ĐOẠN THỨ HAI

 

Những ích lợi lớn lao

thâu được bởi việc hoàn toàn

Tuân Phục Thánh ư Chúa

 

Việc thánh hóa ta là cứu cánh Thiên

Chúa sắp đặt trong tất cả việc Người xử đối

với ta. ôi? Nếu ta để mặc Người hành động

sao Người lại không thi hành trong ta, v́

danh dự của Người và v́ lợi ích của ta!

 

Chính v́ bầu trời không hề cưỡng lại hành vi của

các Thiên Thần cai quản, nên các chuyển vận

mới huy hoàng, điều ḥa và ích lợi như thế.

Chúng ca rao sự vinh quang của Thiên Chúa,

và nhờ ảnh hưởng của chúng, nhờ sự luân

chuyển bất di dịch của ngày đêm chúng đă

bảo toàn được trật tự trong vũ trụ. Nếu

chúng chống lại quyền điều khiển đó, và nếu

thay v́ di chuyển theo đường đă vạch ra,

chúng lại theo một chuyển động khác, ngay

lập tức chúng sẽ rơi vào t́nh trạng hỗn độn

kỳ cục và sẽ kéo theo cả vũ trụ vào con đường hỗn loạn đó.

 

Cũng thế, khi ư muốn của con người để cho ư muốn Thiên Chúa điều khiển,

lúc đó tất cả mọi sự trong cái "thế giới tí hon"

đó , tất cả mọi tài năng của linh hồn, mọi

phần thân  thể đều được ḥa hợp và chuyển

động rất đều đặn. Nhưng sẽ mất tất cả những

ích lợi đó và lâm vào cảnh hỗn độn vô cùng

ngay khi ư muốn ta chống lại với ư muốn

Thiên Chúa và đi trệch ra ngoài.