"YOUCAT"

(Giáo lư Công giáo cho Người Trẻ)

(web xuanha.net)

1. ĐTCBênêđictô giới thiệu "YouCat"

2. Con người t́m Thiên Chúa và được TC đón nhận

3. Chưong 2: Chúa ở ngay bên con người

4. Chương 3: Con người đáp lời Thiên Chúa

5. Ph 2- Chương 1 Tôi tin Thiên Chúa Cha

6.Thiên ChúaQuan pḥng săn sóc chúng ta

7. Th. Chúa dựng nên loài người, sa ngă

8-Chương 2 Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa

9-Chương 3-Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần (Holy Spirit)

10-"Tôi tin Giáo hội Công giáo "

11-Tôi tin Phép tha tội, tôi tin xác loài người sống lại

12 "Tôi tin hằng sống vậy". Amen.

13. Phần 2: Nhận lănh 7 bí tích

14 Chương 2 Chúng ta cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô thế nào?

15. Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức

16 Bí tích Thánh Thể

17 Bí tích Giải tội (Ḥa giải)

18-   5. Bí tích Xức dầu bệnh nhân (Sacrament of the Anoiting of the Sick)

19. 6. Bí tích Truyền Chức Thánh (The Sacrament of Holy Orders)

20   7. Bí tích Hôn phối

21 Các Á Bí tích

22. Nhân phẩm con người

23. Cộng đồng con người

24- Giáo hội-điều răn 1

25- Điều răn thứ 2,3,4,5

26- Điều răn thứ 6, 7, 8, 9, 10

27. Cầu nguyện

28. Nguồn gốc cầu nguyện

29. Con đường cầu nguyện

30. Kinh Lạy Cha

///