11. Trong khi chịu những

hậu quả của tội lỗi

 

Chúng ta phải tùng phục và ḥa hợp với

thánh ư Thiên Chúa mà chịu đựng những

khốn khó phát sinh do những việc sa ngă vào

tội lỗi. Thí dụ ăn uống thái quá làm cho bạn

khó ở hay có khi làm cho sức khỏe bạn phải

tổn hại nhiều. Đó chỉ là những việc ăn xài

quá mức, không hợp lẽ phải, có khi chỉ hành

động với một tinh thần phô trương điên

cuồng, và bây giờ bạn phải khổ. Có khi là

những việc sao nhăng trong nghĩa vụ, những

lúc bạn nhẹ dạ không kín đáo, những câu bạn

nói xấu người khác, những lúc bạn nóng

ruột, lúc bạn phát khùng: đó là cái tính xấu

của bạn, nó lôi theo những sự khó chịu,

những thiệt hại về quyền lợi, những khổ sở

nhục nhă. Có khi là một tập quán lâu dài và

nguy hại chỉ muốn phạm tội, làm cho bạn

khó khăn thực hành nhân đức và vất vả

chống cự những cơn cám dỗ rất nhiều đang

bao vây bạn. Tất cả những cái đó làm cho

bạn bị những lo lắng, tâm thần rối loạn bối

rối, lo âu quá đáng, cứ chồng chất trên người

bạn và bạn không thể gỡ thoát được.

 

Chắc chắn Thiên Chúa không muốn ta phạm tội,

nhưng khi đă phạm tội rồi, th́ v́ ích lợi cho

ta, Chúa lại muốn kèm theo những h́nh phạt

đó Cho nên bạn hăy nhận lấy những cái do

tay Chúa. Bạn hăy tin rằng không có ǵ thích

hợp hơn sự vui nhận một cách khiêm

nhường, để giúp bạn lại được phục hồi và

tăng triển hơn trong ân sủng.

Như thế, không những không làm hại

bạn, những sa ngă đó sẽ thành như một di

tích của ḷng kiên nhẫn của bạn trong việc

phụng sự Thiên Chúa. Và chứng ấy càng vinh

quang nếu càng nhiều gian khổ.

 

Tôi xin dùng một tỉ dụ để bạn dễ nhận rơ chân lư đó.

Bạn định đi bộ đến La Mă, v́ đường xấu, mắt

bạn lại kém, thân xác bạn yếu đuối hay có lẽ

v́ một tập quán tai hại không chú ư, nên hầu

như bước nào bạn cũng ngă. Tuy nhiên bạn

không nản ḷng; bạn chỗi dậy ngay không

mất thời giờ lo lắng suy nghĩ, bạn cứ tiến lên,

nhất định tới La Mă bất cứ với giá nào, và

bạn đă tới nơi. Như thế, bạn càng gặp

cản trở và sa ngă, th́ sự kiên nhẫn của bạn

càng cao, càng anh hùng, có đúng không!

Trong việc phụng sự Thiên Chúa cũng giống

như thế.