5. Trong cảnh nghèo túng

 

Chúng ta phải phục tùng thánh ư Chúa

trong cảnh nghèo túng cũng như trong những

hậu quả bất tiện kèm theo. Sự vâng phục như

thế sẽ dễ dàng, nếu chúng ta được thấm

nhuần đúng mức chân lư này là Thiên Chúa

lo cho chúng ta như một người Cha đối với

con cái. Người chỉ bắt chúng ta lâm vào một

t́nh trạng như thế v́ có lợi cho ta. Như  thế sự

nghèo khó sẽ có một bộ mặt khác đối với con

mắt ta. Nói đúng hơn, v́ chỉ coi những sự

thiếu thốn gây nên cho ta như những phương

thuốc cứu mệnh, chúng ta không c̣n kể

chúng ta là nghèo nàn nữa

 

Một ông vua quyền thế bắt hoàng tử ốm

đau phải kiêng khem nghiêm ngặt nhưng cần

để khỏi bệnh, hoàng tử có theo sự người ta

bó buộc phải sống với những thức ăn nhạt

nhẽo và ít ỏi mà kết luận rằng ông thực sắp bị

nghèo túng không? Hoàng tử có quan niệm

tương lai với những lo lắng về vấn đề sinh

sống không? Có ai nghĩ rằng hoàng tử nghèo

không? Không, chắc là không. Mọi người

đều biết vua cha giầu có bao nhiêu, và chính

hoàng tử sẽ được hưởng thụ của cải đó và

không ai cấm hoàng tử hưởng thụ, khi sức

khỏe hoàng tử cho phép.

 

C̣n chúng ta, chúng ta không phải là

con Đấng Cao Cả, Đấng Toàn Năng, là

người đồng kế nghiệp của Chúa Giêsu sao?

Với tước hiệu đó, chúng ta có thể thiếu được

sự ǵ? Phải, ta phải bạo dạn nói rằng bất cứ ai

muốn đáp lại t́nh nghĩa tử đó bằng những

tâm t́nh yêu mến và tin cậy mà tư cách làm

con Thiên Chúa đ̣i phải có, đều có quyền

ngay từ lúc đó, hưởng mọi sự Thiên Chúa có.

Lúc đó mọi sự là của ta. Nhưng không nên

hưởng hết mọi sự và thường khi chúng ta lại

nên thiếu thốn nhiều sự. Do những sự thiếu

thốn ta phải chịu như những phương thuốc

đó, chúng ta đừng kết luận rằng: Có khi

chúng ta có thể thiếu những cái nếu có sẽ có

lợi cho ta? Chúng ta hăy tin chắc rằng nếu sự

ǵ cần thiết hay thực hữu ích cho ta, th́ chắc

chắn Cha chúng ta toàn năng sẽ ban cho

chúng ta. Chúa Cứu Thế đă phán với đám

dân nghe Chúa giảng dạy rằng: Nếu các

ngươi, dù độc ác đến đâu, các ngươi c̣n biết

cho con cái các ngươi những sự lành, th́

phương chi Cha các ngươi trên trời? (Mt 7,11)

 

Đó là một chân lư chắc chắn chúng ta

phải tin, v́ những mối lo lắng của chúng ta về

điểm đó thực là có tội và làm nhục cho Chúa

Giêsu, v́ Chúa đă phán hứa về điều này rất

xác thực nhiều nơi trong Phúc âm.

Chúa phán: "Chúng con đừng lo về đời sống, về

sự chúng con ăn, cũng đừng lo cho thân thể

mặc thế nào. Chúng con hăy trông chim trên

trời, chúng không gieo, không gặt, không thu

tích vào kho lẫm, v́ Cha chúng con trên trời

vẫn nuôi chúng. Chúng con không trọng hơn

những loài đó ư? C̣n về quan áo, tại sao

chúng con lại lo lắng? Hăy xem cây huệ ngoài

đồng, chúng mọc thế nào. Chúng không làm

lụng, không dệt sợi, vậy mà Cha bảo cho

chúng con: dù vua Salomon ăn mặc huy

hoàng nhất cũng không đẹp bằng chúng.

Nhưng nếu Thiên Chúa mặc như thế cho cây

cỏ ngoài đồng là giống nay c̣n, mai sẽ bị vất

vào lửa th́ cũng sẽ lo mặc cho các ngươi cẩn

thận hơn là dường nào? Hỡi bọn người ít

ḷng tin! Các người đừng lo lắng mà bảo

rằng: Chúng con sẽ ăn ǵ? Sẽ uống ǵ? Sẽ mặc

ǵ? V́ các người ngoại giáo sẽ lo lắng tất cả

những sự ấy, nhưng Cha các ngươi biết các

ngươi cần ǵ (Mt 6,25-34).

 

Lời Người đă hứa và sẽ được thực hiện

với một điều kiện độc nhất này là chúng ta

phải t́m nước Thiên Chúa và sự công chính

của Người trước hết. Chúng ta phải coi việc

t́m kiếm đó là một việc trọng đại, việc chính

và độc nhất, nghĩa là chúng ta phải qui mọi

sự về đó, phải qui mọi việc vào cái kết quả đó,

phải chu toàn mọi bổn phận v́ một mục đích

đó Nhờ đấy Người giải thoát ta khỏi mọi lo

lắng, Người sẽ đảm nhận hết mọi sự cần cho

ta, mọi sự cần cho những người thuộc về ta

hay những người chúng ta phải cung cấp cho.

Và Chúa sẽ làm măn nguyện một cách ân cần

tỉ mỉ kỹ lưỡng tùy theo việc chúng ta cố gắng

tỏ cho Người sự tín nhiệm và phú thác, tùy

theo việc chúng ta thực hành hoàn toàn sự

tuân phục ư Chúa.

 

Chúng ta v́ ḷng mến Người mà từ

bỏ ham muốn được của cải hư nát đời này ư?

Đây, một lời hứa khác của Chúa Giêsu:

Ngoài sự sống đời đời ta c̣n chắc được gấp

trăm những của đó ở đời này và do một mầu

nhiệm lạ lùng, chúng ta sẽ thành nên giầu có,

đang khi người ta cho rằng chúng ta nghèo

nàn. Được giải thoát không khao khát những

sự giàu có, không ước muốn cả sự có của và

khỏi gánh nặng kèm theo đó, chúng ta sẽ

được hưởng một sự bằng an, một sự vui thỏa

măn, mà những người bề ngoài làm chủ của nhưng

thực ra của làm chủ họ, không được biết đến cho.

Họ chỉ có những gánh nặng và lo lắng.

Như thế sẽ thực hiện cho ta lời thánh Tông Đồ rằng:

Ḷng đạo đức có những hứa hẹn đời này cũng

như những hứa hẹn đời sau (1 Tm 4,8).