7. Trong những khuyết điểm

tự nhiên

 

Việc chúng ta tuân phục thánh ư Chúa

phải gồm cả những khuyết điểm tự nhiên, dù

là của linh hồn. Thí dụ: không được buồn

giận kêu trách than tiếc v́ không được trí

nhớ tốt, trí khôn sâu sắc tinh vi, không có trí

phán đoán thành thạo chắc chắn như người

khác! Chúng ta phàn nàn v́ Chúa đă ban cho

ta ít quá ư? Nhưng những cái Chúa đă ban

cho chúng ta, chúng ta có đáng được không?

Đó không phải là một ơn hoàn toàn do ḷng

rộng răi của Chúa mà chúng ta phải mắc nợ,

đó sao? Chúa có lợi ǵ khi đặt ta vào hàng

ngũ loài người và không cho ta sinh ra làm

một tạo vật nào khác hèn hơn? Và chúng ta

đă làm được cái ǵ để bắt Chúa ban cho ta có

mặt ở đời này?

Nhưng không kêu trách cũng chưa đủ.

Hơn nữa chúng ta phải bằng ḷng v́ những

sự ta đă được và không mong ước điều ǵ

hơn nữa. Quả thực, chúng ta đă được đủ, v́

Chúa đă quyết định như thế. Một người thợ

chế tạo các đồ vật với kích thước và những

đặc tính khác nhau tùy theo công dụng của

mỗi vật. Cũng thế, Thiên Chúa ban cho ta trí

khôn và các tài năng theo như ư Chúa đă định

về ta. Cái quan trọng là biết dùng nên những

sự Chúa đă ban cho ta. Ta phải nói thêm rằng

đối với nhiều người thật may mắn là chỉ có

những tư cách thường, những tài năng ít ỏi.

Cái mức độ Chúa ban cho đó đă cứu rỗi họ.

Trái lại nếu được nhiều hơn, có khi họ sẽ

phải hư mất, v́  sự trổi vượt về năng khiếu

thường chỉ là để nuôi dưỡng tính kiêu căng

tự đắc, như thế thành ra một dịp hư hỏng

đối với nhiều người.