3. Nhờ sự cầu nguyện

 

Thực lạ lùng là Chúa Giêsu rất năng long

trọng hứa sẽ đoái nhận lời ta nguyện xin; thế

mà phần đông các giáo hữu vẫn phàn nàn

hằng ngày rằng họ không được Chúa nghe

lời. V́ người ta không thể cho sự vô hiệu của

lời ta cầu nguyện là tại bản tính những sự ta

xin v́ Chúa không có trừ điều ǵ trong lời hứa

của Ngài.

"Mọi sự, bất kỳ sự ǵ chúng con cầu

xin, chúng con hăy tin rằng chúng con sẽ

được"

Người ta cũng không nói sự cầu xin vô

hiệu, v́ những người cầu xin bất xứng: Chúa

đă hứa ban cho mọi hạng người:

"Bất kỳ ai xin th́ đều được"

Vậy tại đâu mà nhiều lời cầu xin bị bác bỏ.

Có lẽ tại nhiều người cầu xin

quá đáng, quá thúc bách làm Chúa chán

ngán, hoặc tại họ quá nhẹ dạ hay quá quấy

rầy, v́, phần đông người ta tham lam và quá

sốt ruột chỉ mong được như lời ḿnh xin?

Không, không tí nào, cái lư do độc nhất làm

cho ta được ít bởi Chúa là chính v́ chúng ta

xin quá ít và nài nẵng quá ít.

Chúa Giêsu, thực ra, đă hứa cho chúng

ta do quyền Đức Chúa Cha, là sẽ ban cho mọi

sự, dù những sự nhỏ nhất. Nhưng Chúa đă

truyền cho ta một thứ tự phải tuân giữ trong

những việc chúng ta xin, và nếu không giữ

luật đó, ta sẽ không hy vọng được sự ǵ.

Người đă dạy bảo chúng ta trong Phúc âm

Thánh Matthêu:

"Tiên vàn hăy t́m nước

Thiên Chúa và sự công chính của Người, rồi

mọi sự khác Người sẽ ban thêm cho”

 

 Muốn được của cải. Chúa không cấm bạn ao ước của cải,

và mọi sự cần để ǵn giữ sự sống, và cả những sự

đề làm cho đời sống dễ chịu. Nhưng phải ước

ao những của đó theo thứ tự của nó. Và nếu

bạn muốn rằng, những ước muốn của bạn

được thỏa măn chắc chắn th́ tiên vàn bạn

hăy xin những sự to tát, để khi ban cho bạn

những của đó, Chúa c̣n thêm cho những của

nhỏ hơn nữa.

Đó là điều đă thực hiện cho Salomon.

Thiên Chúa cho vua được tự do xin bất kỳ

điều ǵ vua muốn. Vua đă xin Chúa ban cho

vua sự khôn ngoan cần thiết để chu toàn các

nghĩa vụ làm vua một cách thánh thiện. Vua

không hề nhắc đến kho báu hay vinh hoa đời

này. Vua nghĩ rằng Chúa ban cho vua một

dịp to tát như thế, th́ vua phải lợi dụng ngay

dịp đó để được các của to tát. Sự khôn ngoan

đă làm cho vua được ngay sự vua xin, và cả

sự vua không xin nữa.

"V́ ngươi chỉ xin điều đó, không xin cho ngươi

sống lâu giầu có. Này đây Ta sẽ ban cho người

như lời ngươi xin.

Ta vui ḷng ban cho ngươi sự

khôn ngoan đó, v́ ngươi đă xin Ta, nhưng Ta

cũng vẫn ban cho người sống lâu, đầy danh

vọng của cải, v́ ngươi không xin Ta những

sự đó.

Vậy nếu đó là thứ tự mà Thiên Chúa giữ

trong lúc ban phát các ơn lành, chúng ta

không nên bỡ ngỡ rằng cho đến bây giờ,

chúng ta đă cầu nguyện mà không được kết

quả Tôi thú thật với các bạn rằng, thường

tôi cảm thấy thương hại lắm, khi thấy những

người bố thí vội vă, chăm lo đi viếng nơi

thánh, và ăn chay, làm cả những vị tư tế cũng

phải lây cái vội vàng khẩn cầu cho họ được

thành công trong những việc thế tục. Hỡi

những người mù quáng, tôi sợ rằng việc các

người cầu nguyện và xin cầu nguyện thành ra

vô ích? Đáng lư phải dâng tiền, phải ăn chay,

đi viếng nơi thánh để xin Chúa sửa đổi lại

hoàn toàn những cách ăn ở của các người, để

xin cho được đức nhẫn nhục của người Công

Giáo, đức khinh chê thế tục, dứt ḷng quyến

luyến tạo vật. Sau những việc đầu tiên đó của

một tấm ḷng nhiệt thành, các người có thể

cầu xin để lại được khỏe mạnh, và công việc

được tiến hành. Có lẽ Thiên Chúa sẽ nghe

những lời cầu xin đó, hay nói đúng hơn,

Người sẽ đoán trước các điều các người xin,

và sẽ vui ḷng biết những điều các người ao

ước để làm thỏa măn.

Không có những ơn đầu tiên đó, tất cả

mọi sự khác rất có thể có hại và thường có hại.

Chính v́ thế mà chúng ta bị từ khước. Chúng

ta kêu ca, chúng ta trách Chúa cứng cỏi, ít

trung thành với điều hứa.

Nhưng Chúa chúng ta là một người Cha đầy từ bi,

thích dập tắt những nỗi phàn nàn kêu trách của

chúng ta hơn là làm dịu những nỗi đó bằng

những ân huệ có khi tệ hại cho ta.

 

Để xua đuổi sự dữ

 

Điều tôi đă nói về của cải, tôi c̣n nói cả

về những sự dữ chúng ta ao ước muốn được

cứu thoát nữa.

- Có người sẽ nói:

Tôi không ao ước một gia nghiệp kếch xù, tôi

chỉ muốn thoát khỏi cảnh cùng khổ thôi.

Tôi không cần danh tiếng, tôi chỉ muốn tránh

nhục nhă mà kẻ thù vu khống cho tôi.

Tôi không thiết lạc thú, nhưng tôi khổ v́ những

nỗi đau tôi không chịu nổi.

Từ lâu tôi cầu nguyện, tôi nài xin Chúa đoái

làm nhẹ bớt những cái đó đi, nhưng tôi

không thấy Chúa nghe tôi tí nào.

 - Tôi không lạ ǵ điều đó; bạn có những nỗi khổ

thầm kín c̣n to tát hơn những cái khổ mà

bạn phàn nàn đó, những cái khổ mà bạn

không hề xin được cứu thoát. Nếu để được

điều đó bạn chỉ đọc một nửa các kinh bạn

đọc để xin cứu thoát những nỗi khổ bên

ngoài thôi, th́ Chúa đă cứu bạn từ lâu rồi

khỏi cả thứ khổ bên ngoài, cả nỗi khổ bên

trong. Sự khó khăn giúp bạn giữ được tấm

ḷng khiêm nhượng, cái tấm ḷng tự nhiên chỉ

kiêu căng.

Đối với thế gian, bạn quyến luyến cực độ,

v́ thế cần phải có những câu nói xấu

làm khổ bạn. Bệnh tật là bờ rào ngăn bạn xuống

dốc t́m lạc thú, cái dốc lôi dẫn bạn vào muôn

ngàn nỗi khốn khổ.

Không phải là yêu bạn, mà là rất ghét bạn,

nếu chuẩn cho bạn những thánh giá đó, trước

khi cho bạn những nhân đức bạn chưa có.

Nếu Chúa thấy bạn có đôi chút hối hả muốn

được những nhân đức đó, có lẽ Người sẽ ban

ngay cho bạn, và có lẽ không cần phải xin

những cái khác.

 

Người ta không cầu xin đủ

 

Vậy cho nên bạn thấy rằng v́ không xin

đủ, nên không được ǵ, v́ Chúa không thể

cho ít, không thể giới hạn ḷng quảng đại của

Ngài trong những sự nhỏ mọn, mà không làm

hại cho chính chúng ta.

 

Xin bạn chú ư: tôi không nói rằng người ta

không thể xin được may mắn vật chất, được

cứu thoát khỏi những thánh giá mà người ta

đang rên xiết, mà không phạm đến Chúa. Tôi

biết rằng để hợp thức hóa lời cầu xin những

thứ ơn đó, chỉ cần xin với điều kiện là không

trái với sự vinh hiển của Chúa, cũng không

trái với phần rỗi của ta. Nhưng Chúa khó

được vinh danh v́ nghe lời bạn, cũng như

khó được ích lợi cho bạn, nếu lời bạn xin

được chấp thuận, nếu bạn không khao khát

những ơn to tát hơn. V́ thế tôi nói rằng: Khi

bạn bằng ḷng được ít, th́ bạn sẽ liều không

được ǵ.

 

Bạn có muốn tôi hiến bạn một phương

pháp để cầu xin được hạnh phúc, có hạnh

phúc vật chất, một phương pháp có thể bắt

ép Thiên Chúa phải nhận lời bạn không? Bạn

hăy nói cùng Chúa hết ḷng rằng: Lạy Chúa

tôi hoặc xin ban cho tôi nhiều của cái, khiến

ḷng tôi no thỏa, hoặc xin linh ứng cho tôi

một ḷng khinh chê của cải to lớn đến nỗi tôi

không c̣n ao ước ǵ nữa.

Xin cứu tôi khỏi sự

nghèo khổ, hoặc xin làm cho tôi yêu chuộng

nghèo khổ hơn mọi kho tàng trên mặt đất.

Xin cất các đau khổ đi, hoặc nếu vinh danh

Chúa hơn, th́ xin nhũng đau khổ đó biến

thành vui sướng cho tôi. và không những

không làm tôi đau khổ và làm quấy động sự

an b́nh của linh hồn tôi, những đau khổ đó

lại biến thành nguồn vui êm đềm nhất.

Chúa có thể cứu tôi thoát khỏi thánh giá.

Chúa cũng có thể để cho tôi chịu mà không cảm

thấy nặng nề.

Chúa có thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt tôi.

Chúa cũng có thể không dập tắt ngọn lửa đó,

nhưng thay v́ thiêu đốt tôi, Chúa lại dùng để làm

cho tôi được dịu mát, cũng như xưa Chúa

đă dùng làm êm mát những vị thánh trẻ Do Thái

trong ḷ lửa thành Babylon.

Tôi xin Chúa ban cho tôi được một trong hai điều đó.

Không quan hệ ǵ cách tôi được sung sướng.

Nếu tôi sung sướng v́ được của cải dưới đất này,

tôi sẽ tạ ơn Chúa đời đời. Nếu tôi được sung sướng

do sự mất của cải, th́ lại là một ơn kỳ diệu

làm cho danh Chúa được vinh quang hơn

nữa, và tôi sẽ đội ơn Chúa hơn.

Đó là một kinh nguyện đáng được một

người giáo hữu đích danh dâng lèn Chúa.

 

Khi bạn cầu nguyện như thế, bạn có biết kết

quả lời nguyện xin của bạn thế nào không?

Đầu tiên bạn sẽ được hài ḷng, dù xảy ra sự ǵ

đi nữa. Và những người khao khát của vật

chất nhất c̣n ao ước điều ǵ nữa, nếu không

phải là được hài ḷng? Thứ hai là không

những bạn chắc chắn sẽ được một trong hai

điều bạn xin, và thường bạn c̣n được cả hai.

Chúa sẽ ban cho bạn được hưởng dùng của

cải, và cho bạn có của mà không quyến

luyến và nguy hiềm, Chúa sẽ đồng thời soi

cho bạn được ḷng khinh chê, để cứu rỗi bạn.

Chúa sẽ chấm dứt những đau khổ của bạn.

Hơn nữa, Người sẽ để cho bạn được một

ḷng khao khát mănh liệt, sẽ ban cho bạn

được mọi công nghiệp của đức nhẫn nhục mà

bạn không phải chịu đựng.

Tóm lại, Chúa sẽ làm cho bạn được hạnh phúc

ngay ở đời này; và để hạnh phúc khỏi làm hư mất bạn,

Chúa sẽ làm cho bạn nhận biết và cảm thấy hư

hoang. Người ta có thể ao ước được điều ǵ

ích lợi hơn không? Không, chắc là không.

Nhưng v́ một lợi ích quí quá như thế rất

đáng được thỉnh cầu, bạn hăy nhớ rằng điều

lợi ích đó c̣n đáng được thỉnh cầu với sự nài

nẵng nữa.

Lư do người ta xin được ít ỏi, không những v́ người ta xin ít,

mà c̣n hoặc người ta xin ít, hoặc người ta xin nhiều

nhưng người ta không xin đủ nữa.

 

Kiên nhẫn trong khi cầu nguyện

 

Bạn có muốn các lời bạn cầu xin chắc

chắn có hiệu lực không? Bạn có muốn ép

 Thiên Chúa phải làm thỏa măn các ước

nguyện của bạn không? Tiên vàn tôi xin nói:

Không bao giờ được chán cầu nguyện!

 

Những người uể oải ra sau khi đă cầu nguyện

một thời gian, là hoặc thiếu ḷng khiêm

nhường, hoặc thiếu ḷng tin cậy; như thế

những người đó không đáng được nhận lời.

H́nh như bạn muốn lời bạn cầu xin phải được

chấp nhận ngay, như là một mệnh lệnh. Bạn

không biết rằng "Thiên Chúa chống lại với kẻ

kiêu ngạo và chỉ bằng ḷng với kẻ khiêm

nhường" đó sao? Tính kiêu ngạo của bạn

không thể chịu được việc bạn bị bắt phải trở

lại nhiều lần một vấn đề ư? Chính là v́ quá ít

tin cậy vào ḷng nhân lành của Chúa, nên mới

thất vọng sớm như thế, mới coi việc giăn ra ít

lâu là chối từ tuyệt đối.

Khi người ta đă quan niệm đúng phạm

vi của ḷng nhân từ Chúa, th́ người ta không

bao giờ tưởng rằng bị hất hủi, không thể tin

được rằng Chúa muốn cắt hết mọi hy vọng

của ta đi.

Đối với tôi, tôi thú thực.rằng khi tôi

càng thấy Chúa bắt tôi phải xin một ơn măi,

th́ tôi càng cảm thấy tăng thêm nơi tôi hy

vọng được toại nguyện. Không bao giờ tôi tin

rằng lời cầu khẩn của tôi bị từ khước, trừ khi

tôi thôi cầu nguyện. Nếu sau một năm nài

xin, tôi thấy vẫn c̣n sốt sắng như khi mới

bắt đầu, tôi không hồ nghi về sự được toại

nguyện nữa. Và không những không thất

vọng sau thời gian giăn ra lâu như thế, tôi

tưởng rằng phải vui mừng nữa, v́ tôi tin chắc

rằng tôi càng được thỏa măn hoàn toàn, nếu

tôi càng phải cầu nguyện lâu. Nếu những lời

nài xin đầu tiên của tôi hoàn toàn vô ích, th́

tôi đă không năng lặp đi lặp lại cũng những

lời nguyện ước như thế, và hy vọng của tôi sẽ

không được nâng đỡ. Tôi cứ kiên nhẫn cầu

xin, đó là một lư do để tin rằng tôi sẽ được

đền bù một cách rộng răi.

 

Quả thế, việc trở lại của Thánh Augustinô chỉ

được ban cho bà Thánh Monica sau

18 năm kêu khóc. Nhưng đó cũng là một cuộc

trở lại hoàn toàn, một cuộc trở lại hoàn hảo

vô song, hơn cả sự bà ước nguyện. Tất cả

những điều bà ước nguyện chỉ là xin được

thấy sự phóng đăng của người con thanh niên

chấm dứt trong giới hạn của hôn nhân.

Nhưng bà đă được sung sướng thấy chàng

thực hiện những lời khuyên cao siêu nhất của

đức trong sạch theo Phúc âm thư.

Bà chỉ ao ước cho chàng được chịu phép Thánh Tẩy,

được vào sổ người Công Giáo, nhưng bà đă

thấy chàng được bước tới chức Linh mục và

tới địa vị cao cả Giám mục nữa.

Bà chỉ xin Chúa cho được thấy chàng

thoát khỏi lạc giáo, nhưng Chúa đă cho

chàng thành cột trụ Giáo Hội và là tai họa

cho những người lạc giáo đồng thời.

Vậy nếu sau một hay hai năm cầu nguyện, bà mẹ đạo

đức đó chán nản; nếu sau mười hay mười hai

năm, thấy sự dữ cứ tăng thêm, thấy người

con đáng thương đó càng đi sâu vào lầm lạc,

vào những cuộc phóng đăng, thấy thêm vào

tội không trinh sạch, cả tội hà tiện và tham

lam; nếu lúc đó bà thất vọng bỏ mọi sự, th́ bà

đă bị lầm lẫn biết bao? Như vậy bà đă không

làm thiệt hại cho người con biết mấy ư? Và

bà đă tự làm cho ḿnh mất một sự yên ủi

dường nào? Bà đă làm mất cho thể hệ của bà

và mọi thế hệ sau này một kho tàng phong

phú biết bao!

 

Ḷng tin cậy kiên quyết

 

Để chấm hết, tôi xin ngỏ lời cùng những

người tôi thấy đang sấp ḿnh dưới chân bàn

thờ, đề cầu được những ơn quí hóa mà Thiên

Chúa sung sướng được thấy chúng ta cầu

xin. Hỡi những linh hồn hạnh phúc, những

linh hồn rên xiết dưới ách dục t́nh và đang

cầu xin được giải thoát, những linh hồn sốt

sắng ao ước mến yêu và phụng sự Chúa như

các Thánh, và bạn đang cầu xin cho người

chồng trở lại, cho người thân yêu trở về, bạn

đừng thôi chán cầu xin, bạn hăy bền vững,

hăy hăng hái theo đuổi. Nếu hôm nay bạn bị

từ chối, th́ rồi mai bạn sẽ được toại nguyện.

Nếu năm nay bạn không được ǵ, năm sau

bạn sẽ may hơn. Bạn đừng nghĩ rằng bạn vất

vả vô ích: tất cả những lời bạn kêu than đều

được chú ư, bạn sẽ được tùy với thời gian

bạn dùng đề cầu nguyện. Bạn sẽ thu tích

được kho tàng đầy ắp ngay một lúc, vượt

quá điều bạn ao ước.

 

Phải khám phá tới cùng những động lực

bí ẩn của Chúa Quan Pḥng. Sự từ chối mà

bạn phải chịu bây giờ chỉ là một sự "giả vờ"

Thiên Chúa dùng để hun đúc thêm ḷng sốt

sắng của bạn.

 

Bạn hăy xem Chúa xử với

người đàn bà xứ Canaan thể nào: Chúa từ chối

không gặp và nghe bà kêu xin, Chúa coi bà là

người ngoại quốc và xử cứng cỏi biết bao!

Bạn không nói rằng sự quấy rầy của người

đàn bà đó làm Chúa càng thịnh nộ hơn sao?

Nhưng trong thâm tâm Chúa cảm phục bà,

Người hài ḷng v́ tấm ḷng tin cậy và khiêm

nhượng của bà; chính v́ thế mà Chúa hất hủi

bà. ôi ḷng nhân từ muốn che dấu đi, muốn

mặc lấy bộ điệu dữ tợn? Lạy Chúa, Chúa đă

muốn xua bỏ những kẻ Chúa nhậm lời một

cách âu yếm dường nào! Bạn hăy ư tứ đừng

mắc mưu. Chúa càng có vẻ hất hủi bạn, th́

bạn càng phải nài nẵng.

 

Bạn hăy hành động như người đàn bà

xứ Canaan: đối với Chúa bạn hăy dùng chính

những lư lẽ Chúa có thể có để từ chối bạn.

Quả thực, bạn phải nói  là ném của con cái cho chó.

tôi không xứng đáng được ơn tôi xin, tôi không cậy

nhờ công nghiệp Đấng Cứu Chuộc tôi. Vâng lạy

Chúa, Chúa phải sợ rằng Chúa để ư đến sự

bất xứng của tôi hơn lời Chúa hứa; và dù

Chúa xử thẳng tay với tôi, Chúa cũng không

lầm. Nếu con xứng đáng được ơn Chúa hơn,

chắc Chúa sẽ không được vinh hiển khi ban

cho con. Ban ơn cho những tên bội bạc thực

không công bằng.

Nhưng lạy Chúa, con không cầu khẩn đức công b́nh

của Chúa, con chỉ xin ḷng thương xót Chúa thôi.

Hỡi linh hồn hạnh phúc, bạn cứ can đảm lên,

bạn đă tranh đấu với Chúa khá lắm: bạn đừng nản.

Chúa thích cái mănh lực bạn ép Chúa, Chúa

muốn thua người phàm. Bạn cứ quấy rầy

Chúa đi, bạn hăy làm sáng tỏ nơi bạn đức

vững tâm lạ lùng. Bạn hăy bắt ép Chúa phải

bỏ sự "giả vờ" và thán phục nói với bạn:

"Ḷng tin con mạnh mẽ lắm, con được như

điều con muốn".

Hỡi người, ḷng tin của người mạnh mẽ thay?

Cha thú rằng Cha không thể chống cưỡng lại được nữa.

Con cứ yên tâm và con sẽ được điều con ước ao cả

đời này lẫn đời sau.