TÍN LƯ THẦN HỌC CÔNG GIÁO

Mục lục

 0Tín lí cần không?

14 Tạo dựng Thiên thần 28 Ngôi Lời nhập thể 42 Nhiệm tích cần thiết

1 Thiên Chúa hiện hữu

15 Bản thể Thiên thần 29 Ngôi hiệp 43 Hiệu quả nhiệm tích: ÂS

2 Thánh Danh Thiên Chúa

16 Thiên thần phạm tội 30 Cách NL nhập thể 44 Ấn tín nhiệm tích
3 Yếu tính Thiên Chúa 17 Thiên thần hiện ra 31 Ân sủng nơi CKT 45 Nguyên nhân nhiệm tích
4 Ưu phẩm Thiên Chúa 18 Thiên thần phục vụ 32 Tri thức nơi CKT 46 NT Thanh tẩy
5 Tri thức Thiên Chúa 19 Bản tính loài người 33 Năng lực linh hồn CKT 47 Thêm sức

6 Ư muốn Thiên Chúa

20 Th Chúa tạo dựng linh hồn 34 Khuyết điểm nơi xác CKT 48 Thánh thể
7 Thiên Chúa Quan pḥng 21 Tự do của con người 35 Liên kết hợp nhất nơi CKT 49 Lễ misa
8 Thiên Chúa Tiền định 22 Tội tổ tông 36 CGS vâng phục 50 Giải tội
9 LoàingườinhậnbiếtyếutínhTC 23 Cách truyền tội Tổ tông 37 Tôn thờ nhân tính CKT 51 Xức dầu bệnh nhân
10 Chúa sáng tạo 24 Hậu quả tội Tổ tông 38 CKT trung gian 52 Truyền chức thánh
11 Cách sáng tạo 25 Ân sủng cần thiết 39 CKT cứu chuộc 53 Hôn phối
12 Sự vật khác biệt 26 Yếu tính ân sủng 40 CKT Vua 54 Tứ chung
13 Chúa thống trị 27 Hiệu quả ân sủng 41 Yếu tính nhiệm tích 55 Thđàng-hỏangục-l.ngục


TÍN LƯ THẦN - HỌC 
(THE DOGMATIC THEOLOGY)

(Lm. Mark, CMC. tóm lược theo sách Tín lư của Linh mục. Drexel, SJ và sách Thần học Tín lư của Rev. Hugon, OP)

"Lạy Chúa, xin cho con hiểu biết Chúa để con Yêu mến Chúa, hiểu biết con để con ghét bỏ con". (Thánh Augutino) 

Nội dung:

1. Thiên Chúa duy nhất

2. Thiên Chúa tạo dựng và thống trị

3. Thiên thần

4. Loài người

5. Ân sủng

6. Chúa Kitô

7. Nhiệm tích

8. Tứ chung