THÁNH PHANXICÔ ASSISI

Tác giả Antôn

 

(web xuanha.net tŕnh bày)

 

MỤC LỤC

 

PHẦN THỨ NHẤT

1. Khung cảnh ra đời

2. Thời vui vẻ trẻ trung

3. Đi t́m lư tưởng

4. Được nghĩa Phúc âm

 

PHẦN THỨ HAI

 

5. Những người tự nguyện

6. Kinh nghiệm buổi đầu

7. Trước Giáo Triều La-mă

8. Rivô-tortô: Vườn nhân đức

9. Portioncula: Thời đại hoàng kim

10. Những anh em mở đường

11. Ḍng Nhất mở rộng. Ḍng Nh́ khai sinh

 

PHẦN THỨ BA

12. Hoạt động trên đất nước nhà

13. Hoạt động ngoài nước Ư

14. Thực hiện mộng thừa sai

 

PHẦN THỨ TƯ

15. Bản luật không thành

16. Ḍng Ba: một ḍng tu tại gia

17. Học vấn với đức nghèo

18. Hoàn thành sứ mệnh

 

PHẦN THỨ NĂM

19. Những ngày cuối đời

20. Bài Ca Mặt Trời

21. Ngày vĩnh biệt

22. Đài vinh quang

 

---------------------------------------------