2. Tuân phục thánh ư Chúa

làm cho người ta được

hạnh phúc ngay ở đời này

 

Việc ư muốn ta vâng phục ư muốn Thiên

Chúa không những chỉ giúp để thánh hóa ta,

mà c̣n làm cho ta được hạnh phúc ngay ở

đời này. V́ nhờ đó người ta được bằng an

hoàn toàn nhất có thể hưởng được ở đời này.

Đó là một phương thể biến trái đất thành

thiên đàng. Người ta có thể thấy rơ điều đó

trong lời mở đầu cuốn nhỏ này.

An-phong Đại đế, vua xứ Aragon và

Naples, là một ông vua rất khôn ngoan, học

thức rộng, cũng đă hiểu biết rơ ràng chân lư

đó. Một hôm có người hỏi vua xem ai là

người vua cho là sung sướng nhất trên đời.

Vua đáp, đó là người hoàn toàn bỏ

ḿnh theo ư Chúa, người đó lĩnh nhận mọi

việc xảy ra, may mắn cũng như rủi ro, đều bởi

tay Chúa.

 

Chúa phán với dân Do Thái :Nếu các ngươi chú ư

giữ các điều ta răn dạy, các ngươi sẽ bơi lội trong

con sông an b́nh (Is 48, 1 8).

Eliphaz, một trong ba người bạn

ông Gióp cũng đă nói tương tự như thế: ông

hăy tuân phục Chúa, ông sẽ được b́nh an...

Đấng Toàn Năng sẽ tuyên chiến với kẻ thù

của ông và sẽ cho tâm hồn ông được đầy

khoái lạc (Gióp 22,21-26). Đó cũng là điều-

các Thiên Thần ca hát trong khi Chúa Cứu

Thế giáng sinh: Sáng danh Thiên Chúa trên

trời cao, bằng an dưới thế cho người thiện

tâm (Lc 2,14). Vậy ai là người thiện tâm, nếu

không phải là những người có ư muốn giống

ư muốn tuyệt hảo của Thiên Chúa.

Mọi ư muốn qui hướng lối khác

tất nhiên sẽ xấu xa, và v́ thế không có thể

được hưởng sự b́nh an Chúa hứa cho những

người thiện tâm.

 

Quả thật, để có thể hưởng được b́nh an,

phải không có sự ǵ trái với ư muốn

ta, hết mọi sự đều phải xảy ra như ḷng ta

mong ước. Nhưng ai là kè có thể tự hào ḿnh

được hạnh phúc như thế, nếu không phải là

người có ư muốn hoàn toàn giống ư muốn

Thiên Chúa.

lời Chúa phán qua miệng tiên tri

Isaia : Các ngươi hăy nhớ rằng Ta là

Chúa  và không c̣n chúa nào khác ngoài

Ta ra. Chính Ta đă tuyên bố ngay từ đầu

các điều sẽ xảy ra ngày cuối hết. Chính Ta đă

nói trước các việc rất lâu trước khi chúng xảy

ra. và tất cả các quyết định của Ta sẽ có hiệu

quả và mọi  ư muốn của Ta sẽ được thi hành

(ls 46,9- l0).

Người ta thường nói rằng: Đối chọi với Chúa,

sẽ thua cuộc. Ư muốn nào

muốn đối chọi với ư muốn Thiên Chúa nhất

định sẽ bị thua, và thay v́ được an b́nh hạnh

phúc, người đó chỉ hứng lấy nhục nhă và cay

đắng. Thiên Chúa khôn ngoan và toàn năng,

có bao giờ ai chống cưỡng lại mà được b́nh

an đâu? (Gióp 9,4). Chỉ có kẻ này được sự b́nh an

hạnh phúc của Chúa vượt quá mọi sự (Phil 4,7)

là kẻ có ư muốn hoàn toàn giống và kết

hợp với ư muốn Thiên Chúa. Chỉ có kẻ đó

nói được như chính Thiên Chúa rằng: Mọi

ước muốn sẽ được thực hiện v́ chỉ muốn điều

Thiên Chúa muốn và chỉ muốn có thế thôi.

Cho nên bao giờ người đó cũng được mọi

điều ḿnh muốn và chỉ được điều ḿnh muốn

thôi.

 

 Đấng Khôn Ngoan nói: Dù người công chính

bị điều ǵ cũng không có thể làm

người đó buồn sầu được (Cn 12,21), không

có thể làm mất sự b́nh an của tâm hồn họ. V́

không có sự ǵ xảy ra trái ư họ và không có sự

ǵ trên đời có thể làm cho họ khổ sở được.

Cha Salvien nói: "Không ai khổ sở do tâm

t́nh của kẻ khác, nhưng chỉ do tâm t́nh của

riêng ḿnh. Người ta không nên nh́n nhận

một cách sai lầm rằng những người thật sung

sướng theo ư nghĩ của họ và do chứng của

lương tâm họ lại bị khổ sở. Đối với tôi, tôi

nghĩ rằng không ai ở đời sung sướng hơn

người công chính, là những người thực đạo

đức. Đối với những người đó chỉ xảy ra

những điều họ ước nguyện.

-Nhưng họ bị nhục nhă khinh bỉ?

-Họ muốn thể. Họ nghèo ư? Họ vui

sướng trong cảnh nghèo. Cho nên lúc nào họ

cũng sung sướng, dù hoàn cảnh xoay vần đến

đâu. V́ không ai có thể sung sướng và thỏa

măn hơn những người dù phải ở ngay giữa

những cay đắng lớn lao, mà được ở trong

t́nh trạng họ muốn".

 

Chắc chân ở trong t́nh trạng đó, con

người không ít cảm thấy mạnh mẽ mũi dù

đau khổ. Nhưng đau khổ chỉ tới được phần

hạ thôi, chứ không thể vào tới phần thượng

là nơi ngự trị của tâm thần được. Có những

linh hồn hoàn toàn cam chịu và phục tùng tùy

theo sức họ, như Chúa chúng ta, Người đă bị

đ̣n xé rách thịt, đóng đanh vào thập giá.

Một đàng Ngài bị ch́m ngập trong những

đau khổ hết sức nặng nề có thể chịu được ở

đời này, một đàng được tràn đầy sự vui

mừng khôn tả vô cùng.

 

Hơn nữa ai cũng phải công nhận rằng

trong bản tính chúng ta có một sự mâu thuẫn

có thể nói được là không thể dung ḥa

được - giữa ư tưởng đau khổ nhục nhă, tủi

hổ nghèo nàn, và ư tưởng hạnh phúc. Cho

nên phải là một phép lạ của ân sủng, khi

người ta có thể cảm thấy sung sướng và an

tâm, trong lúc bị đè nặng dưới những đau

khổ ghê gớm ấy. Nhưng phép lạ đó lúc nào

cũng được ban phát một cách nhân hậu và

cho bất cứ ai muốn hy sinh tận tụy chu toàn ư

muốn Thiên Chúa trong mọi sự. V́ những ai

quảng đại phục vụ Chúa và bằng ḷng về số

phận của họ, tức là làm tăng vinh dự và vinh

quang cho Chúa.

 

Có lẽ người ta muốn hỏi tôi rằng làm thế

nào để dung ḥa học thuyết đó với lời Chúa

Giêsu Khô: "Ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh,

vác thánh giá ḿnh mọi ngày và theo Ta"

Lc 9,23). Tôi xin thưa: Nếu Chúa đ̣i các

môn đệ từ bỏ ḿnh và vác thánh giá để theo

Chúa trong câu đó; th́ trong lời khác Người

lại  hứa ban cho họ, do một phép lạ của

quyền năng vô cùng của Người, ngoài sự

sống siêu nhiên, c̣n được gấp trăm ngay

đời này (Lc 19,29) những của họ đă từ bỏ để

làm đẹp ḷng Chúa. Hơn nữa, Chúa c̣n hứa

sẽ làm nhẹ gánh nặng của thánh giá, v́ không

những Người quả quyết rằng ách Người êm,

mà lại c̣n thêm rằng cả gánh nặng của

Người cũng nhẹ nhàng nữa (Mt 1 l,30). Bởi

thế, nếu chúng ta không cảm thấy ách Chúa

êm, thánh giá Chúa nhẹ; th́ chắc là chúng ta

chưa từ bỏ hẳn ư muốn chúng ta, chúng ta

chưa dứt bỏ hẳn những ư nghĩ loài người của

ta, để chỉ nhận định mọi việc theo ánh sáng

đức tin.

 

Ánh sáng của Chúa đó sẽ làm cho ta tạ

ơn Thiên Chúa trong mọi sự (IThess 5,18),

như Thánh Phaolô đă đ̣i ta phải làm. Ánh

sáng đó đối với ta sẽ là Nguồn vui khôn tả mà

Thánh Tông Đồ khuyên ta phải có trong mọi

trường hợp (lThess 5,16).