đă sống

những ngày khổ sở.

- Cha Taulère lập lại, nguyện Chúa

ban cho bạn một đời sống hạnh phúc.

- Nhờ ơn Chúa từ trước tới nay con vẫn

sung sướng.Con không biết khổ là ǵ.

Cha Taulère ngạc nhiên:

- Nguyện Chúa ban cho bạn được hạnh

phúc đời đời, sau khi đă được hạnh phúc hiện

tại. Nhưng tôi xin thú thật, tôi chưa hiểu

rơ nghĩa các câu bạn vừa nói. Xin bạn làm ơn

cắt nghĩa rơ ràng hơn cho tôi.

-Xin cha nghe đây, không phải là không có lư do mà

con nói với cha rằng: chưa bao giờ con phải

sống những ngày vất vả. Ngày đêm chỉ vất vả

khi chúng ta không dùng những ngày đó để

làm vinh danh Thiên Chúa cho đủ bổn phận

bằng cách phục tùng Chúa. Ngày giờ bao

giờ cũng tốt lành, nếu có sự ǵ xảy đến cho

chúng ta, chúng ta dâng những ngày đó để ca

tụng Chúa, việc mà chúng ta có thể làm được

luôn luôn với ân sủng. Như cha thấy, con là

một tên ăn mày nghèo khó yếu đuối và túng

thiếu rất mức, không nơi nương tựa ở đời

này, con chịu nhiều sự khổ sở và cùng cực đủ

thứ. Nhưng thưa cha, khi con không xin

được của bố thí, phải nhịn đói th́ con ca tụng

Thiên Chúa. Khi con bị phiền rầy v́ mưa gió,

bụi bẩn, và lại bị cả côn trùng, nóng rét hành

hạ, con cũng cứ chúc tụng Thiên Chúa. Khi

người ta tởm gớm và khinh miệt con, con

vẫn chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa. Cho

nên những ngày con sống không hề vất vả, v́

không phải những nỗi khổ sở làm cho ngày

giờ ra xấu xa. Cái làm cho ngày giờ xấu xa, là

chính ḷng ta không nhẫn nhục, phát sinh do

ư muốn phản phúc, không muốn phục tùng

và ca tụng Thiên Chúa luôn luôn cho đúng

với bổn phận của ta. Hơn nữa, con đă nói,

con không hề biết khổ sở là ǵ, và trái lại lúc

nào con cũng sung sướng. Điều đó làm cho

cha ngạc nhiên.

Cha thử nghĩ xem: không

đúng sao, khi chúng ta nghĩ rằng ta rất sung

sướng nếu mọi sự xảy đến cho ta đều hết sức

tốt đẹp và thuận tiện đến nỗi ta không thể ao

ước điều ǵ hay hơn, lợi ích hơn?

Chúng ta sẽ

coi là hạnh phúc biết bao một người mà ư

muốn của họ được thực hiện đầy đủ, không

bị trở ngại ǵ, mọi ước vọng của họ bao giờ

cũng được thỏa măn. Chắc chắn không có

người nào sống theo những phương châm

của thế gian lại có thể được hạnh phúc hoàn

toàn như thế.

Chỉ có những vị Thánh trên trời - các Ngài

kết hiệp ư muốn các Ngài với ư muốn Thiên Chúa

- mới được hạnh phúc đầy đủ như thế.

Nhưng chúng ta cũng được

mời gọi đến thông công hạnh phúc đó ngay ở

đời này. Và chính nhờ sự ư muốn ta phục

tùng ư Chúa, mà chúng ta được thông công

hạnh phúc của các Thánh trên trời. Quả thực,

việc thi hành sự vâng phục đó bao giờ cũng

đem lại bằng an khoái lạc là tiền cảm phúc

thật trên thiên đàng. Và không thể xảy ra

cách khác được. V́ kẻ chỉ muốn sự Chúa

muốn sẽ không gặp trở ngại nào với ư muốn,

cho nên mọi ước vọng - chỉ lo vâng phục ư

muốn Thiên Chúa - không thể không được

thoả măn: như thế là hạnh phúc thật.

 

Này cha, đấy cha thấy con đây, lúc nào

cũng được hưởng hạnh phúc đó. Không có

điều ǵ xảy ra cho ta như cha thấy, mà Chúa

không muốn; và điều Chúa muốn th́ bao giờ

cũng tốt hơn cho ta. Cho nên con phải nghĩ

rằng con sung sướng, bất kỳ con được sự ǵ,

do Chúa, hay Chúa để cho con được do tay

người ta. Và con không sung sướng thế nào

được v́ con tin chắc rằng: Bất cứ sự ǵ xảy

đến cho con, nhất định phải lợi nhất, hợp

nhất cho con. Con chỉ phải nhớ rằng Thiên

Chúa là Cha con, và con là con của Người.

 

Một Người Cha vô cùng khôn ngoan, vô

cùng tốt lành và quyền phép, biết cái ǵ hợp

cho con cái, và không quên ban cái đó cho

chúng. Cho nên dù những sự xảy ra cho con

có trái với những t́nh cảm tự nhiên hay hợp

với chúng, có kèm theo vui thú hay lẫn đắng

cay, lợi hay hại đến sức khoẻ, làm cho con

được người ta quí chuộng hay phải khinh

chê, th́ trong hoàn cảnh đó con vẫn tiếp nhận

như là sự phù hợp nhất cho con, và con cũng

lấy làm vui thỏa như được sự làm thỏa măn

ưa thích của con. Đó là tất cả bí thuật của

nguồn hạnh phúc và vui sướng của con.

 

Ngạc nhiên v́ sự khôn ngoan sâu xưa và

sự hoàn thiện của người hành khất, nhà thần

học hỏi:

- Bạn ở đâu tới?

- Con bởi Chúa mà tới.

- Bạn bởi Chúa mà đến, vậy bạn đă gặp

Chúa ở đâu?

- Con gặp Chúa ở chỗ con từ bỏ tạo

vật.

- Và hiện giờ Người ở đâu?

- Bây giờ Người ngự trong những tâm

hồn trong sạch và thiện chí.

- Vậy bây giờ bạn là ai?

- Con là vua.

- A, vậy nước bạn đâu?

- ớ trên kia ḱa, vừa nói ông ta vừa chỉ

lên trời. Ai có một đảm hiệu chắc chắn trên

nước Chúa là Cha họ, người đó là vua.

- Ai đă dạy bạn học thuyết đó? Bạn đă học thế nào được

học thuyết tuyệt hảo đó?

- Đây con kể cha nghe:

Con học được lư thuyết đó trong

lúc xa lánh người đời để nói truyện với Chúa

trong kinh nguyện và suy ngắm. Cái lo lắng

độc nhất của con là lo luôn luôn giữ ḿnh

mật thiết kết hợp với Chúa và với ư muốn

cực thánh của Người. Đó là tất cả bí quyết

thông hiểu và hạnh phúc của con.

 

Cha Taulère từ đó đă biết được điều ao

ước Cha từ giă người ăn mày và đi về.

Một hôm trong lúc đang chăm chú suy nghĩ, cha

đă thốt ra: "Tôi đă t́m được người mà tôi t́m

bấy lâu nay? ôi đúng biết bao lời Thánh Augustinô nói:

"Ḱa những người dốt nát chỗi dậy

và cướp được nước Trời. C̣n chúng ta với

mớ kiến thức khô khan, chúng ta vẫn sa lầy

trong xác thịt và máu mủ nhơ nhớp ?