4. Trong những lúc rủi ro

 

Chúng ta cũng phải hoàn toàn tuân theo

ư Chúa trong những khi mất việc làm, mất

tiền bạc và mọi thiệt hại khác chúng ta phải

chịu về phương diện vật chất. Bạn bị đuổi

mất một chỗ làm danh vọng và có lợi ư?

Người ta đuổi bạn không cho làm một việc có

lợi, nếu không có việc đó bạn sẽ phải vất vả

để cung cấp cho nhu cầu bạn và gia đ́nh bạn

ư? Bạn hăy tin tưởng lặp lại lời Thánh Gióp:

Chúa đă ban cho tôi, Chúa lại !ấy đi. công

việc đă xảy ra cho tôi như ư Chúa. chúc tụng

danh Chúa!

Không cần xét đến lư do hành

động của những người gây nên sự rủi ro cho

bạn! Cuộc nổi loạn của Absalon, những sự xỉ

nhục Séméi gây cho Đavít với một mục

tiêu, một ngụ ư chính trị, tuy thế vẫn không

ngăn cản vua Thánh cứ coi là do ư Chúa, như

ta đă thấy ở trên, và như thế thực hợp lư.

Những khổ cực của ông Gióp do ma quỉ gây

nên v́ ghen những tâm t́nh đạo đức của ông.

Bao nhiêu người Công Giáo quảng đại đă v́

những tư tưởng đạo đức, v́ ḷng tin vào

Chúa Giêsu Kitô mà trong thời gian bị bách

hại đă phải giáng cấp trong binh ngũ, mất

chức hành chính, mất của, bị trục xuất khỏi

gia đ́nh, bị lưu đày, hay bị giao cho đao phủ?

Không những không phàn nàn, các ngài c̣n

bước đi -theo gương các Tông Đồ-, ḷng tràn

ngập vui sướng v́ đă được nhận là đáng chịu

nhục h́nh v́ danh Chúa Giêsu (Tđcv 5,41).

Dù vịn lư lẽ ǵ để bách hại làm khổ bạn, nhất

là nếu lư do đó lại là sự căm thù những tâm

t́nh đạo đức của bạn, bạn hăy nhận lấy tất cả

đừng nghi ngờ, như do tay người Cha nhân

từ và hiểu biết bạn ở trên trời gởi tới.

 

Đối với vấn đề tiền bạc cũng thế. Thí dụ:

Bạn bị bó buộc phải trả một món tiền mà bạn

cho là bất công. Một đồ vật bạn phải bó buộc

trả tiền lần thứ hai, v́ không có thể hợp pháp

hóa việc trả tiền lần thứ nhất. Bạn phải trả

những khoản nợ do một người khác vay

mượn mà bạn tự nhiên hay v́ t́nh nghĩa đă

tự đảm nhiệm lấy. Bạn phải thanh toán một

khoản thuế quá độ, bất công có tính cách

cướp phá... Nếu người ta có quyền đ̣i hỏi

bạn phải trả như thế, và nếu người ta dùng

quyền đó, th́ chính là v́ Chúa muốn như vậy,

chính Chúa xin bạn món tiền đó và chính bạn

cho Người thật. Bạn nhận sự áp bức đối với

bạn đó với tinh thần tuân phục ư Chúa. ôi!

Bao nhiêu ân sủng đă được bảo đảm cho

những người hành động như thế.

 

Bạn hăy giả sử có hai người:

một người v́ tinh thần tuân

phục thánh ư Chúa, đă trả một món tiền có lẽ

quá đáng và có lẽ hoàn toàn bất công nữa,

nhưng người ta bó buộc phải trả; c̣n một

người tự ḿnh chọn lựa và tự ư ḿnh bố thí

một món tiền cũng bằng ấy? Này? Bạn nên

biết rằng: dù bố thí có sinh được nhiều ích lợi

to tát đến đâu đi nữa, dù ngay ở đời này cho

những người thi hành việc đó, nhưng hành

động của người hy sinh tiền bạc không phải

tự ư ḿnh, không phải để giúp người ḿnh

chọn lựa, nhưng v́ tinh thần tuân phục ư

Chúa là một việc c̣n lợi ích hơn, v́ hành

động đó không do ư muốn riêng ḿnh, hành

động đó trong sạch, đẹp mắt Chúa hơn

nếu đúng rằng - theo Thánh Kinh cũng như

theo kinh nghiệm mọi thời đại - của làm

phúc kéo tới cho gia đ́nh những sự chúc

phúc dư đầy nhất, th́ người ta có thể nói một

cách không quá đáng rằng việc tốt lành hơn

mà chúng ta vừa nói tới c̣n sinh ra những

hiệu quả lạ lùng hơn nữa.