MỤC LỤC SÁCH THÁNG ĐỨC BÀ

(Hiện tại xb-1969)

 

MỤC LỤC

SÁCH THÁNG ĐỨC BÀ

(Hiện tại xb, năm 1969)

(Từ ngày 1 tới ngày 27, nhờ công đánh máy của memaria.org)

0Tối áp:Gốc tích và việc làm trong Tháng Đức Bà

1.Việc làm trong Tháng- tiếp

2. Đức Mẹ chẳng mắc tội truyền

3. Về Tên cực trọng Đức Mẹ

4. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

5. Đức Mẹ là Mẹ các giáo hữu

 

Ngày 6: Đức Mẹ quyền phép và nhân từ...

Ngày 7: Đức Mẹ bầu cử cho ta trước Ṭa Thiên Chúa

Ngày 8: Trái Tim Mẹ trọn hảo và đầy ḷng từ ái

Ngày 9: Đức Mẹ là gương mạnh tin

Ngày 10: Đức Mẹ là Mẹ Cậy trông

 

Ngày 11: Đức Mẹ làm gương mến Chúa

Ngày 12: Đức Mẹ làm gương đức yêu người

Ngày 13: Đức Mẹ là Mẹ Trinh khiết

Ngày 14:Đức Mẹ làm gương đức Khó nghèo

Ngày 15: Đức Mẹ làm gương việc Cầu nguyện

 

Ngày 16: Đức Mẹ làm gương Năng Rước lễ

17: Suy ngắm sự Thương khó Chúa

18: Đức Mẹ làm gương Nhẫn nhục, chịu đau khổ

19: Đức Mẹ Bào chữa các tội nhân

20: Đức Mẹ cứu giúp Bệnh nhân

 

21: Đức Mẹ hằng phù hộ Giúp ta được ơn chết lành

22: Đức Mẹ hay cứu giúp các linh hồn Luyện ngục

23: Việc thứ 1 người ta quen làm để kính Đức Mẹ: Lần hạt Mâncôi

24: Việc thứ 2: Đeo Áo Đức Bà Camelô

25: Việc thứ 3: Mừng các lễ kính Đức Mẹ

 

26: Việc thứ 4: Năng đọc Kinh Kính mừng

27: Việc thứ 5: Năng đọc kinh Cầu Đức Bà

28: Việc thứ 6: Năng đọc kinh Lạy Nữ vương

29: Việc thứ 7: Năng đọc kinh Hăy nhớ

30: Việc thứ 8: Làm Tuần Ba hay tuần Chín kính Đức Mẹ

 

31: Ai Thành tâm kính mến Đức Mẹ, chắc sẽ được rỗi

 

Kinh Cầu Đức Bà và mấy kinh kính Đức Mẹ cách riêng

 

///