Đoạn thứ ba

Thực hành sự tùng phục

Thánh Ư Chúa

 

Người ta sẽ hỏi rằng: Chúng ta phải thực

hành sự tuân theo ư Chúa trong những sự ǵ?

Tôi xin trả lời ngay rằng:

Trong hết mọi sự.

Trước hết chúng ta phải làm điều Chúa

muốn, trung thành giữ giới răn của Chúa,

của Giáo Hội, khiêm nhường vâng phục các

vị có quyền đối với ta, chu toàn một cách tinh

xác những bổn phận của bậc ta.

Rồi chúng ta phải muốn điều Chúa làm,

chịu lănh một cách tuân phục, như người

con, tất cả những việc Chúa quan Pḥng xếp

đặt.

đây chúng ta chỉ nói tới mấy trường

hợp đặc biệt, các trường hợp khác đều qui về

đó cả.